Nu­we a­ka­de­mie vir Oudts­hoorn

Oudtshoorn Courant - - NEWS -

Die Oudts­hoorn-mu­ni­si­pa­li­teit gaan han­de met Kuns­te On­be­perk vat om 'n Kuns en Kul­tuur­a­ka­de­mie in Oudts­hoorn te stig.

Vol­gens Llu­wel­lyn Coet­zee, se­ni­or be­stuur­der van stra­te­gie­se diens­te, het die uit­voe­ren­de bur­ge­mees­ters­ko­mi­tee die ver­slag die week voor­ge­lê en vorm dit deel van die Vi­sie 2030-stra­te­gie.

Dit sal vol­gen­de week voor die mu­ni­si­pa­le raad vir fi­na­le goed­keu­ring dien.

"Die Vi­sie 2030-stra­te­gie het ten doen om die e­ko­no­mie in die dorp te sti­mu­leer en om vol­hou­ba­re werks­ge­leent­he­de te skep," al­dus Coet­zee.

Co­lan Syl­ves­ter, bur­ge­mees­ter van die Oudts­hoorn-mu­ni­si­pa­li­teit, het ge­sê dat só 'n fa­si­li­teit lank­al in Oudts­hoorn ge­stig moes word.

"Deel van ons Vi­sie 2030-stra­te­gie is om die Gro­ter Oudts­hoorn in 'n op­voed­kun­de­hub te om­skep waar daar ver­skeie op­lei­dings­in­stel­ling sal wees. Die kuns en kul­tuur-a­ka­de­mie kom­pli­men­teer dus ons plan," het Syl­ves­ter ge­sê.

Vol­gens N­to­be­ko Mang­q­weng­q­we, se­ni­or mu­ni­si­pa­le woord­voer­der, het Kuns­te On­be­perk reeds in 2011 die plan aan die raad voor­ge­lê en wou hul­le die Toe­koms­rus-ge­meen­skap­saal as op­lei­dings­fa­si­li­teit vir kuns en kul­tuur ge­bruik.

Vol­gens hom gaan daar 'n me­mo­ran­dum van ver­stand­hou­ding tus­sen die twee par­tye on­der­te­ken word.

"Die mu­ni­si­pa­li­teit is ook be­sig met 'n om­vang­stu­die om ver­de­re ont­wik­ke­ling van die sen­trum te be­plan. Langs die ge­meen­skap­saal in 'n oop spa­sie, wat ook as die Kloof be­kend staan, wat in 'n o­pe­lug­te­a­ter om­skep kan word en daar is ook moont­lik­he­de vir sport- en re­kre­a­sie-ak­ti­wi­tei­te. Die ont­wik­ke­ling van die sen­trum sal ook 'n in­heem­se tuin met paad­jies en sit­plek­ke in­sluit. Die om­vang­be­pa­ling­stu­die het ook die funk­si­o­ne­ring van die nuut­ge­bou­de BMX-baan uit­ge­lig as deel van die ont­wik­ke­ling van spor­tin­fra­struk­tuur by die sen­trum," het Mang­q­weng­q­we ge­sê.

Die Wes-Kaap­se mi­nis­ter van sport en kul­tuur, An­roux Ma­rais, het ook be­loof om geld vir die pro­jek te gee.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.