Boe­re erns­tig oor grond­her­vor­ming

Oudtshoorn Courant - - NEWS - TISHA STEYN

Boe­re in die K­lein-Ka­roo is be­reid om grond aan hul wer­kers af te staan so­dat ‘n A­griPark ge­skep kan word. Die be­sluit is ge­neem ty­dens ‘n ver­ga­de­ring waar­ty­dens ver­skeie kun­di­ges se me­ning in­ge­win is oor die be­na­de­ring wat ge­volg moet word om grond­her­vor­ming op ‘n vol­hou­ba­re ma­nier van sta­pel te stuur.

“A­griPar­ke is die aan­ge­we­se mo­del vir grond­her­vor­ming in die K­lein-Ka­roo,” se Laub­scher Coet­zee, boer en A­gri K­lein Ka­roo se ver­teen­woor­di­ger by A­gri Wes-Kaap, wat die ver­ga­de­ring i­ni­si­eer het.

A­griPar­ke is land­bou­ont­wik­ke­lings wat fi­nan­si­eel deur die staat on­der­steun word en wat e­ko­no­mie­se voor­deel vir die dis­trik en die ge­meen­skap in­hou.

I­de­aal ge­spro­ke be­skik so ‘n A­griPark reeds oor al die land­bou-e­le­men­te, soos in­fra­struk­tuur, wat suk­ses­vol­le pro­duk­sie, ver­wer­king en be­mar­king van ge­skik­te pro­duk­te moont­lik maak. Die staat on­der­neem om die pro­jek vir ten min­ste 10 jaar te sub­si­di­eer om­dat dit deel vorm van die Na­si­o­na­le Ont­wik­ke­lings­plan.

Vol­gens Co­lan Syl­ves­ter, Oudts­hoorn-bur­ge­mees­ter, is die streek ge­so­neer as een van die A­griPar­ke in die E­den-streek wat reeds in 2011 deur die staat i­den­ti­fi­seer is.

Wa­ter is ‘n voor­ver­eis­te

“Die be­gin­sel van ‘n A­griPark is in lyn met ons be­na­de­ring tot grond­her­vor­ming,” sê Joey Pot­gie­ter, boer en voor­sit­ter van A­gri K­lein Ka­roo, wat by A­gri Wes-Kaap af­fi­li­eer is. “Boe­re in die K­leinKa­roo met wie ge­kon­sul­teer is, is be­reid om 25% van hul in­ge­lys­te grond (grond met wa­ter­reg­te) tot die A­griPark se be­skik­king te stel.”

“Om­dat die boe­re 25% van hul grond tot die A­griPark se be­skik­king stel, hoef die staat nie grond vir ont­ei­e­ning by te koop nie. Die boe­re wil as men­tors op­tree en hul ken­nis en vaar­dig­he­de, land­bou­hulp­mid­dels, in­fra­struk­tuur vir ver­wer­king en be­staan­de mark­te vry­wil­lig be­skik­baar stel. Dit sal daar­toe lei dat die he­le ge­meen­skap deur vol­hou­ba­re werk­skep­ping on­ge­ken­de wel­vaart be­leef,” sê Pot­gie­ter.

“Al wat ons van die staat vra is om te help dat ons wa­ter kry.”

Na­vor­sing op die be­staan­de en al­ter­na­tie­we wa­ter­bron­ne is in 2005/’06 deur Nin­ham S­hand in op­drag van die Wes-Kaap se de­par­te­ment van land­bou ge­doen. Daar is tot die slot­som ge­kom dat die e­ko­no­mie van die streek nou ge­kop­pel is met die land­bou-e­ko­no­mie en so­si­o­e­ko­no­mie­se om­stan­dig­he­de van die ge­meen­skap, en wa­ter uit die M­zim­vu­bu-, Oran­je en O­li­fants­ri­vier­wa­ter­ver­sprei­ding­ske­ma kan ‘n groot by­dra le­wer om die be­staan­de wa­ter­skaars­te in die K­lein-Ka­roo aan te vul.

“Se­ke­re as­pek­te moet nog be­ves­tig word, maar wa­ter uit die Oran­je­ri­vier sal van­af Te­vi­ot in die OosKaap oor Graaff Rei­nett met die O­li­fants­ri­vier na die SKWGV se stel­sel ge­bring word en met be­hulp van die be­staan­de wa­ter­ver­sprei­dings­net­werk aan so­wat 300 boe­re langs die Kam­ma­nas­sie- en O­li­fants­ri­vier tot na­by Ca­litz­dorp ver­sprei word,” sê Ri­aan Kr­ü­ger, be­stuur­der van die S­tomp­drift/Kam­ma­nas­sie Wa­ter­ge­brui­kers­ver­e­ni­ging (SKWGV).

‘n Ak­sie­ko­mi­tee wat die moont­lik­he­de sal on­der­soek is saam­ge­stel. Die ko­mi­tee be­staan uit Kr­ü­ger, Coet­zee, Pot­gie­ter, Syl­ves­ter, Jo­hann Koe­ge­len­berg (SKWGV se voor­sit­ter), Hannes Ter­blan­che (on­der­voor­sit­ter), Vil­jee Kel­ler (te­sou­rier) en Jo­han S­hcoe­man, uit­voe­ren­de hoof van K­lein Ka­roo In­ter­na­si­o­naal, die groot­ste werk­ver­skaf­fer in die K­leinKa­roo.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.