Da’s nie ant­woor­de

Oudtshoorn Courant - - VOORBLAD - HAN­NES VIS­SER

Par­tye se on­wil­lig­heid om te re­a­geer op na­vrae ten op­sig­te van die kwes­sie tus­sen die DA, bur­ge­mees­ter en mu­ni­si­pa­le be­stuur­der ver­oor­saak groot ver­deeld­heid en wan­troue on­der in­wo­ners. Na­vrae wat se­dert ver­le­de jaar per­ti­nent oor die DA se ver­hoor van Co­lan Syl­ves­ter, bur­ge­mees­ter van Oudts­hoorn en Syl­ves­ter se klag­tes teen Al­len Paul­se, mu­ni­si­pa­le be­stuur­der van Oudts­hoorn, aan be­lang­heb­ben­de par­tye ge­stuur is, is tot op da­tum glad nie be­ant­woord nie. Teen hier­die ag­ter­grond het die Oudts­hoorn Cou­rant dus nie ‘n an­der keu­se as om in­lig­ting wat deur an­der ka­na­le be­kom is, te ge­bruik nie.

Daar is reeds se­dert ver­le­de jaar be­rig dat daar twee­spalt is tus­sen die bur­ge­mees­ter en die mu­ni­si­pa­le be­stuur­der. Hier­die twee­spalt het ook twee­spalt on­der die DA-raads­le­de te­weeg ge­bring.

Die groot­ste ge­deel­te van die 14 DAraads­le­de skaar hul­le skyn­baar tans by die bur­ge­mees­ter ter­wyl slegs drie die mu­ni­si­pa­le be­stuur­der steun.

Vroeg ver­le­de jaar het die bur­ge­mees­ter hom in on­guns by die DA se pro­vin­si­a­le be­stuur ge­bring toe hy en ‘n aan­tal an­der raads­le­de die mu­ni­si­pa­le be­stuur­der wou skors en hy ten spy­te van ‘n di­rek­te op­drag van die D As e kies af­de­lings­hoof voort­ge­gaan het om kri­mi­ne­le klag­tes teen die mu­ni­si­pa­le be­stuur­der te lê.

Die DA se fe­de­ra­le uit­voe­ren­de ko­mi­tee het die bur­ge­mees­ter vir ‘n aan­tal we­ke met ver­lof ge­stuur ter­wyl klag­tes teen hom on­der­soek is. Et­li­ke maan­de het eg­ter ver­loop voor­dat die DA in Ja­nu­a­rie van­jaar met die bur­ge­mees­ter se tug­ver­hoor be­gin het. Ter­wyl hier­die heen-en-weer-pro­ses aan die gang is, is ver­skeie drin­gen­de sa­ke nie aan­ge­spreek of op­ge­los nie.

Die in­for­me­le ne­der­set­ting by die gholf­baan is slegs een van die kwes­sies waar dit dui­de­lik was dat die bur­ge­mees­ter en die mu­ni­si­pa­le be­stuur­der en amp­te­na­re uit twee ver­skil­len­de mon­de praat. Die ge­volg is dat ‘n paar struk­tu­re wat as ty­de­li­ke “be­wus­ma­king” van ‘n groep men­se op­ge­rig is, in­tus­sen ont­aard het in ‘n vol­skaal­se plak­kers­kamp met by­kans 50 struk­tu­re en diens­te soos toi­let­te en wa­ter.

Dit is dui­de­lik dat die DA aan die een kant glad nie be­reid is om e­ni­ge na­vrae oor die klag­tes en die ver­hoor van die bur­ge­mees­ter te be­ant­woord nie. Selfs na­dat He­len Zil­le se woord­voer­der, As­hor Sa­ru­pen, op 28 Ja­nu­a­rie ge­sê het ‘n re­ak­sie sal bin­ne­kort volg, is daar tot op da­tum geen te­rug­voe­ring uit e­ni­ge DA-ge­le­de­re ont­vang nie.

Aan die an­der kant was An­ton B­re­dell, pro­vin­si­a­le mi­nis­ter van plaas­li­ke re­ge­ring, ook nog nie be­reid om te re­a­geer oor klag­tes wat teen die mu­ni­si­pa­le be­stuur­der ge­lê is en wat sy plan met Oudts­hoorn is soos wat hy ty­dens ‘n ver­ga­de­ring op Oudts­hoorn

ge­dreig het nie.

Wat is so­ver be­kend?

Ver­hoor van bur­ge­mees­ter: ‘n Klag­staat met agt klag­tes is op 1 No­vem­ber deur die DA se fe­de­ra­le regs­kom­mis­sie aan hom ge­gee. Hy word deur die par­ty aan­ge­kla dat hy se­dert 2018 na­dat El­ri­co van Rooy­en en De­on B­rits se pos­te in sy kan­toor deur die mu­ni­si­pa­li­teit be­ëin­dig is, op ‘n veld­tog ge­gaan het om die mu­ni­si­pa­le be­stuur­der te dwars­boom. Hy word on­der an­de­re ook aan­ge­kla dat hy die raad ge­bruik om van Paul­se ont­slae te raak en selfs op­po­si­sie raads­le­de se on­der­steu­ning soek. Van die an­der klag­tes is dat sy op­tre­de diens­le­we­ring strie­me n dat hy glo kou­kus­ver­ga­de­ring s by sy huis hou waar­by som­mi­ge DA raads­le­de uit­ge­sluit is.

So­ver vas­ge­stel kan word is die ver­hoor teen Syl­ves­ter af­ge­han­del en word fi­na­le ar­gu­men­te glo op 3 Maart ge­le­wer.

Klag­tes teen Paul­se: Die Oudts­hoorn Cou­rant kon nog nie in­sae in die klag­tes kry wat deur die bur­ge­mees­ter teen Al­len Paul­se ge­lê is nie. On­be­ves­tig­de in­lig­ting dui daar­op dat die klag­tes ge­ba­seer is op op­mer­kings wat in ‘n ou­dit­ver­slag ge­maak is, waar­voor die mu­ni­si­pa­le be­stuur­der ver­dui­de­li­kings moes gee. Dit blyk dat die ver­dui­de­li­kings deur die ou­di­teur aan­vaar is, maar dat Syl­ves­ter toe voort­ge­gaan het om kri­mi­ne­le klag­tes te lê. Aan­ge­sien Paul­se ‘n amp­te­naar is, moes na­vrae hier­oor deur An­ton B­re­dell han­teer word, maar die na­vrae is tel­kens na die mu­ni­si­pa­li­teit te­rug­ver­wys, wat ook nie ge­re­a­geer het nie. Hoe dit ook al sy, die klag­tes teen Paul­se het uit­ge­loop op ‘n een­pa­ri­ge be­sluit deur die raad dat Paul­se vir drie maan­de met be­taal­de ver­lof ge­stuur word en dat ‘n on­af­hank­li­ke on­der­soek na die klag­tes teen hom on­der­neem word. Ter­wyl die be­sluit in

Co­lan Syl­ves­ter

Fo­to: Han­nes Vis­ser

Al­len Paul­se.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.