Ja­cobs-saak ge­sen­tra­li­seer

Suid-Kaap FORUM - - Voorblad - San-Ma­rié Cron­jé

RI­VERS­DAL Vol­gens die klag­staat is Jo­han Ja­cobs vir dief­stal van R200 000 en ook on­ge­veer R166 000 aan­ge­kla. Hy is weer deur sy pa, Wil­lem Ja­cobs na die plaas­li­ke hof op Vrydag 16 No­vem­ber ver­ge­sel waar hy op dié aan­klag ver­skyn het. Die saak is na ve­le uit­stel ge­sen­tra­li­seer en moet Ja­cobs Don­der­dag 24 Ja­nu­a­rie in Bell­vil­le-land­dros­hof ver­skyn. Hy het ty­dens ’n vo­ri­ge vo­ri­ge ver­sky­ning in die plaas­li­ke hof op Don­der­dag 10 Mei er­ken dat bui­ten dié twee sa­ke, daar nog vyf sa­ke teen hom in Bell­vil­le­hof han­gend is. Suid-Kaap Fo­rum het self in­lig­ting be­kom waar hy in 2014 op ’n en­tre­pre­neurs re­a­li­teits­reeks, Dra­gons Den ver­skyn en be­leg­gers ge­soek het vir ’n be­sig­heids­plan. Na dié ver­sky­ning het men­se wat hom her­ken het, die vol­gen­de kom­men­taar op die reeks se web­tuis­te ge­le­wer: “Jo­han Ja­cobs is a cri­mi­nal, he sto­le mil­li­ons from in­ves­ters in S­tel­len­bosch in 2004. P­le­a­se DM me so­me de­tails, ha­ve re­cent­ly ma­de con­tact with t­his per­son and look­ing for in­fo. He fal­si­fied bank and SARS do­cs in­di­ca­ting he has bil­li­ons in his na­me. T­hey tra­de un­der Wil­tie Trust, Kek­kel & Kraai Ri­vers­da­le cc, Ja­cobs Fa­mi­ly Trust. T­he­re are cur­rent­ly fraud and ci­vil claims a­gainst Jo­han Jo­ha­che­mus Ja­cobs. WFG Ja­cobs is part of the sche­me.” Dit is nie net Ja­cobs wat by be­drog be­trok­ke ge­raak het nie. Pa en seun was klaar­blyk­lik in ’n be­drog­skan­daal be­trok­ke, wat aan die lig ge­kom het toe Ja­cobs jnr. op 8 Fe­bru­a­rie ge­ar­res­teer is. Lt. kol. JJ Tie­mie van Laings­burg-po­li­sie het des­tyds be­ves­tig dat ’n saak van be­drog teen Wil­lem en Jo­han on­der­soek word. Wil­lem, wat ’n af­ge­tre­de pre­di­kant van Ri­vers­dal is, het hom­self op 12 Fe­bru­a­rie oor­ge­gee. Weens siek­te kon hy nie ge­ar­res­teer en aan­ge­hou word nie. Vol­gens Tie­mie wou hul­le ’n plaas in die Laings­burg-dis­trik vir R31 mil­joen koop en wou dié tran­sak­sie moont­lik met ’n ver­vals­te bank­ge­waar­borg­de do­ku­ment deur­haak. Wil­lem is op R5 000 borg vry­ge­laat, ter­wyl Jo­han steeds in aan­hou­ding ge­bly het en la­ter op borg vry­ge­laat is. Op hel­lo­pe­ter.com, ’n web­tuis­te waar men­se hul mis­noë oor be­sig­he­de en diens­le­we­ring kan uit­spreek, is ’n lys van klag­tes teen­oor die Ja­cob­se en an­der per­so­ne wat moont­lik ook hier­by be­trok­ke is (ver­kort): “An in­voi­ce a­mount of R 7 140 000 000 is out­stan­ding for com­mis­si­ons that we­re not paid by Kek­kel en Kraai Ri­ver­da­le cc. T­his cc was sold to Ds Wil­lem Ja­cobs. Ds Wil­lem Ja­cobs ga­ve his son Jo­han Jo­che­mus Ja­cobs po­wer of at­tor­ney to pur­cha­se buil­dings u­sing his na­me. Ds Ja­cobs knew that t­hey can not af­ford any of the­se buil­dings and that Jo­han was bu­sy with the­se tran­sacti­ons. Jo­han fal­si­fied do­cu­ments to try to obtain lo­ans from se­ver­al banks. A fraud ca­se has been o­pe­ned a­gainst Jo­han and he is cur­rent­ly un­der in­ves­ti­ga­ti­on. He fal­si­fied Ned­bank let­ters with the in­tent to ne­go­ti­a­te with se­ver­al lis­ted funds to obtain a to­tal of 17 com­mer­ci­al buil­dings. One of the­se frau­du­lent let­ters in­di­ca­ted that the Gar­den Rou­te Me­at Ha­laal A­bat­toir cc (part of the Ja­cob Fa­mi­ly In­ves­t­ment group t/a Wil­tie Trust) had a tur­no­ver of R2 844 112 789 for the pe­ri­od 01/03/2015 to 29/02/2016. Ned­bank con­fir­med that t­his let­ter was most cer­tain­ly not sent by them and that it is in­deed a frau­du­lent do­cu­ment. None of the­se tran­sacti­ons ma­te­ri­a­li­zed and the Ja­cob Fa­mi­ly In­ves­t­ment Group t/a Wil­tie Trust T2848/2006 that con­sist of a the list of trus­tees, will be held re­spon­si­ble and ac­coun­ta­ble to sett­le all out­stan­ding debt on an in­di­vi­du­al ba­sis if the Wil­tie Trust is not ca­pa­ble to per­form.” Ver­skeie klag­tes oor die pa en seun het in­ge­stroom na­dat die eer­ste be­rig in die koe­rant ver­skyn het. • Vir vo­ri­ge be­rig­te gaan na www. suid­kaap­fo­rum.com

Fo­to: San-Ma­rié Cron­jé

Pa en seun, Jo­han en Wil­lem Ja­cobs, is bui­te Ri­vers­dal-land­dros­hof af­ge­neem waar Jo­han in die hof moes ver­skyn.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.