RÖTT KÖTT

Vetenskapens vag till battre halsa - - Kost -

Om man ska tro ru­bri­ker­na så kan rött kött le­da till hjärt­stopp, can­cer, för ti­dig död och jor­dens un­der­gång. Rött kött får sin mör­ka färg tack va­re höga ni­vå­er av hemo­glo­bin och myo­glo­bin, de järn- och sy­re­bin­dan­de pro­te­i­ner som finns i blod och muskler.

En för­del med rött kött är att det är en ut­märkt käl­la till mikronut­ri­en­ter. En nack­del är å and­ra si­dan att det in­ne­hål­ler mer mät­tat fett än till ex­em­pel to­fu. Det har ock­så kopp­lats till en ökad risk för tjock­tarmscan­cer.

Hur far­ligt kött egent­li­gen är för­sök­te fors­ka­re ny­li­gen be­sva­ra i ar­ti­keln Me­at con­sump­tion and mor­ta­li­ty. De kom till den kans­ke över­ras­kan­de slut­sat­sen att mått­li­ga mäng­der rött kött in­te öka­de död­lig­he­ten alls, ut­an tvärtom ver­ka­de ha en skyd­dan­de ef­fekt. Den lägs­ta döds­ris­ken såg man bland dem som åt upp till 80 g rött kött om da­gen, in­te bland dem som und­vek det helt. Den här ar­ti­keln bygg­de på rön från Eu­ro­pe­an Pro­specti­ve In­ve­sti­ga­tion in­to Can­cer and Nut­ri­tion (EPIC), en stu­die där eu­ro­pe­is­ka fors­ka­re följt över en halv mil­jon män­ni­skor i 10 län­der i mer än 12 år.

Fors­kar­na konstaterade att även om den to­ta­la ris­ken var en aning hög­re hos dem som åt mer än 160 g om da­gen, ha­de även de som in­te åt kött alls en för­höjd död­lig­het. De drog slut­sat­sen att ”en låg kon­sum­tion av rött kött – men in­te ett full­stän­digt und­vi­kan­de – kan på­ver­ka häl­san po­si­tivt. Det är be­grip­ligt med tan­ke på att kött är en vik­tig käl­la till nä­rings­äm­nen som pro­te­in, järn, zink, fle­ra B-vi­ta­mi­ner samt A-vi­ta­min och es­sen­ti­el­la fett­sy­ror”. Med and­ra ord är det tänk­bart att ve­ga­ner och ve­ge­ta­ri­a­ner in­te fick i sig till­räck­ligt med vik­ti­ga mikronut­ri­en­ter.

Men in­nan köt­tä­tar­na bry­ter ut i ju­bel så finns det en vik­tig ha­ke. I Epic-stu­di­en kon­sta­te­ra­des att be­hand­lat kött som korv, bacon och skin­ka fak­tiskt på­ver­ka­de häl­san ne­ga­tivt. Vid en kon­sum­tion på över 40 g om da­gen (en tred­je­dels bacon­pa­ket) bör­ja­de död­lig­he­ten i hjärt­sjuk­do­mar och can­cer dra iväg. Slut­sat­sen i rap­por­ten var att drygt 3 pro­cent av al­la döds­fall i den grup­pen skul­le kun­na för­hind­ras om de mins­ka­de sin kon­sum­tion av be­hand­lat kött till un­der 20 g/dag.

Slut­sats: Ät gär­na små mäng­der rött kött, men låt pro­ces­sat kött va­ra en lyx du un­nar dig ibland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.