FEM SNAB­BA TIPS I KAM­PEN MOT FET­TET

Vetenskapens vag till battre halsa - - Kost -

1 Ät lång­samt

Forsk­ning som pre­sen­te­ra­des på en kon­fe­rens för Ame­ri­can He­art As­so­ci­a­tion ny­li­gen vi­sar att bå­de mid­je­måt­tet och ris­ken för hjärt­sjuk­do­mar ökar om man äter snabbt. En­ligt Gi­les Yeo be­ror det på att tar­mar­na in­te hin­ner fri­gö­ra hor­mo­ner som kan sig­na­le­ra till hjär­nan att man bör­jar bli mätt. Allt­så fort­sät­ter man äta i tron att man fort­fa­ran­de är hung­rig.

2 Und­vik ”tom­ma” ka­lo­ri­er

Tom­ma ka­lo­ri­er är mat som in­ne­hål­ler myc­ket soc­ker. Den ger ing­en mätt­nads­käns­la men bi­drar till vikt­upp­gång. Läsk och juice in­ne­hål­ler så myc­ket soc­ker att tar­mar­na på kort tid knappt hin­ner re­gi­stre­ra det. Pro­te­i­ner och lång­sam­ma kol­hyd­ra­ter, som bö­nor, full­korn, nöt­ter och grö­na blad­grön­sa­ker, tar läng­re tid att bry­ta ner. Allt­så stan­nar de kvar i sy­ste­met läng­re och ger en var­ak­tig mätt­nad.

3 Ät in­te en­sam

Ny forsk­ning vi­sar att män som äter en­sam­ma minst två gång­er om da­gen lö­per dub­belt så hög risk för att ut­veck­la fet­ma. Sam­ban­det ver­kar mindre ut­ta­lat hos kvin­nor. De nya rö­nen är i lin­je med ti­di­ga­re forsk­ning som vi­sat att ris­ken för att väl­ja onyt­tig mat ökar när man äter en­sam.

4 Du­ka rätt

Upp­märk­sam­ma­de stu­di­er vi­sar att tall­ri­kens stor­lek, färg och form lik­som be­stic­kens tyngd och stor­lek kan på­ver­ka hur myc­ket vi äter. Be­vi­sen är in­te helt slut­gil­ti­ga, men det rå­der ing­en tve­kan om att sto­ra por­tio­ner bi­drar till vik­tök­ning. Me­di­cin­tid­skrif­ten Bri­tish Me­di­cal

Jour­nal re­kom­men­de­rar mindre tall­ri­kar.

5 Slar­va in­te med söm­nen

I fle­ra forsk­nings­pro­jekt har man tit­tat på sam­ban­det mel­lan sömn­brist och vikt­upp­gång. Sömn­brist ver­kar stö­ra hor­mon­re­gle­ring­en och ned­bryt­ning­en av glu­kos och kan även öka mäng­den av det ap­tit­sti­mu­le­ran­de hor­mo­net gh­re­lin.

4

3

5

2

1

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.