K­ris­mis­pro­jek: ­Kui­er-men­se­maak­har te­oop

Vir ons K­ris­mis­pro­jek het Kui­er en le­de van die Son­span tyd met die kin­ders van Han­nah’s Pla­ce of Sa­fe­ty deur­ge­bring.

Kuier - - Contents - DEUR MARTELI BREWIS

Dis­Kers­fees­tyd­–­’ n­t yd­vir­lag ,lief­de­ en­ gee .­En­die­ Kui­er-span­wil­ ook­ hul­ deel­ doen­ deur ­’ nlief­da­dig­heid s pro­jek­ of ­- or­ga­ni­sa­sie­ te­ on­der­steun­ wat ­’ n­ we­sen­li­ke­ ver­ski l­in­on s­ ge­meen­skap­pe­ maak .­ Van­jaar­het­ons­Han­nah ’s­Pla­ce­of­Saf ety­in­dieKaap­ ge­kies ,­ waar­van­ ons­ jul­le­ laas maand­ver­tel­ het .

Jan in e­ F ab e­en­h aar­ or­ga­ni­sa­sie­ he­tons­ har­te­ ge­steel­ om­dat­ sy­ haar­ vas­te­werk­en­d u s­ in­kom­ste­ op­ge­gee­ het­ om­weg­gooi kin­ders­ te­ ver­sorg .­ Jan ine­en­haar­ man ,­ Di o n ,­ het­ eer­ste­hand­se­ ken­nis­van ­’ n­ hart­seer­ wê­reld­ waar­ men­se­ hul­kin­ders ,­ baie­keer­ pas­ge­bo­re­ ba­bas ,­ weg- gooi,­ver­waar­loos­of­mis­han­del .­I n­hul­har­te­het­hul­le­net­gev oel­hul­le­móét­in­gryp.

Die­paar tjie­se­dogt er,­Han­nah, ­is­on­der­’n­brug­in­Bell­vil­le­in­die­K aap­ge­vind­toe­sy­maar­t wee­dae­oud­was .­Na­dat­hul­le­haar­ont­moet­het,­het­hul­le­be­sefHan­nah­is­be­st em­vir­hul­le­en­ná­t wee­jaar­in­hul­pleeg­sor g­kon­die­F abe-ge­sinui­t­ein­de­lik­vir­Han­nah­aan­neem.­V an­da­gis­sy­’ n­in­tel­li­gen­te, ­pret­ti­ge, ­goed­aan­ge­pas­te­dog­ter­tjie­met­’ n­sag­te­har t. ­Haar­groot­ste­wens­is­dat­an­der­k in­ders­ook­die­self­de­lief­de­k an­er vaar.­Dít­het­die­paar­tjie­ne­ge­jaar­lat er­ge­ïn­spi­reer­o­man­der­k in­ders­in­die­self de­po­si­sie­ook­t e­pro­beer­help.­En­dis­hoe­Han­nah ’s­Pla­ce­of­Sa­fe­ty­ge­bo­re­is.

Die­k in­ders­tus­sen­ge­boor te­en­ses­jaar­oud­wat­b y­Han­nah’s­Pla­ce­of­Saf e­ty­tuis­gaan­vir­om­tr ent­drie­maan­de ,­kom­daar­met­’ n­wye­ver­skei­den­heid­is­su­es­– ­ al­le­s­oor te­mis­han­de­ling,­wan­voe­ding, ­ siek­te­en­v er­waar­lo­sing.­Die­Han­nah ’s­span­werk­dag­en­nag­on ver­poos­om­nie­net­hul­le­fi­sie­se­w on­de­ge­sond­t e­maak­ nie,­maar­om­hul­le ,­al­is­dit­net­vir­’ n­k lein­ruk­kie,­on­voor­waar­de­lik­lief­t e­hê.­Dit­is­dan­ook­hul­ba­sie­se­beg in­sel­–­L o­ve­ne­ver­fails!­Die­span­se­doel­wit­is­om­hier­die­k in­ders­se­lief de,­ge­loof,­hoop­en­dro­me­te­her­stel­en­hul­le­v oor­te­be­rei­vi­r­hul­“vir-al­tyd-hui­se”.­“Een­van­ons­g root­ste­vreug­des­is­om­t e­sien­hoe­hul­le­w eer­be­gin­glim­lag,­hoe­die­on­skul­di­ge­k in­der­lag­gies­weer­be­gin­skyn­in­hul­og ies­en­hoe­hul­le­w eer­as­k in­ders­be­gin­speel­a­sof­hul­le­geen­be­kom­mer­nis­se­in­die­w ê­reld­het­nie .­Net­soos­dit­hoor t,”­ver­tel­Ja­ni­ne­met­tra­ne­in­haar­oë .

DIEP ONTROER

Juis­daar­om­het­ Kui­er en­le­de­van­dieSon-span­be­sluit­om­diep­in­ons­sak ke­en­har­te­te­k rap­om­hul­le­vir­’ n­slag­t e­on­der­steun.­Al­mal­wat­kon,­het­die­dag­v er­lof­in­ge­sit­om­’ n­bie­tjie­t yd­saam­met­die­per­so­neel­en­k in­ders­van­Han­nah ’s­Pla­ce­of­Sa­fe­ty­te­span­deer­en­nie­mand­he­ton­aan­ge­raak­daar­w eg­ge­gaan­nie.

Ju­li­an­Pa­dua,­Kui­er se­k an­toor­be­stuur­der­voel­dis­har t­roe­rend­om­t e­sien­hoe-

veel moei­te en lief­de die Han­nah’s-span gee om ge­bro­ke kin­ders heel te maak en dat hul­le dit be­slis reg­kry.

Er­nusta Ma­ra­lack, Kui­er se ar­ti­kel-re­dak­teur was ook baie ge­raak. “As die ma van twee gi­rls, van wie een net ses maan­de oud is, was dit vir my hart­ver­skeu­rend om die sto­ries te hoor van die ba­bas by Han­nah’s. Die sto­rie wat my gaan by­bly, is dié van die ba­ba­seun­tjie wat ’n week lank al­leen in ’ n shack ge­lê het voor hy ge­vind is. Hy het geen naam nie; nie­mand weet hoe oud hy p­re­sies is nie; hy het dus geen i­den­ti­teit nie. Ek kan nie help om te won­der of dit hom een­dag gaan haunt nie. Ek dink aan hom en al die an­der ba­bas by Han­nah’s wat so vroeg in hul le­we ver­werp is ter­wyl ’n kind net lief­de, aan­vaar­ding en ver­sor­ging ver­dien. Die werk wat Ja­ni­ne en Di­on doen, is be­won­de­rens­waar­dig. Dit was ’ n voor­reg om die dag saam met hul­le te kon span­deer en hul­le te on­der­steun,” sê Er­nusta.

Na­ta­lie Koop­man, ’ n re­ke­ning­be­stuur-der by Son en Son op Son­dag, ver­tel sul­ke pro­jek­te lê haar baie na aan haar hart, ver­al om­dat sy self ’n aan­ge­no­me dog­ter het. “Die at­mos­feer was on­ge­loof­lik en die ge­sprek­ke was oor­wel­di­gend, hart­seer en tog baie lo­nend,” ver­tel sy.

Die be­soek het vir Ma­ri­a­na Loots, ’ n teks­re­dak­teur by Son, diep ontroer. “Dis hart­ver­skeu­rend om te sien hoe die stel­sel hier­die kin­ders en so­veel an­der faal. Daar­om haal ek my hoed af vir die barm­har­ti­ge per­so­neel en hul fa­mi­lies wat hard werk om glim­lag­gies op die prag­ti­ge klein­goed se ge­sig­gies te sit. Hul op­of­fe­ring en die lief­de waar­mee hul­le na die kin­ders om­sien, stem ’ n mens ne­de­rig. Mag Han­nah’s en hul men­se van krag tot krag gaan,” is haar wens. Curt Ba­ker, han­dels­merk­be­stuur­der by

Kui­er, be­skryf Han­nah’s as ’ n “ba­ken van hoop wat ’ n vei­li­ge tuis­te bied vir ba­bas wat nie vei­lig is in hul ou­ers se sorg nie”. Hy kon die wa­re lief­de wat uit die per­so­neel straal, aan­voel.

“As men­se in die me­dia word ons ge­reeld bloot­ge­stel aan die erg­ste van die sa­me­le­wing. Maar wan­neer vol­was­se­nes se ak­sies ’ n on­skul­di­ge kind seer­maak, is daar niks wat dit ou­kei maak nie. Dis moei­lik om te glo die men­se wat ver­on­der­stel is om ’n kind­jie te ver­sorg, kan hul­le so seer­maak soos van die kin­ders wat ons ont­moet het. Dit was ’ n hart­roe­ren­de er­va­ring en ’ n mens kon nie help om ver­lief te raak op die kin­ders nie. Dit laat ’ n mens net be­sef hoe sterk kin­ders is; hoe­veel veg­gees daar in hul­le is,” sê hy.

“Die kin­ders is so dier­baar en ver­dien al die lief­de in die wê­reld!” sê Tar­ren-Lee O F T Ha­bel­gaarn, Kui­er- joer­na­lis. ’ S O D :

So moe­nie toe­laat dat die span­da­bel­ri- A LE ge­stres van die Kers­tyd jou oor­rom­pel OF U R nie. Vind ’ n saak of or­ga­ni­sa­sie wat jou IE E N hart raak en gee – gee jou tyd, jou lief­de V E R S en wat ook al jy kan. A K F

HOOFFOTO: Ja­ni­ne en Di­on Fa­be en die span van Han­nah’s Pla­ce of Sa­fe­ty in Mit­chells Plain.

Le­de­v an­ Kui­er­en­ Son­span­ne­oor­han­dig­nood­saak­li­ke­it ems­aan­Han­nah’s­w aar­hul­le­ook­tyd­met­die­kin­ders­deur­ge­bring­het .

REGS:­Ja­ni­neen­D ion­he­tel­ke­kind­lief­soos­hul­eie .­

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.