BOU SÓ SAAM AS GELDNOOD DRUK

Wan­neer mans fi­nan­si­eel suk­kel, kan dit hul self­beeld be­ïn­vloed. Help jou man só om sy trots te be­hou.

Kuier - - Bybel-blokraai - DEUR MI­CHEL­LE BLOEM

Tra­di­si­o­neel­word­mans­as­die­hoof­van­hul­huis­be­skou­om­dat­daar­on­der­meer­van­hul­le­v er­wag­word­om­fi­nan­si­eel­vir­hul­ge­sin­t e­voor­sien.­Dees­dae­w ord­dit­egt er­al­hoe­moei­li­ker­om­’ n­ge­sin­op­net­een­per­soon­se­sa­la­ris­t e­on­der­hou.­Hoe­wel­vroue­in­die­meest e­hu­we­li­ke­’n­twee­de­sa­la­ris­huis­t oe­bring,­plaas­die­swak­e­ko­no­mie­se­toe­stand­van­ons­land­baie­druk­op­die­meest e­mans,­al­w ord­hul­le­st eed­smeest­al­meer­as­vr oue­be­taal.

In­hu­we­li­ke­waar­die­vr ou­meer­gel­das­haar­man­v er­dien,­k an­dit­ook­s­pan­ning­ver­oor­saak­om­dat­dit­’ n­man­min­der­waar­dig­k an­laat­v oel.­Hy­k an­dalk­min­der­waar­dig­voel­om­dat­h y­be­wus­is­van­die­sa­me­le­wing­wat­van­hom­v er­wa­gom­goed­vir­sy­ge­sin­t e­sorg.

Wan­neer­paar tjies­fi­nan­si­eel­suk kel,­is­dit­nor­maal­om­angs­tig­en­af­t e­voel.­Fi­nan­si­ë­le­pro­ble­me­kan­jou­e­mo­si­o­neel­af­ta­kel­en­self s­jou­geest es­ge­sond­heid­be­na­deel­en­k an­lei­t ot­’n­swak­self­beeld .Mans­meet­hoof saak­lik­hul­self­waar deaan­hoe­suk­sesv ol­hul­le­in­hul­w erk­is,ter­wyl­vroue­ge­woon­lik­hul­self­waar de­kop­pel­aan­hul­ma-w ees­en­r ol­as­v er­sor­ger­van­hul­ge­sin,­al­het­hul­le­ook­’ n­werk­wat­b y­dra­tot­die­ge­sin­se­fi­nan­sies .

Daar­is­prak­tie­se­op­los­sings­vir­’ n­ma­nen­vrou­wat­k an­help­as­jul­le­in­fi­nan­si­ë­le­nood­is.Volg dié rig­ly­ne:

• Kyk­re­a­lis­ties­na­jul­beg ro­ting.­Waar­k an­jul­le­sny?­Sit­saam­as­’ n­ge­sin­en­v er­dui­de­lik­aan­al­mal­hoe­kom­se­ker e­voor­reg­teen­luuks­he­de­t y­de­lik­in­ge­perk­g­aan­word.­Be­skou­die­fi­nan­si­ë­le­v er­knor­sin­gas­’n­pro­bleem­wat­ge­ta­kel­en­op­ge ­los­ moet­word­en­nie­iets­wat­v er­my­moet­word­nie.

Hou­jou­C V­op­da­tum­en­hou­ger eel­d­ad­ver­ten­sies­en­w eb­wer­we­wat­w erk­ad­ver­teer­dop­vir­bet er­ge­leent­he­de.• ’n­Man­moet­o­pen­lik­w ees­met­sy­vr ou­oor­sy­ge ­voe­lens.­Ver­tel­haar­ook­hoe­sy­jou­kan­on­der­steun.­

Wan­neer paar­tjies fi­nan­si­eel suk­kel, is dit nor­maal om angs­tig en af te voel.

• Bly­weg­van­dw elms­( al­ko­hol­ook). ­Dis­net­ty­de­li­ke­ont­snap­ping­van­die­w erk­lik­heid­waar­in­jy­is .­Dit­maak­jou­meer­de ­pres­sief­en­vr eet­jou­geld­en­bied­geen­voor­de­le­nie.• Kry­gra­tis­hulp­as­jy­skuld­het­wat­jou­on­der­kry,­daar­is­tal­le­in­stan­sies­wat­jou­hier­mee­k an­help.­Sny­jou­k re­diet­kaartop­en­koop­net­waar voor­jy­geld­het. ­ • Jou­vrou­moet­ook­alt yd­jou­beeld­hoog­hou­voor­jou­k in­ders.­’ n­Ma­moet­haar­kin­ders­leer­om­hul­pa­t e­re­spek­teer­vi­r­die­mens­wat­h y­is­en­nie­vir­die­sa­la­ris­wat­hy­huis­t oe­bring­nie .­Na­tuur­lik­is­dit­dan­jou­as­man­se­v e­r­ant­woor­de­lik­hei­dom­ge­trou­te­wees­aan­hier die­beeld­wat­jou­k in­ders­se­ma­vir­hul­v oor­hou.­Leef­vol­gens­goeie­waar des­wat­int e­gri­teit­in­jou­self­en­jou­ge­sin­bev or­der­en­vir­jou­ self­trots­in­boe­sem. ­ • Her­in­ner­jou­self­ger eeld­daar­aan­dat­jou­waar­de­nie­ge­meet­w ord­aan­die­geld­wat­jy­v er­dien­nie. ­J y­is­nie­’ n­OTM­nie. ­ Span­deer­tyd­saam­met­jou­k in­ders­en­doen­lek­ker­din­ge­saam­met­hul­le .­Jul­le­kan­’n­spor t­speel, ­saam­gaan­stap ,­k ry­’ nstok­perd­jie­wat­jul­le­al­mal­van­hou­of­jul­le­k an­vir­mek aar­sto­ries­lees. ­Maak­her­in­ne­rin­ge­saam­wat­van­on­sk at­ba­re­waar­de­is.­Er va­rings­is­alt yd­meer­w erd­as­be­sit­tings.• Wan­neer­werk­sk aars­is, ­k an­’ n­mens­nie­al­tyd­k ies­wat­jy­wil­doen­nie ,­maar­o­mal­tyd­af­t e­voel­en­om­die­meest e­van­jou­dag­in­’ n­werk­te­wees­waar­in­jy­on­ge ­luk­kig­is, ­is­ook­nie­goed­vir­jou­e­mo­si­ - on­e­le­en­geest es­ge­sond­heid­nie. ­Be­sin oor­wat­dit­is­wat­jy­r eg­tig­wil­doen­en­wat­jou­u­nie­ke­ta­lent e­en­ga wes­is­waar­mee­jy­k an­geld­maak. ­ • Stel­vir­jou­self­’ n­doel­wit­oor­wan­neer­jy­re­a­lis­ties­sal­k an­be­gin­doen­wat­jy­r eg­tig­wil.­Leer­ver­der­in­die­rig­ting­waar­in­jy­be­lang­stel.­Daar­is­tal­le­goed­koop­aan­lyn­ - kur­sus­se­wat­jy­k an­volg. ­Ek­glo­as­’ nmens­’n­werk­doen­waar oor­jy­pas­siev o­lis,­vloei­die­geld­ook­mak li­ker.

Dink­oor­hoe­jy­jou­st ok­perd­jie­of­be ­lang­stel­ling­in­’ n­wins­ge­wen­de­twee­de­in­kom­ste­kan­om­skep.­Die­neig ing­is­dees­dae­om­meer­hand­ge­maakt e­pro­duk­te­te­koop­as­fa­briek ver­vaar­digdei­tems.­Men­se­is­ber eid­om­meer­vir­’ nu­nie­ke­pro­duk­te­be­taal­wat­met­sor gge­maak­is.­Mis­kien­hou­jy­van­sing­en­mu­siek­maak­en­k an­dalk­oor­na we­ke­by­ge­leent­he­de­soos­tr ou­es­op­tree.

Al­mal­het­’ n­vaar­dig­heid­of­ta­lent­wat­hul­le­kan­be­mark.­Ont­hou, ­die­slegt e­t y­e­sal­nie­vir­e­wig­hou­nie .­

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.