Medi­ta­sjon

Yoga i hverdagen - - Restorativ -

MORGENMEDITASJON

n Fyll opp syste­met for en mind­ful dag med den­ne ro­li­ge øvel­sen. Sitt kom­for­ta­belt med luk­ke­de øyne, og ta tre dype ånde­drag ned i ma­gen. Så lar du opp­merk­som­he­ten fly­te opp til et punkt om­trent en arm­leng­de over top­pen av ho­det. La be­visst­he­ten hvi­le der, og begynn sak­te å kjen­ne et vok­sen­de hvitt lys i det om­kring­lig­gen­de om­rå­det. Hvis det­te ikke kom­mer, kan du vi­su­ali­se­re noe hvitt: en due, en sky, et snø­dek­ket sted el­ler en hvit gjen­stand. Prøv så å set­te deg i for­bin­del­se med ener­gi­en el­ler føl far­gen, og hold den i be­visst­he­ten mens du også står i for­bin­del­se med om­rå­det over ho­det ditt. La fø­lel­sen av lys bli truk­ket ned mot krop­pen, føl den tren­ge inn gjen­nom top­pen av ho­det og fyl­le deg opp fra topp til tå. Bli fylt og om­gitt av fø­lel­sen av hvitt lys. Når du er klar til å av­slut­te, før hen­de­ne sam­men i bønne­stil­ling foran hjer­tet, kon­sen­trer deg om fot­så­le­ne, legg mer­ke til even­tu­el­le for­nem­mel­ser der, og åpne til slutt øyne­ne.

KVELDSMEDITASJON

n Den­ne øvel­sen fra Swa­mi Siva­nan­da vil bi­dra til å for­nye ener­gi­en din og gi slipp på dagens be­kym­rin­ger. Den bru­ker apana­hånd­be­ve­gel­sen, el­ler mud­ra, som fjer­ner gam­mel luft fra lun­ge­ne, frem­mer av­gift­ning og bi­drar også til å fri­gjø­re fø­lel­ses­mes­si­ge «tok­si­ner». Ligg på gul­vet med luk­ke­de øyne og ar­me­ne bort fra si­de­ne med hånd­fla­te­ne ned. Før lang- og ring­fin­ger­tup­pe­ne sam­men og plas­ser tup­pen av tom­me­len der de to fin­ger­tup­pe­ne for­enes. La peke- og lille­fing­re­ne være av­slap­pet, men ut­strakt. Pust mykt og sak­te gjen­nom ne­sen, og si «gi» på inn­ån­din­gen, og «slipp» på ut­ån­din­gen. Re­spon­der på or­de­ne dine ved å syn­ke dy­pe­re ned i mat­ten hver gang du pus­ter ut.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.