HUR FE­TA ÄR VI?

Vetenskapens vag till battre halsa - - Kost -

Mer än en halv miljard män­ni­skor i värl­den är fe­ta. Nya kost­va­nor och en allt­mer stil­la­sit­tan­de livs­stil är bo­ven. Störst an­del fe­ta har ön Sa­moa i Sö­der­ha­vet med he­la 76,4 pro­cent av in­vå­nar­na. Fak­tum är att sö­der­havs­ö­ar­na do­mi­ne­rar på fet­ma­top­pen – bland de tio län­der­na med högst an­del fe­ta är det ba­ra Ku­wait som in­te lig­ger i re­gi­o­nen. I and­ra de­lar av värl­den finns ett tyd­ligt in­komst­sam­band. Fet­ma är fy­ra gång­er van­li­ga­re i högin­komst­län­der än i lå­gin­komst­län­der. Län­der i Afri­ka och Asi­en har över­lag väl­digt lå­ga an­de­lar fe­ta. I Vi­et­nam, Bangladesh, Ne­pal, In­di­en, Eti­o­pi­en, Eri­trea, Ma­da­gas­kar och Kon­go-kins­ha­sa är in­te ens två pro­cent av be­folk­ning­en fe­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.