Kui­erCo­ach

El­ke skool­jaar kom met sy eie uit­da­gings en dit is be­lang­rik dat jy en jou kind kop­hou deur die jaar. Hier is raad vir jul­le.

Kuier - - Contents - DEUR SYDENE CLOETE

Tree al­tyd in die bes­te be­lang van jou kind op.

Met­al­les­wat­die­af ge­lo­pe­jaar­in­sko­le­ge­beur­het,­w on­der­ou­ers­of­die­skool­nog­v ei­lig­is­vi­r­hul­k in­ders.­Mans­won­der­of­die­sko­le­nog­vei­lig­is­vir­hul­vr oue­en­vr oue­won­der­of­die­sko­le­nog­v ei­lig­is­vir­hul­mans ,want­dees­dae­is­dit­nie­net­k in­ders­wat­deur­loop­on­der­die­boe­lies­nie .

Die­ar­ro­gan­sie­van­k in­ders­wat­t e­groot­vir­hul­skool­skoe­ne­is ,­laat­’ n­mens­ver­stom­as­jy­na­f oto’s­en­vi­deo ’s­op­so­si­a­le­me­dia­k yk.­Baie­ou­ers­sê­dan:­“As­dit­mý­k ind­was,­het­sy­agt e­rent­ge­brand.”

Spreek­jy­jou­k in­ders­aan­as­hul­le­t e­rug­praat­met­jou­of­an­der­g root­men­se?Dit­is­so­dat­som­mi­ge­k in­ders­dees­dae,ver­al­op­ho­ër­skool ,­die­sko­le­r e­geer,­an­der­k in­ders­en­on­der wy­sers­in­ti­mi­deer.Hul­le­kom­w el­dap­per­v oor,­maar­sul­ke­kin­ders­het­’ n­baie­lae­self­beeld .Daar is hulp vir jou kind:

• Leer­jou­k in­ders­dat­jy­oop­is­vir­ge ­sprek­ke­so­dat­hul­le­vr y­voel­om­oor­eni­g­iets­met­jou­t e­praat.­W ees­be ­skik­baar­en­teen­woor­dig.­Eet­saam­aan­taf el­son­der­sel­fo­ne­en­t oon­op­reg­te­be­lang­stel­ling.Maak­oog­kon­tak­wan­neer­hul­le­met­jou­praat.­Hier­die­in­stel­ling­moet­al­op­’ nvroeë­ou­der­dom­be­gin.­• Leer­k in­ders­dat­selfr es­pek­be­lang­rik­i­sen­dat­hul­le­nie­hoef­vrien­de­t e­wees­en­tyd­te­s­pan­deer­met­vrien­de­wat­hul­le­af­druk­en­min­der­laat­v oel­nie.• Leer­hul­le­om­nee­t e­sê­vir­e­nig iets­wat­hul­le­on­ge ­mak­lik­laat­v oel.­Laat­hul­le­self­hul­ge­drag­t oets­met­die­v ol­gen­de­vrae:1.­Is­dit­r eg?2.­Gaan­ek­ie­mand­seer­maak?3.­Sal­ek­m y­ou­ers­hier van­ver­tel?• Kin­ders­het­soms­t yd­no­dig­v oor­dat­ hul­le­ge­reed­is­om­t e­praat.­Gun­hul­le­die­spa­sie,­maar­met­die­v er­se­ke­ring­dat­jy­daar­is­om­t e­luis­ter­wan­neer­hul­le­wil­praat.­Ken­jou­k ind­en­glo­hul­le­wan­neer­hul­le­k la­dat­hul­le­t e­na­ge­kom­w ord­by­die­skool.­Win­goeie­in­lig­ting­in­en­w ees­se­ker­van­jou­f ei­te­voor­dat­jy­aan­ty­ging­steen­on­der wy­sers­of­an­der­k in­ders­maak.Leer­jou­k ind­die­waar de­vol­le­les­van­ver­gif­nis.Daar­is­ook­tal­le­an­der­uit da­gings­vir­ou­ers.­Ou­ers­wat­k an,­doen­al­van­vr oeg­a­faan­soek­vir­die­be­st e­sko­le­wat­hul­sak­pas.­Maar­daar­is­ook­an­der­ou­ers­wat­nie­eens­’n­be­gro­ting­het­nie­en­hul­k in­der­steen­hul­sin­b y­ben­de­ge­teis­ter­de­sko­le­moet­in­sk ryf­om­dat­dit­na­aan­die­huis­i­sen­hul­le­nie­hoef­skoolf ooie­te­be­taal­nie­of­dit­is­baie­min.­ Daar is hulp vir jou: Jy­is­nie­al­leen­nie ,­daar­is­an­der­ou­ers­wat­die­self­de­uit­da­gings­het.­V orm­’ngroep­en­on­derst eun­me­kaar.­Ou­ers­het­die­reg­om­iets­t e­doen­as­hul­le­v oel­hul­kind­word­on­reg­ver­dig­be­han­del,­maar­doen­eers­na vraag­by­die­skool­en­on­der­soek­die­saak .­Tree­al­tyd­in­die­be­st e­be­lang­van­jou­k ind­op,­maar­met­r eg­ver- dig­heid­teen­oor­al­mal­be­tr ok­ke.

Vir­k in­ders­wat­die­ko­men­de­jaar­vi­r­die­eer­ste­keer­la­er-­of­ho­ër­skool­of­self na ­’ n­ nu­we­ skool­ toe­gaan ,­ kan­ dit ­’ ntrau­ma­tie­se­ er­va­ring­ wees­ na­ge­lang­ van­hul­ ge­aard­heid­ en­ vo­ri­ge­ er­va­rings .­ Kin­ders­ wat­ van­ na­tu­re­ in­tro­vert­e n­ te­rug­ge­trok­ke­ is ,­ i­den­ti­fi­seer­ dalk­ met­ soort­ge­ly­ke­ maat­jies­ wa t­al­ klaar­ tei­kens­ van­ skool­boe­lies­ is .

Kin­ders­ kan­ mak­lik­ in­hul­ soe­ke­ na­ nu­we­ vrien­de­ en­ aan­vaar­ding­ met­ vrien­de­deur­me­kaar­ word­ wat­ hul­le­ met­ ver­keer­de­ da­de­ op­hou .­ Leer­ ken­ jou­ kin­ders­ se­vrien­de­ en­ weet­ met­ wat­ter­ be­dry­wig­he­de­ hul­le­ hul­self­ by­e n­ ná­ skool­ be­sig­hou .

Moe­dig­ jou­ kind­ aan­ om ­’ n­ ver­trou­ens­ver­hou­ding­ met­een­ van­ die­ on­der­wy­sers­by­die­skool­t e­hê.

Leer­hul­le­die­be­lang rik­heid­van­ge­son­de­self­lief­de­en­w ees­’n­goeie­v oor­beeld­daar van.­Moe­dig­hul­selfv ertrou­e­aan.­Kin­ders­met­ge­son­de­self­lief de­en­self­ver­troue­sal­op­staan­vir­hul­self­en­nie­toe­laat­dat­an­der­oor­hul­le­loop­en/of­boe­lie­nie.­Hul­le­sal­ook­nie­t oe­kyk­hoe­an­der­k in­ders­ge­boe­lie­w ord­of­dit­aan­moe­dig­nie.

As­jy­nie­self­jou­k in­ders­by­die­skool­kan­af­laai­nie ,­maak­se­ker­dat­hul­le­in­’ ngroep­skool­t oe­loop­en­t e­rug­kom.

Sko­le­en­er va­rings­is­nie­meer­wat­dit­was­toe­ons­nog­op­skool­was­nie .­K in­ders­ook­nie­en­k wa­li­fi­ka­sies­ook­nie .­’n­Kind­sal­nie­som­mer­’ n­werk­kry­met­on - vol­tooi­de­ se­kon­dê­re­ kwa­li­fi­ka­sies­ nie .Mo­ti­veer­ jou­ kin­ders­ om­hul­ skool­loop­baan­ te­ vol­tooi .

Ons­ kin­ders­ is­ ons­ toe­koms .­ Mo­ti­veer ,in­spi­reer­ en­ lei­ hul­le­ om­ die­ toe­kom s­te­word­ wat­ ons­ v ir­ons­ land­ sien.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.