Ge­wil­de lees­fees eers­daags in P­rin­ce Al­bert

Oudtshoorn Courant - - NEWS - MARLENE MALAN

Die se­wen­de P­rin­ce Al­bert Lees­fees vind van­jaar weer ge­du­ren­de die eer­ste na­week van No­vem­ber plaas.

Die uit­ge­brei­de pro­gram van boek­be­kend­stel­lings en -be­spre­kings is ge­reed en kaart­jies kan van dié na­week af aan­lyn ge­koop word.

Die Lees­fees trek van­jaar ’n splin­ter­nu­we baad­jie aan deur die ge­leent­heid na die dorp se skou­ter­rein te ver­skuif, om­dat dit te om­vat­tend ge­word het vir die ve­nue van die vo­ri­ge ses jaar, die Jans Rau­ten­bach S­chouw­burg. Al­le boek­be­spre­kings vind in die SPS Lut­tig-saal van die ge­bou­e­kom­pleks op die skou­ter­rein plaas.

Nog ’n ver­an­de­ring is dat die dorp se top-kos­ma­kers nou die ge­leent­heid gaan kry om hul ta­lent ten toon te stel deur ’n ver­skei­den­heid van hul spe­si­a­li­teits­dis­se te koop aan te bied. ’n Kon­tant­kroeg sal be­skik­baar wees.

Een van hoog­te­pun­te van­jaar is die deel­na­me van die ge­wil­de span­nings­ver­haal­skry­wer De­on Mey­er. Die Wes-Kaap­se mi­nis­ter van kul­tuur­sa­ke en sport, An­roux Ma­rais, gaan by die amp­te­li­ke o­pe­nings­ge­leent­heid ’n toe­ken­ning aan hom oor­han­dig vir sy by­drae tot die skryf­kuns en die Suid-A­fri­kaan­se lees­kul­tuur.

Soos al­tyd is die hoof-oog­merk die be­kend­stel­ling van nu­we boe­ke by die Lees­fees, saam met in­te­res­san­te ak­tu­e­le be­spre­kings. Die mees­te gen­res word ge­dek: dig­kuns, ge­skie­de­nis, kos, span­nings­ver­ha­le, lief­des­ver­ha­le, re­li­gie, leef­styl, om­ge­wing, bi­o­gra­fieë, po­li­tiek, siel­kun­de en fi­lo­so­fie.

Hoe­wel die amp­te­li­ke o­pe­ning op Vry­dag

2 No­vem­ber is, stel een van P­rin­ce Al­bert se to­p­res­tau­ran­te, A­fri­can Re­lish, die vo­ri­ge laat­mid­dag sy eie kos­boek hier be­kend. A­fri­can Re­lish: A col­lecti­on of re­ci­pes, me­mo­ries and ex­pe­rien­ces from a Ka­roo

to­wn se teks is ge­skryf deur die be­ken­de kos­skry­wer en fo­to­graaf Rus­sel Wasser­fall, saam met Lisa Key, met fo­to’s deur Sam R­ein­ders, Se­an Fur­lon­ger, Si­mon Key, K­lein­jan Groenewald en Love Ma­de Vi­si­ble. Kaart­jies na hier­die spog­ge­leent­heid kos R125, wat wyn en ge­reg­te uit die boek in­sluit.

On­der­wy­sers van­oor die he­le streek word uit­ge­nooi om op dié mid­dag ’n aan­bie­ding deur Ma­ris­ca Coet­zee van die Lee­s­la­bo­ra­to­ri­um van die U­ni­ver­si­teit van S­tel­len­bosch by te woon wat han­del oor die ont­wik­ke­ling van ’n ak­tie­we lees- en leer­stra­te­gie: “Hoe om leer­ders van pas­sie­we in ak­tie­we le­sers te ver­an­der” (kaart­jies kos R10 elk).

Mu­siek by van­jaar se Lees­fees word ver­skaf deur die or­kes­te Ha­t­chet­man, Or­rwel­ling­ton, met Han­nes Coet­zee (le­pel­ki­taar­spe­ler) en Loit Sôls (ghoe­ma­dig­ter).

Hou P­rin­ce Al­bert Lees­fees se web­blad (www.prin­ce­al­bert­lees­fees.org) en Fa­ce­book-blad dop vir die vol­le­di­ge pro­gram. Be­soek ook www.prin­ce­al­bert. org en www.prin­ce­al­ber­tac­comm. co.za om plek te be­spreek vir ver­blyf; en www.sho­wroomt­he­a­t­re.co.za vir mu­siek­be­spre­kings. Vir plek­be­spre­king vir die on­der­wy­sers­aan­bie­ding, skryf aan chris­tel­les­mit08@gmail.com

Of laai die fees-toep (App) af by Goog­lePlay: P­rin­ce Al­bert Lees­fees

Uit­tog­boek. Fo­to: Bar­ry Lam­precht.

Die dig­ters Jo­han My­burg en Da­niel Hugo by ver­le­de jaar se Lees­fees, in ge­sprek oor My­burg se bun­del

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.