Wat­die­har t­van­v ol­is

’n ­Mens­ se­tong ­kan­baie­din­ge­v er­mag­of­ver­woes,­daar­om­moet­ons­mooi­dink­oor­wa­tons­vir­an­der­men­se­sê .

Kuier - - Inhoud - DEUR JA­COB ROOI

Jy kry sal­wen­de ton­ge wat raad voor­sien, op­reg ver­maan en die pad aan­wys.

Die­tong­is­’ n­sam­bok, ­’ n­swaard­– ­ ’n­reg­ti­ge­k rag­ti­ge­wa­pen, ­maar­dit­k an­ook­’ n­he­len­de­en­sal­wen­de­in­stru­ment­w ees.­Die­a­post el­Ja­ko­bus­wys­daar­op­dat­hier die­lig­gaams­deel­tjie­da­rem­vir­jou­k an­gif­saai­en­stook.­Voorts­maan­h y­’ n­mens­moet­ge­wil­lig­wees­om­eer der­meer­t e­luis­ter­en­nie­te­gou­t e­praat­nie .­Nou­dink­ek :­Om­dat­’n­mens­t wee­ore­het­en­een­t ong,be­te­ken­dit­waarsk yn­lik­’ n­mens­moet­dub­bel­so­veel­luis­ter­as­wat­jy­praat.

Maar­som­mi­ge­men­se­suk kel­om­hul­tong­in­t oom­te­hou­en­be­land­in­die­moei­lik­heid­of­self s­in­die­tr onk­oor­die­din­ge­wat­hul­le­k wyt­raak.­Nou­on­langs ,met­die­uit er­van­die­k -woord,­is­’ n­goei­e­voor­beeld­van­hoe­men­se­v er­volg­is­vi­r­hul­haas­ti­ge­en­g if­ti­ge­ton­ge. ­

Ou­ers­of­on­der wy­sers­kan­met­hul­ton­ge­breek­of­bou .­By­voor­beeld: ­“Jy­sal­nooit­iets­in­die­lew e­be­reik­nie” ­of­“jou­dom­kop”.­Sul­ke­op­merk ings­steek­ge­woon­lik­vas­in­die­ge­heue­van­’ n­jong­mens.­Die­t ong­is­ook­’ n­vuur, ­’ n­do­ring­wat­seer­st eek,­die­deel­van­die­lig­gaam­wat­die­he­le­mens­k an­be­smet. ­Ja­ko­bus­be­skryf­die­t ong­ver­der­as­’ n­rus­te­lo­se­kwaad,­vol­do­de­li­ke­g if.­S­joe.

Jy­k ry­ook­salw en­de­ton­ge­wat­raad­voor­sien,­op­reg­ver­maan­en­die­r eg­te­pad­aan­wys.­Des­tyds­ty­dens­die­S on­dag­skool­klas­op­die­plaas ,­ver­tel­oom­A ttie­’n­ver­haal­tjie­oor­’ n­siek li­ke­ma­wat­van­uit­haar­bed­r oep­na­haar­k ind.­Hy­was­on­ge­hoor­saam­en­het­nie­ge­gaan­nie.­Toe­hy­la­ter­wel­op­staan­en­na­die­ka­mer­gaan,­was­sy­ma­dood .­Daar­die­les­oor­on­ge­hoor­saam­heid­het­b y­my­vas­ge­steek­en­ek­het­dit­aan­m y­k in­ders­ver­tel­toe­hul­le­k lein­was.

In­my­tie­ner­ja­re­kom­daar­op­’ vrien­de­li­ke­jong­da­me­met­sul­ke­mooi­groen­oë­v er­by­ons­huis­in­die­t o­wns­hip.Sy­stop­langs­die­hei­ning­en­vra:­“Waar’sjou­ma,­sw eet­he­art?”­Daar­die­“sweet­he­art”­het­v er­oor­saak­dat­ek­net­daarsmoor­ver­lief­op­haar­raak .­En­dan­was­daar­die­mei­sie­met­die­mooi­be­ne­in­stan­derd­ne­ge­t oe­ek­in­ma­triek­was .Toeek­een­dag­vir­haar­iets­sê ,­ant­woord­sy : ­ “Jy­het­so­’ n­mooi­st em.­Dit­k link­as­of­dit­diep­uit­jou­maag­kom. ”­’ n­Vlei­en­de­t ong. hom­ge­sê­as­ek­nie­saam­was­nie ,­het­h yn­ooit­daar­die­dag­k laar­ge­kry­nie.­En­dié­klong­in­sy­g roen­oor­pak­gloei­t oe­van­trots.­’n­He­len­de­t ong.

Die­dag­t oe­ek­oom­F rans­se­bak kie­leen­vir­m y­be­stuur­ders­li­sen­sie,­praat­h ymy,­’n­se­nu­wee­ag­ti­ge­jong­k long,­moe­din:­“Jong,­jy­r y­net,”­hoor­ek­hom­nog­sê .’n­Be­moe­di­gen­de­t ong.­’n­Tong­van­v ertroue.­Pa­het­alt yd­ge­sê:­“Be­stuur­t og­ver­sig­tig­my­k ind,­die­paaie­is­v ol­on­ver­skil­li­ge­men­se.”­En­as­h y­ons­op­die­pad­ge­sit­het,­het­h y­selfs­vir­die­on­der de­le­van­die­mo­tor­ge­bid.

Maar­ek­wil­b y­Ou­pa­uit­kom.­H y­wat­met­sy­heel­laast e­woor­de­nog­’ n­kom­pa­sin­my­har t­ge­plaas­het.­V a­n­af­k lein­tyd­af­was­my­kor­rel­kop-ou­pa­maar­daar .­S­tren­gen­op­sy­plek .­’n­Ek­stra­paar­oë­wat­dop­ge­hou­het,­v er­maan­het.­H y­was­’ n­“een­keer-praat”-ou­pa.­Daar­na­het­die­belt­ge­praat,­soos­een­keer­t oe­hy­my,­toe­’n­se­we­ja­ri­ge­klong,­se­agt er­wê­reld­warm­ge­maak­het.­Ek­sal­dit­nooit­v er­geet­nie.

Ty­dens­my­twee­de­stu­die­jaar­op­u­ni­ver­si­teit­gaan­g roet­ek­m y­siek li­ke­89-ja­ri­ge­ou­pa­in­sy­k a­mer.­Ek­het­dié­M aan­dag­og­gend­ge­weet­hy­is­dalk­nab y­sy­ein­de.­Ou­pa­moes­dit­ook­v er­wag­het,want­toe­ek­hom­soeng roet,­sê­h y:­“Hou­die­He­re­voor­oë,­my­kind.”­’n­Om­gee - tong.­

In­my­stan­derd­ne­ge - jaar­ont­hou­ek­die­bi­o­lo­gie-on­der­wy­ser­se­aan­moe­di­ging.­Ek­het­die­v ol­le­28­punt e­gek ry­by­die­vraag­oor­die­sprink aan­se­bek .­Daar­die­dag­t oe­ons­ons­punt e­k ry, ­mo­ti­veer­hy­my­en­ge­bruik­m y­as­’ n­voor­beeld­voor­die­he­le­k las.­’ n­He­len­de, ­aan­moe­di­gen­de­en­op­bou­en­de­t ong.

Een­Vry­dag­mid­dag­op­W ol­se­ley­hel­pek­vir­P a­om­’ n­ga­ra­ge­se­nuw e­se­ment­vloer­te­gooi.­Ek­het­die­vr yf­plank­be­stuur­dat­die­sw eet­spat­en­ons­het­be­tyds­klaar­ge­kry­om­dat­ons­so­har d­ge­werk­het.­Toe­ons­in­die­dorp­kom, ­spog­hy­by­oom­Jo­ta,­sy­vriend .­H y­het­vir­

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.