Han­non: ­Die­st o­rie­ag­ter­die­skêr­en­k was

Van k­lein­tyd af is hy ’n mees­ter met ’n skêr en kwas in die hand. Al­les was nie per­fek van die be­gin af nie, maar aan­hou­er wen!

Kuier - - Contents - DEUR TAR­REN-LEE HA­BEL­GAARN

Ons ken hom as die Glam Gu­ru op kykNET wat vroue met net ’ n paar swaaie van sy blush-kwas, mas­ka­ra-staf­fie, eye shadow en ’n bie­tjie lip gloss ’ n heel nu­we voor­koms kan gee. En om te dink dit was so hit­te­te of Jo­han­nes Both­ma (50), be­ter be­kend as Han­non, was ’n po­li­sie­man!

Wan­neer Han­non be­gin ge­sels weet jy jy sal jou maag moet vas­hou so gaan jy lag, want hy het ’ n per­soon­lik­heid wat skrik vir niks en ’ n fan­tas­tie­se sin vir hu­mor. Van sy ha­re met die per­fek­te poef tot sy nom­mer­pas broek en T-hemp tot sy oop en vrien­de­li­ke glim­lag, trek hy ál die aan­dag wan­neer hy ’ n ver­trek bin­ne­stap.

Maar Han­non is nie net ’ n mooi ge­sig nie. Van­dat hy as kind dol daar­oor was om men­se met ’ n skêr in die een hand en ’ n gri­meer­kwas­sie in die an­der te help “trans­for­meer”, soos hy dit noem, het hy ge­weet hy wil dit een­dag vir ’ n le­we doen. Van­dag spog hy met ’ n ge­wil­de en suk­ses­vol­le TV-pro­gram en ’ n beau­ty em­pi­re wat on­der meer gri­meer-, haar- en kos­me­tie­se pro­duk­te ver­koop.

Han­non is ook een van die dap­per­ste haar­sti­lis­te wat ons ken, want hy skrik nie vir ’ n co­lou­red vrou se ha­re nie! En, sal Han­non jou sê, hy het haar­pro­duk­te wat ’n min­ce gou sal vas­vat.

Han­non be­gin breed glim­lag wan­neer hy te­rug­dink aan waar dit al­les vir hom be­gin het. Daar op die klein dor­pie Vry­burg in Noord­wes, in sy ou­ma Is­sie en haar sus­ter, an­tie Ous, se huis.

“My ou­ma het prui­ke ge­dra en daar was ou bal­rok­ke, so ek en my sus­sie, Iza, het in daai ka­mer dress-up ge­speel van die og­gend tot die aand. Dit was ons guns­te­ling­spe­le­tjie. Ons het die prui­ke op­ge­sit. Ons het dit ge­sny en ge­sty­le, so daar is waar daar­die hele ding van speel

en­trans­for­ma­sie­be­gin­het,”­ver­tel­hy.

“Maar­daar­was­ook­t oe­’n­T V-pro­gram­ge­naamd­Kraai­nes,­waar­’ n­(mans-)sti­lis­ha­re,­gri­me­ring­en­sti­le­ring­ge­doen­he­ten­dis­t oe­ek­be­sef­dit­k an­’n­loop­baan­wees!­Ek­het­die­pr o­gram­ge­ta­pe­en­dit­toe­elke­mid­dag­gek yk­en­vir­m y­sus­sie­ge­sê­dít­is­wat­ek­gaan­doen, ”­ver­tel­Han­non­vol­gees­drif.

Maar­voor­hy­hom­fi­naal­in­die­skoon­heids­be­dryf­be­ge­we­het,­het­Han­non­ge­won­der­of­h y­nie­dalk­in­sy­pa,­Bot­tie ,­se­voet­spo­re­moet­v olg­en­’ n­po­li­sie­man­moet­word­nie.­Sy­ma,­K it­ta,­was­’ n­sek re­ta­res­se­by­die­mu­ni­si­pa­lit eit.­Hul­le­w ou­hê­hy­moes­’ n­pad­v olg­wat­be­kend­was­vir­hul­le.

“Ou­ers­wil­net­die­be­st e­vir­jou­hê­en­jou­aan­’ n­wê­reld­bloot­stel­wat­hul­le­self­ken.­So­ek­het­r eg­tig­op­’ n­sta­di­um­ge­dink­die­po­li­sie­is­m y­voor­land,­maar­e­kwas­nog­alt yd­ge­ïn­te­res­seerd­in­v oor­koms,­so­ek­het­al­hier­van­la­er­skool­af­my­sus­sie­se­har e­be­gin­sny­en­ge­doe­nas­ons­na­’ n­par ty­tjie­toe­ge­gaan­het.­Ek­het­ook­haar­ma­ke -up­ge­doen­en­self s­vi­rons­k le­re­ge­maak.­Ek­was­vr ees­lik­hand­son­van­k leins­af.”­ SY EER­STE KAPSEL Vol­gens­Han­non­het­sy­sust er­hom­t oe­ge­laat­om­op­haar­t e­eks­pe­ri­men­teer,maar­nie­al­les­het­alt yd­uit­ge­werk­nie.

Hy­lag­uit­sy­maag­wan­neer­h y­din­kaan­die­eerst e­keer­t oe­hy­Iza­se­har e­ge­sny­het­en­besk ryf­dit­as­’ n­to­ta­le­ramp.

“Die­dag­vant e­vo­re­het­ek­m y­ha­re­by­die­sa­lon­op­die­dorp­laat­sn y.­Ter­wyl­ek­daar­ge­sit­het,­was­een­van­die­haark ap­pers­be­sig­om­’ n­bob­t e­sny­vir­een­van­die­vroue.­Ek­het­hul­le­dop­ge­hou­en­ge­sien­hoe­hul­le­die­vr oue­se­har e­off­sec­ti­on­en­stuk kie­vir­stuk kie­sny.­Ek­was­heel­te­mal­fas­ci­na­ted­en­het­ge­dink­ek­kan­dit­ook­doen. ”

Hy­is­daar die­dag­huis­t oe,­vas­be­slo­te­om­Iza­se­har e­te­sny.­Haar­har e­het­op­haar­ag­ter­ste­we­ge­hang,­maar­sy­het­t oe­ge­laat­dat­h y­haar­har e­sny.

Hy­het­haar­har e­met­’ n­stomp­naald­werk­skêr­be­gin­sny­en­elke­keer­het­dit­net­kor ter­en­kor ter­ge­word­tot­dat­sy­la­ter­haar­har e­be­gin­vas­hou­en­vir­hom­sê ,“Boe­tie,­jy­sn y­nou­niks­meer­v er­der­nie”,maar­teen­daar­die­tyd­was­haar­har e­reeds­on­der­haar­or e!

Ná­daar­die­dag­was­dit­’ n­baie­lang­tyd­voor­dat­sy­hom­w eer­toe­ge­laat­hetom­aan­haar­har e­te­vat.­M aar­hy­het­op­vrien­de,­bu­re­en­sy­ma­se­kol­le­gas­beg in­oe­fen­en­só­het­h y­be­ter­ge­raak.

“Hoe­be­ter­ek­gew ord­het,­hoe­meer­het­men­se­na­m y­toe­ge­kom­as­hul­le­na’n­par ty­tjie­toe­moes­gaan.­S ó­het­ek­be­kend­ge­word­as­die­een­waar­heen­al­mal­ge­gaan­het­as­hul­le­har e­en­g ri­me­ring­vir’n­ge­leent­heid­w ou­hê.­Ek­was­t oe­al­as­skool­kind­be­kend­op­die­dorp­as­die­een­na­wie­t oe­jy­moet­gaan­as­jy­fan­tas­ties­wou­lyk ,”­sê­h y­trots.

LOOP­BAAN

Ná­skool­was­Han­non­vir­t wee­jaar­in­die­weer­mag­voor­dat­hy­haar­kap­pe­ry­gaans­wot­het.­Dís­t oe­hy­be­sluit­het­om­met­sy­eie­v oor­koms­te­eks­pe­ri­men­teer.

“Ek­het­m y­ha­re­ge­woon­lik­baie­kor tge­dra,­maar­t oe­ek­beg in­stu­deer­het,­he­tek­be­sluit­ek­gaan­nou­m y­ha­re­laat­groei.­Ek­het­dit­lank­geg roei­tot­op­m y­elm­boë­en­ek­het­ge­dink­daar­is­nie­’ nmooi­er­mens­as­ek­nie .­Nou­het­ek­ar­riv e,het­ek­ge­dink ,­tot­dat­ek­’ n­fo­to­van­m y­s­elf­ge­sien­het.­Ek­was­nie­’ n­beau­ty­nie.Ek­het­meer­soos­Jan­van­R ie­beeck­ge­lyk!”

Dit­was­die­ein­de­van­sy­lang­ha­re­ ein­de­van­sy­ lang­ha­re­en­ e­en­die­be­gin­van­sy­meer­st sy­meer­st yl­vol­le­voor­koms.

“Ek­het­haark ar­kap­pe­ry­be­gin­stu­deer­en­ ap­pe­ry­be­gin­stu­deer­en­ter­wyl­ek­’ n­stu­dent­was tu­dent­was,­het­ek­by­Die ,­het­ek­b y­Die

Bur­ger­gaan­aank an­klop,­want­ lop,­want­hul­le­het­’ hul­le­het­’n­ nvrou­e­by­laag­ge­had.­Toe­kry­ek­die­naam­ ge­had.­Toe­kry­ek­die­naam­van­die­f o­to­graaf­en­vra­hom­of­ek­die­ raaf­en­vra­hom­o f­ek­die­gri­me­ring­en­har ha­re­ver­niet­vir­ e­ver­niet­vir­hom­k hom­kan­ an­doen.­Dit­was­vir­oef vir­oe­fe­ning.­Ek­het­ge­lee e­ning.­Ek­het­ge­leer­ rjy­moe­nie­’ n­en­ke­le­ge­leent­heid­laat­v en­ke­le­ge­leent­heid­laat­ver- er­by­gaan­nie­en­dit­was­dik n­dit­was­ dik­wels­daar­die wels­daar­die­werk­wat­ek­v ver­niet­ge­doen­het­wat­ er­niet­ge­doen­het­wat­deu- deu­re­vir­m y­oop­ge­maak­het,”­sê­h ge­maak­het,”­sê­ hy. y.

Han­non­het­ná­sy­haark et­ná­sy­ haar­kap­per­stu­dies­ ap­per­stu­dies­vir­nóg­’ n­jaar­g gri­meer­kuns­en­v ri­meer­kuns­en­v el­sorg­stu­deer.­En­soos­t oos­tyd­aan­ge­gaan­ yd­aan­ge­gaan­het,­het­ het,­hethy­gri­meer-­en­haar­pr n­haar­pro­duk­te­aan­ge­skaf­ o­duk­te­aan­ge­s­ka­fen­dit­som­mer­in­sy­ou­kos­blik­ge­hou! er­in­sy­ou­ kos­blik­ge­hou!

“Elke­keer­as­’ as­’n­kli­ënt­na­m n­k li­ënt­na­m y­toe­ge­kom­het­vir­hul­har ul­ha­re,­het­ek­som­mer­iets­ e,­het­ek­som­mer­iets­uit­my­kos­blik­ge­haal­en­vir­hul­le­’ k­ge­haal­en­vir­ hul­le­’n­lip­pie­ n­lip­pie­of­’n­blush­aan­ge­sit,”­ver­tel­Han­non. nge­sit,”­ver­tel­Han­non.

Toe­hy­die­ge­leent­heid­gek ge­leent­heid­ge­kry­het­om­ ry­het­om’n­werk­ses­sie­by­’n­bank­aan­t by­’n­bank­aan­t e­bied,­washy­baie­se­nuw wee­ag­tig.­Maar­toe­hy­daar­ ee­ag­tig.­Maar­toe­hy­daar­klaar­was,­het­h hy­be­sef­hy­hou­r y­be­sef­h y­hou­r ég­tig ég­tig­ daar­van­en­van­daar­af­het­sy­be­sig­heid­net­ge­groei.

Hy­het­lat er­sy­eie­pr o­duk­te­be­gin­maak,­maar­dit­was­ook­nie­oor­nag­’ nsuk­ses­nie.­Han­non­v er­tel­hoe­h y­en­sy­man,­Ju­li­us,­aan­vank­lik­die­pr o­duk­te­in­hul­woon­stel­in­Jo­han­nes­bur g­ge­hou­he­ten­hoe­h y­aan­die­beg in­die­strat e­vanP­re­to­ria­plat­ge­loop­het­om­sy­kos­me­tie­se­pro­duk­te­aan­sa­lon­ne­t e­ver­koop.­Nie­al­mal­wou­hom­’ n­kans­gee­nie ,­maar­van­dag­is­baie­van­die­men­se­wat­hom­des­tyds­’n­k ans­ge­gee­het,­st eeds­van­sy­en­Ju­li­us­se­lo­ja­le­k li­ën­te.

“Ek­het­w erk­ses­sies­vir­an­der­kos­me­tie­se­maat­skap­pye­aan­ge­bied­en­t oe­be­gin­Ju­li­us­sê­as­ons­net­een­pr o­duk­as­’ nva­lue­add­k an­aan­bied,­sal­ons­’ nbie­tjie­meer­k an­vra.­Ons­het­’ n­maat­skap­py­gek ry­wat­ons­heel­eerst e­mois­tu­re­se­al-gri­meer-ge­sig­s­proei­ont­wik­kel­het­en­daar­na­het­ons­sham­poo­beg in­maak.­Ons­het­lat er­ons­f or­mu­les­al­mal­ge­koop­en­van­dag­v er­koop­ons­al­les­wa­tons­het.­Daar­is­tans­meer­as­200­pr o­duk­te­wat­ons­aan­v er­brui­kers­ver­koop.”

Han­non­sê­van­dag­w eet­hy­sy­fa­mi­lieis­trots,­al­dink­h y­nie­hul­le­v er­staan­reg­tig­sy­w ê­reld­nie.

Maar­vir­hom­bly­die­g root­ste­re­wardwan­neer­hy­sien­hoe­’ n­vrou­gloei­wan­neer­sy­goed­lyk­en­goed­v neer­sy­goe d­lyk­en­goe d­voel­na­dat­hy­ oel­na­dat­h y­haar­help­“transf haar­help­“trans for­meer”­het. or­meer”­het.

En­vir­so­lank­as­wat­h En­vir­so­ lank­as­wat­ hy­die­voor­reg­ y­die­v oor­reg­het­om­juis­dít­t het­om­juis­ dít­te­doen,­het­hy­sy­ e­doen,­het­h y­sy­doel­in­ doel­in­die­le­we­be­reik.­ die­le­we be­reik.­

HOOFFOTO: Han­non Both­ma se pas­sie is om vroue mooi te maak.

REGS: Die Glam Gu­ru, Han­non, wys sy vaar­dig­he­de met ’n skêr.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.