KERSFLIEKS VIR DIE HELE GESIN

Kuier - - Tv Hoogtepunte -

FLY AWAY HOME Don­der­dag 20 De­sem­ber, SABC2, 09:00 Hier­die­fliek­is­op­war e­ge­beu­re­ge­ba­seeren­ver­tel­die­v er­haal­van­Bill­Lish­man­wa­tin­1986­’ n­groep­Ka­na­de­se­gan­se­ge­leer­het­om­t e­vlieg­deur­sy­ligt e­mik ro­vlieg­tui­gie­te­ge­bruik .­Met­Jeff­Da­niels ,­Da­naDe­la­ny­en­An­na­P a­quin. BARBIE: A FASHION FAIRYTALE

Maan­dag 24 De­sem­ber, SABC3, 06:00 Elke­weeks­dag­van­van­dag­af­w ys­Barbie -

a­ni­ma­sie­flieks­soos­ Barbie and her Sis­ters in a Po­ny­ta­le, ­Barbie and the Ma­gic of Pe­ga­sus, Barbie: Fai­ry­to­pia. ­I n­dié­st o­rie­reisBar­bie­na­P a­rys­om­haar­tan­nie , ­Mil­li­cent,te­be­soek­en­raak­sy­b y­’n­groot­a­von­tuur­in­die­op win­den­de­mo­de­be­dr yf­be­trok­ke.Spe­si­aal­vir­die­mo­de­be­wust e­klein­goed.­ A CHRIS­T­MAS EVE MIRACLE Maan­dag 24 De­sem­ber, SABC2, 09:00 ’n­Lief­de­vol­le, ­maar­w erk­ver­slaaf­de­ma, ­ S­har­ron­(Olivia­d’Abo) ­wat­gef o­kus­is­om­be­vor­de­ring­by­die­w erk­te­k ry, ­won­der­hoe­haar­lew e­son­der­k in­ders­sou­w ees.Wan­neer­sy­ge­dwing­w ord­om­op­vak an­sie­te­gaan,­w ys­K ris­K ringle­vir­haar­hoe­haar­le­we­son­der­die­lief de­van­haar­gesin­sou­w ees.­ THE SANTA CLAUSE Maan­dag 24 De­sem­ber, e.tv, 12:10 S­cott­( Tim­Al­len) ­is­die­oor­saak­dat­Kers­va­der­op­Ou­kers­aand­van­sy­dak­af­val .S­cott­en­sy­seun,­C­har­lie ,­moet­in­sprin­gom­ge­sken­ke­bet yds­af­t e­le­wer. ­Hul­le­gaan­Noord­pool­toe­waar­S cott­ont­dek­dat­hy­die­nuw e­Sin­ter­klaas­moet­w ord.Nou­moet­h y­nog­net­sy­fa­mi­lie­oorr eed­dat­hy­reg­tig­die­nuw e­Kers­va­der­is! THE PREACHER’S WIFE Woens­dag 26 De­sem­ber, SABC2, 15:00 ’n­Ou­gunst e­ling!­Pas­toor­Henr y­se­arm­kerk­in­New­Y ork­trek­nou­strop­en­’ n­ont­wik­ke­laar­druk­hom­om­die­kerkg rond­te­ver­koop.­Dan­daag­die­en­gel ,­Dud­ley, ­ (Den­zel­Washing­ton) ­op­om­hul­le­t e­help. ­ Hen­ry­se­vr ou,­Ju­lia­( W­hit­ney­Hou­ston), ­is’n­ster­in­die­kerk koor­en­daar­is­ho­pe­heer­li­ke­gospel­mu­siek­in­die­fliek . BEAU­TY AND THE BEAST Son­dag 16 De­sem­ber, M-Net, 13:20 In­hier­die­k yk­fees­word­’ n­jong­mei­sie ,Bel­le­(Em­ma­W atson),­ge­dwing­om­b y­’ nou­ha­ri­ge­k nor­mon­ster­be­kend­as­dieBe­ast­(Dan­St e­vens)­in­’ n­droe­wi­ge­kas­teel­te­gaan­bly .­Maar­die­ou­g rom­pot­s­teek­’ nge­heim­weg. DEATH AT A FU­NE­RAL Sa­ter­dag 29 De­sem­ber, e.tv, 21:30 Aa­ron­(Chris­Rock)­en­R yan­(Mar­tinLa­wren­ce)­daag­op­vir­hul­pa­se­beg raf­nis,­maar­elke­fa­mi­lie­lid­is­vas­ge­vang­in­dra­ma,­ge­hei­me­en­ie­mand­wat­die­k is­om­stamp.­In­’n­kos­te­li­ke­k lug­raak­din­ge­net­al­hoe­meer­v er­re­gaan­de. LIEFLING: DIE MOVIE Son­dag 30 De­sem­ber, SABC2, 15:30 Liefling­(Lik a­Ber­ning)­is­’ n­a­von­tuur­lus­ti­ge­plaas­mei­sie.­Jan­(Bobb y­van­Jaars­veld)­raak­v er­lief­op­Liefling­in­dié­r o­man­tie­se­dra­ma­ge­vul­met­heer­li­ke­mu­siek .

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.