Ver­slaaf aan seks: ­ Ly­nel­le­Ken­ned­maak­hart­oop­oor­haar­str yd

Baie men­se wil skaars praat oor seks, wat nog te sê van ’n ver­sla­wing. Dié be­ken­de ak­tri­se en aan­bie­der maak haar hart oop oor haar stryd met seks­ver­sla­wing.

Kuier - - Inhoud - DEUR TARREN-LEE HABELGAARN

Dis moei­lik om die bor­re­len­de per­soon­lik­heid en groot krul­kop van die ak­tri­se en aan­bie­der Ly­nel­le Ken­ned (30) te mis. Maar ag­ter haar warm oë en breë glim­lag het sy ja­re lank ’ n ge­heim weg­ge­steek . . . tot on­langs. Ly­nel­le het ge­voel sy kan nie haar vol­le self met men­se deel nie, want sy was bang sy word ver­oor­deel weens haar ver­sla­wing.

Boon­op was dit nie dwelms of al­ko­hol, waar­aan men­se al ge­woond is nie. Sy was een van die 20% van ver­slaaf­de mans en vroue in Suid-A­fri­ka wat aan seks ver­slaaf is. Na­vor­sing wys dat een uit el­ke 25 ver­slaaf­de men­se in Suid-A­fri­ka aan seks ver­slaaf is.

Ly­nel­le ver­tel sy was in die mid­del van een van die don­ker­ste tye in haar le­we ter­wyl sy el­ke dag ge­glim­lag het. Vol­gens Ly­nel­le was haar ma, Chris­ti­ne, se dood in 2015 die be­gin van ’ n baie row­we tyd in haar le­we. Haar wê­reld soos sy dit ge­ken het, het nie meer be­staan nie en al wat sy wou hê, was ie­mand om haar te troos en te laat ver­geet van die pyn. Sy het daai troos in seks ge­kry.

Ly­nel­le be­skryf haar­self as ie­mand wat al­tyd in ’ n ver­hou­ding was. “As ’ n jong vrou nie in ’ n ver­hou­ding is nie, wil men­se weet wat met haar ver­keerd is,” sê Ly­nel­le. Dit het haar laat voel as­of sy nie son­der ’ n man kan be­staan nie. As ge­volg hier­van het sy nooit be­sef hoe af­hank­lik sy van haar ver­hou­dings is nie. Dit was eers ná haar ma se dood dat sy be­sef het hoe e­mo­si­o­neel af­hank­lik sy van haar kê­rel is. Sy was toe in ’ n lang­af­stand­ver­hou­ding en dit was moei­lik vir haar om weg van hom af te wees. Sy wou ge­troos word, maar dit was meer om in­tiem te wees as vir e­mo­si­o­ne­le on­der­steu­ning.

“Soos met e­ni­ge an­der ver­sla­wing het ek my d­rug of c­hoi­ce ge­had en vir my was dit seks. Seks­ver­sla­wing het nie ’n one si­ze fits all mo­del nie. Som­mi­ge men­se ver­kies por­no­gra­fie en an­der mas­tur­ba­sie, maar vir my is dit in­tie­me seks en dit hoef nie net met een per­soon te wees nie,” ver­dui­de­lik sy.

VUL ’N LEEM­TE

Ly­nel­le sê seks het ’n leem­te ge­vul en haar ’n uit­laat­klep ge­gee wan­neer sy nie oor haar e­mo­sies of goed in haar le­we kon praat nie. “Dit het my op ’ n high ge­sit en my laat voel as­of ie­mand vir my om­gee, al was daar­die ver­hou­ding nie al­tyd ge­sond nie. Maar ná my ma se dood was dit nie die ver­hou­ding wat on­ge­sond was nie, dit was my op­tre­de wat my en my kê­rel be­gin seer­maak het. Ek kon sien hoe din­ge be­sig was om te ont­ra­fel. Ek het ge­voel as­of ek nie meer be­heer het nie, maar ek kon my­self nie keer nie.”

Hoe er­ger haar pyn, hoe meer het sy ge­wens haar kê­rel was daar. Sy kon haar hor­mo­ne en e­mo­sies la­ter nie meer han- teer nie en het vir haar kê­rel ge­vra of hul­le ’ n oop­ver­hou­ding kan hê. ’ n Oop­ver­hou­ding is wan­neer jy an­der men­se sien, maar steeds in ’ n ver­hou­ding is. Ly­nel­le het toe ge­glo dit sou die per­fek­te op­los­sing wees om­dat sy steeds haar kê­rel kon hê, ter­wyl sy seks het met an­der men­se.

Dit was eg­ter nie so per­fek soos wat sy ge­dink het nie. “Ek het ge­weet dis nie wie ek is nie en ek het nie daar­van ge­hou nie.”

Vol­gens Ly­nel­le is sy se­dert haar tie­ner­ja­re al be­wus van haar sek­su­a­li­teit, maar dit het haar al­tyd skaam en vuil laat voel. Sy het in ’ n Chris­te­li­ke huis groot­ge­word waar ver­wag is dat jy eers ná jou troue sek­su­eel ak­tief moet wees. Sy wou seks vir die hu­we­lik spaar, maar toe sy op 18 am­per by ’ n huis­par­ty­tjie ver­krag is, het sy be­sluit om seks op haar eie voor­waar­des met haar des­tyd­se kê­rel te hê. En só het seks vir haar nor­maal ge­word, maar dit was steeds in skaam­te en ge­heim­hou­ding ge­klee.

And­re­le­Roux,­’ n­ se­ni­or­ maat­skap­li­ke­wer­ker­ van­ Kaap­stad ,­ met­ me er­as ­25­ jaar­se­ on­der­vin­ding­ op­ die­ ge­bied­ van­ ver­sla­wing ,­ sê­ e­nig­een­ van­ e­ni­ge­ ou­der­dom­kan­aan­ seks­ ver­slaaf­ word .

Seks ver­sla­wing ,­ soos­ met­ e­ni­ge­ an­der­ver­sla­wing ,­ word­ a s­’ n­ ver­sla­wing­ ge­klas­si­fi­seer­ wan­neer­ ie­mand­ se­ drang­ om­ die­daad­ te­ doen ,­ in­ hier­die­ ge­val­ seks ,­ ster­ker­ i s­as­ die­pers o on­se­ ver­moë­ om­ die­ver­soe­king­ te­ weer­staan.

Al­mal­is­dit­egt er­nie­eens­dat­dit­r eg­tig­k wa­li­fi­seer­as­’ n­“ver­sla­wing”­nie.

Dr.­Mar­le­ne­Was­ser­man,­’n­ver­hou­dings-­en­sekst e­ra­peut­en­stigt er­van­dieDr­Eve-han­dels­merk,­sê­daar­w ord­steeds­baie­ge­de­bat­teer­of­seksv er­sla­wing­reg­tig’n­ver­sla­wing­is­en­of­dit­eer der­as­’ n­kom­pul­sie­we­sek­su­e­le­ge­drag­steu­ring­be­han­del­moet­w ord.Het jy ’n pro­bleem? 1. ­Is­jy­aan­hou­dend­sek­su­eel­ak­tief? 2.­ Is­ seks­ of­ jou­ maat­ die­ hoof­fo­kus­ in­ jou­le­we ?3.­ Ly­ jou­ ge­sond­heid ,­ per­soon­li­ke­ sorg­ o­fan­der­ ak­ti­wi­tei­te­ en­ ver­ant­woor­de­lik­he­de­on­der­ jou­ sek­su­e­le­ ak­ti­wi­tei­te?

4. ­Het­jy­al­aan­hou ,­son­der­suk­ses ,­pro­beer­om­jou­sek­su­e­le­ak­ti­wit ei­te­te­be­heer­of­t e­ver­min­der?5.­Gaan­jy­v oort­met­jpu­sek­su­e­le­ge­drag­ten­spy­te­van­die­na­de­li­ge­gev ol­ge? Was­ser­man­sê­as­jy­ja­op­meer­as­een­van­die­vrae­ant woord,­het­jy­dalk­lae­im­puls­be­heer,­maar­dit­bet e­ken­nie­nood­wen­dig­jy­is­aan­seks­v er­slaaf­nie.

Vol­gens­ F red die­ Van­ Rens­burg ,­’ n­ wel­syns raad­ge­wer­ en­ be­ra­der­ b y­Sex­Ad­dict­sA non y mou s ,­ is­ seks ver­sla­wing ­’ n­ ge­voel­van­ mag­te­loos­heid­ oor­ jou­ ge­drag .­ Hy­s ê­seks ver­slaaf­des­ kan­nie­ hul self­help­ nie .Hul­le­moet­die­sek­su­e­le­daad­doen­al­is­dit­nie­ge­rief­lik ,­ge­sk ik­of­ge­pas­nie­en­al­wil­hul­le­dit­nie­eint­lik­doen­nie .

WAT IS DIT?

“Dis­die­kom­pul­siew e­deel­van­die­siekt een­dis­die­v er­skil­tus­sen­’ n­seks­ver­slaaf­deen­ie­mand­wat­net­van­baie­seks­hou .Seks ver­slaaf­des­ er­vaar­ ook ­’ n­ma­te­van­on be­heer­baar heid­in­ hul­ le­wens .­ Daar­ is­ge­woon­lik­ ne­ga­tie­we­ ge­vol­ge­ weens­ hul­ge­drag ,­ soos­ om­hul­ maats ,­ ge­sin­ne­ of­hul­self­ pyn­ of­ skaam­te­ te­ ver­oor­saak .­ Dit­kan­ be­lang­ri­ke­ ver­hou­dings­ ver­woes­ en­tot­ regs­pro­ble­me­ lei .­ Ver­slaaf­des­ ver­breek­ ge­reeld­ be­lof­tes­ o m­op­ te­ hou .­ Die­ kom­pul­sie­we­ deel­ ma­ni­fes­te er­as­ ob­ses­sies­ end wang­e n­dik­we l s­is­ die­ per­soon­ ge­heim­sin­nig .­ Hul­le­ is­ baie­ skaam­ en­ voel­ vuil .”

Vol­gens­ A n dr e­ van­ Nie kerk ,­’ n­ siel­kun­di­ge ,­ is­ daar­ nie ­’ n­ pre­sie­se­ oor­saak­ van­seks ver­sla­wing­ nie ,­ maar­ die­ per­soon­ i­sop­soek­ na ­’ n­ ge­voel­ wat­ hul­le­ nie­ al­tyd­vind­ nie­ en­ wat­ dik­wels­ nooit­ reg­tig­ ge­noeg­ is­ nie .­“Dit­ gaan­ nie­ oor­ die­ seks­ of­die­ mas­tur­ba­sie­ nie ,­ dit­ gaan­ oor­ hul­ ge­luk­ en­ be­te­ke­nis­vol­le­ ver­hou­dings­ en­ in­ter­ak­sies .­ Ver­slaaf­des­ moet­ pro­beer­ om ­’ nge­ba­lan­seer de­le we­te­ lei ,­ een­ son­der­ ge­hei­me­ wat­ skaam­te­ ver­oor­saak ,”­ sê­ hy .

Vol­gens­ Van­ Nie kerk­ kan­ te­ra­pie­ hul­le­help­ om­ eer­lik­ te­we e s­met­ hul­self .

“So­si­a­le­ me­dia­ ver­an­der­ ook­ hoe­ men­se­le­we­ en­ hoe­ hul­le­ ver­hou­dings­ aan­knoop .­ Die­ in­ter­net­ maak­ por­no­gra­fie­toe­gank­li­ke r­en­ dít­ al­les­ dra­ by­ tot­ die­moont­lik­heid­ dat­ men­se­ mak­li­ker­ ver­slaaf­kan­ word .­ As­ ons­ men­se­ be­wus­maak­ dat­ dit ­’ n­ pro­bleem­kan­ wees ,­ is­ daar ­’ n­ gro­ter­kans­ dat­ hul­le­ daar­oor­sal­ praat­ en­ vir­ hulp­ sal­vra ,”­ sê­ hy .

“Wan­neer­ hul­le­ont­dek­ dat­ hul­le ­’ nSTD­het,­k an­dit­t ot­die­no­di­ge­ hulp­ lei .­ Dit­maak­ nie­ saak­ hoe­ hul­le­dit­ k ry­nie ,­ e­ni­ge­ be­gin ­’ ngoeie­ be­gin .”

Lyn el­le­ sê­ toe­ sy­ be­sef­ sy­ het ­’ n­pro­bleem­ en­d i t­aan­ haar­self­ en­ die­ men­se­ naas­te­ aan­ haar­ er­ken ,­ het­ dit­ al­reeds­vir­ haar­ mak­li­ker­ ge­word­ om­hul p­ te­soek .

“Hoe­ mee r­ek­ daar­oor­ ge­praat­ en­ ge­skryf­ het ,­ hoe­ be­ter­ het­ ek­ ge­voel .­ Ekd ink­as­ men­se­ seks­ as­ iets­ sien­ wat­ na­tuur­lik­ i s­en­ dit­ min­der­ vuil­maak ,­ sal­ dit­mak­li­ker­ vir­ men­se­ wees­ o m­oor­ hul­ sek­su­a­li­teit­ te­ praat .­ Maar­ dit­ be­te­ken­ nie­ dit­wa s­’ n­ mak­li­ke­ pad­ wat­ ek­ moes­ stap­ nie ,ek­het­vir­t wee­jaar­’ n­siel­kun­di­ge­ge­sie­nen­moes­eers­deur­die­pr o­ble­me­wer­k­wat­my­ver­sla­wing­ver­oor­saak­het,”­sê­sy .

“Ek­moes­aan vaar­dat­ek­nie­’ n­sleg­te­per­soon­is­nie­en­dat­seks­nie­’ n­sleg­te­ding­is­nie .­Maar­vir­’ n­jaar­het­ek­net­op­m­y­self­ge­kon­sen­treer­en­baie­ge­me­dit eer.Ek­was­glad­nie­sek­su­eel­ak­tief­nie­en­moes­leer­om­m y­s­elf­lief­t e­hê­en­om­al- leen­te­k an­co­pe.­Son­der­dat­ek­vir­lief deen­aan­vaar­ding­by­an­der­gaan­soek .”

Ly­nel­le­sê­ná­haar­eerst e­post­in­2016was­sy­sk rik­ke­rig­vir­back lash,­maar­daar­na­het­sy­be­sef­dat­deur­haar­st o­rie­te­deel,­help­sy­haar­self­en­die­men­se­wat­haar­op­so­si­a­le­me­dia­v olg.­Na­dat­sy­oor­haar­uit­da­gings­be­gin­praat­het,­het­sy­ook­ag­ter­ge­kom­haar­o­pi­nie­van­haar­selfen­dié­van­die­ge­ne­wat­vir­haar­om­gee ,het­ver­sterk­deur­haar­o­pen­lik heid.

“Ek­is­nie­v e­r­ant­woor­de­lik­vir­an­der­se­o­pi­nies­nie.­El­ke­keer­as­ie­mand­vir­m y­’nbe­moe­di­gen­de­bood­skap­s­tuur­oor­hoe­dit­hul­le­help ,­weet­ek­dis­die­moeit e­werd­om­m y­sto­rie­te­ver­tel.”

Maar­so­ge­sond­soos­wat­sy­is ,­weet­sy­jy­is­nooit­ge­fix­en­dan­is­jy­k laar­nie.“Li­fe­hap­pens­all­the­ti­me ,­maar­ek­check­heel­tyd­in­met­m y­s­elf.­Ek­w eet­hoe­ge­sond­en­ge­luk kig­voel,­so­e­ni­ge­t yd­wan­neer­ek­v oel­dat­daar­iets­is­wat­m y­uit­daar­die­ge­voel­uit­neem,­k an­ek­dit­baie­vin­nig­pin­point­e­niets­daar­aan­doen.­M aar­dis­’n­on­going­prac ti­ce­om­in­a­lig nment­me­tjou­self­te­bly,”­sê­sy .

Ly­nel­le­sê­sy­is­bly­dat­sy­daar die­don­ker­ge­deel­te­van­haar­self­leer­ken­het,­want­nou­kan­sy­doel­be­wus­k ie­som­nie­w eer­in­daar die­pa­tro­ne­te­ver­val­nie.­Sy­is­ook­meer­be­wus­van­haar­trig­gers­en­hoe­om­dit­t e­ver­my.

“Aan­vank­lik­was­daar­baie­guilt­ens­ha­me­en­dit­was­meest­al­an­der­men­se­se­pro­jecti­ons­wat­ek­aan­ge­vat­het,­maar­nou­be­sef­ek­dat­daar­niks­is­om­oor­skaam­of­vuil­t e­voel­nie.­Dis­ook­hoe­kom­dit­be­lang­rik­is­vir­m y­om­t e­deel,­wan­tek­wil­g raag­teen­die­stig ma­van­seksv er­la­wing­veg.” *Vir hulp met seks­ver­sla­wing, kon­tak S ex Ad­dicts A­no­ny­mous b ys a a. wes­ter n. c ape@ g m ai l. com of ska­kel ge­rus 083 321 2638.

Som­mi­ge men­se ver­kies por­no­gra­fie, maar vir my is dit in­tie­me seks en dit hoef nie net met een per­soon te wees nie. LY­NEL­LE KEN­NED

HOOFFOTO: Ly­nel­le Ken­ned praat vir die eer­ste keer o­pen­lik in die me­dia oor haar ver­sla­wing.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.