TV-hoog­te­pun­te: ­Ky k­ge­not­vir­die­hele­fa­mi­lie

Die TV-ker­skous kreun met hope heer­li­ke kyk­stof vir die fees­tyd! S­kop jou skoe­ne uit en ge­niet dié ou­li­ke pro­gram­me en lek­ker flieks spe­si­aal vir die va­kan­sie.

Kuier - - Contents - DEUR THINUS FERREIRA

OLAF’S FROZEN ADVENTURE

Son­dag 23 De­sem­ber, e.tv, 14:00 Die­kod­di­ge­sneeu­man­van­die­ Fro­zen­fliek­be­leef­’ n­baie­snaak­se­en­ab­so­luut­dol­le­Ker­s­a­von­tuur­in­hier die­kos­te­li­ke­en­spe­si­a­le­ver­haal­tjie­van­20­mi­nut e.­Te­mid­de­van­die­Kers­sei­soen­gaan­Olaf­en­sy­tak bok­vriend,­S­ven,­op­’ n­soek­tog­na­nu­we­Kers­tra­di­sies.­In­tus­sen­ont­dek­die­sus­ters,­An­na­en­El­sa,­v er­ge­te­din­ge­uit­hul­ver­le­de­in­die­k as­teel­se­sol­derk a­mer­tjie.

GE­OR­GE MICHAEL: I’M YOUR MAN

Dins­dag 25 De­sem­ber, SABC2, 15:00 Wy­le­Ge­or­ge­Michael­doen­’ n­on­der­houd, ­ sing­van­sy­be­ken­de­lied­jies­en­k yk­te­rug­op­sy­loop­baan­as­san­ger­met­hope­on­ge­loof­li­ke­ar­gief­ma­te­ri­aal­oor­die­dek a­des­in­hier­die­spe­si­a­le­Kers­dag pro­gram.

DA­VID BLAINE: BEYOND MA­GIC

Dins­dag 25 De­sem­ber, M-Net, 20:00 Kul­jou­hier­en­kul­jou­–­liew e­ge­na­de,­dit­spook­dan­met­hier die­man!­Da vid­Blai­neis­een­van­A­me­rik a­se­v oor­ste­kul­kuns­te­naars.­In­hier­die­heer­li­ke­spe­si­a­le­pr o­gram­gaan­jy­jou­self­som­mer­lam­sk rik­van­die­lek ker­soos­die­vr eem­de­man­fan­tas­tie­se­to­wer­din­ge­aan­vang­met­st er­re­soos­Da vid­Beck­ham,­Ar­nold­S chwar­ze­neg­ger,­John­T ra­vol­ta,­Em­ma­St one­en’n­rits­an­der­be­ken­des .­Al­mal­r ol­hul­o­ë­van­skok­en­v er­ba­sing­vir­sy­on­ge­loof­li­ke­kul­kun­sies­en­oëv er­blin­de­ry­wat­jy­w eet­nie­ma­gic­is­nie ,­maar­t og­so­on­ge­loof­li­kre­a­lis­ties­lyk!­

ROD STEWART: MER­RY CHRIS­T­MAS, BA­BY

Woens­dag 26 De­sem­ber, SABC2, 23:30 Rod­maak­lek ker­lied­jies­spe­si­aal­vir­Kers­fees­saam­met­spe­si­a­le­gast e­soos­M ary­J. ­ B­li­ge,­Michael­Bu­blé­en­C ee-Lo­G­reen. ­Dis­ver­film­by­die­prag­ti­ge­V il­la­de­L eon­in­ Pa­ci­fic­Pa­li­sa­des­in­K a­li­for­nië.­Rod­en­s­ys­ter­vrien­de­sing­hope­Kers­lie­der e­van­ge­wy­de­lied­jies­t ot­daar­die­mooi­tra­di­si­o­ne­le­lied­jies­waar van­jy­elke­w oord­ken. ­

LIONEL RICHIE: COMING HOME

Don­der­dag 27 De­sem­ber, SABC2, 22:30 Dans­teen­die­dak­of­som­mer­op­die­T V­ka­mer­se­vloer­saam­met­Lionel­R i­chie.Die­le­gen­da­rie­se­san­ger­doen­’ n­kon­ser tin­Pa­rys­en­sing­al­sy­g root­ste­tref­fers­–van­“Hel­lo”­en­“Dan­cing­on­the­C ei­ling”,tot­“Say­You,­Say­Me”,­“End­less­L ove”,“Ea­sy”­en­“Three­Ti­mes­a­La­dy ”.

WESTLIFE: LIVE AT CROKE PARK Vry­dag 28 De­sem­ber, SABC2, 22:40 Dié­B­rit­se­g roep­tree­op­in­Du­blin, ­Ier­land.­Ons­ken­mos­die­w oor­de­van­el­ke­bal­la­de­en­pop­lied­jie ,­so­sing­som­mer­lek­ker­saam­met­N ic­ky­Byr­ne, ­Ki­an­E­gan, ­ Mark­Fee­hi­ly­en­S­ha­ne­F i­lan.­ THE ROYAL VARIETY PERFORMANCE 2018 Maan­dag 31 De­sem­ber, M-Net, 20:00 Die­B­rit­se­ko­nings­ge­sin­sit­r eg­in­hul­lo­si­een­jy­k an­ook­lek ker­ag­ter­oor­sit­op­die­rus­bank­vir­van­jaar­se­glansr yke­ver­skei­den­heids­kon­sert­wat­soos­gew oonlik­ge­laai­is­met­uit­son­der­li­ke­kunst e­naars­–van­san­gers­en­ko­me­di­ant e­tot­te­a­ter- groe­pe­en­an­der­st er­re.­Van­jaar­se­k yk­ple­sier­sluit­in­T ake­T­hat, ­And­rea­Bo­cel­lien­sy­seun,­M at­teo,­Ci­r­que­du­S o­leil,­Ci­r­cus­1903­se­on­ge­loof­li­ke­o­li­fant­pop­pek as,die­san­ger­Ge­or ge­E­zra­en­hope­meer . COME DUZE 2019 Maan­dag 31 De­sem­ber, SABC1, 21:00 Nou­nie­so­har d­dat­die­bur e­kom­raas­nie,­maar­draai­die­k lank­som­mer­bie­tjie­lek­ker­oop­vir­die­jaar­lik­se ,­spe­si­a­le­Ou­jaars­aand­kon­sert­om­die­Nuw e­jaar­in­t e­lui.­Sk a­kel­in­vir­drie­ur e­se­lek ker­mu­siek - ver­maak­in­die­ge­selsk ap­van­’ n­rits­plaas­li­ke­Suid-Afrikaanse­kuns­te­naars­wat­lek­ker­doef- doef­en­die­litt e­swaai­t er­wyl2019­op­luist er­ry­ke­wy­se­in­ge­wag­w ord.

48

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.