FRUKT

Vetenskapens vag till battre halsa - - Kost -

Ett äpp­le om da­gen är bra för ma­gen. Till­sam­mans med res­ten av in­ne­hål­let i frukt­kor­gen har de dess­utom ryk­te om sig att kun­na sän­ka död­lig­he­ten.

Men stäm­mer det verk­li­gen? Det finns en upp­sjö av stu­di­er som vi­sar att folk som äter frukt är fris­ka­re än dem som lå­ter bli. Fruktä­tar­na har till ex­em­pel lägre risk för hjärt- och kärl­sjuk­do­mar och can­cer. Det kan be­ro på att frukt in­ne­hål­ler vi­ta­mi­ner och fib­rer som är bra för häl­san och an­tiox­i­dan­ter som re­pa­re­rar cel­ler­na.

Men hur myc­ket frukt man bör äta per dag är fors­kar­na in­te eni­ga om. En­ligt en stu­die i Bri­tish Me­di­cal Jour­nal bör den som vill ta rik­tigt väl hand om sin häl­sa se till att få i sig sju por­tio­ner frukt och grönt var­je dag. Del­ta­ga­re i un­der­sök­ning­en som åt sju por­tio­ner el­ler mer mins­ka­de näm­li­gen sin sjuk­doms­risk med 42 pro­cent un­der ti­den som un­der­sök­ning­en på­gick. Livs­me­dels­ver­ket re­kom­men­de­rar sam­man­lagt minst 500 gram grön­sa­ker och frukt om da­gen. Många når in­te upp till det må­let idag.

Men bör­ja in­te häl­la i dig juice och smoot­hie för att öka fruktin­ta­get. Många fruk­tjui­cer in­ne­hål­ler väl­digt myc­ket soc­ker. Även juice som be­står av 100 pro­cent frukt in­ne­hål­ler näs­tan li­ka myc­ket soc­ker som läsk. Din kropp har myc­ket stör­re glädje av att du äter en apel­sin än att du dric­ker den.

Och du som har ton­å­ring­ar hem­ma har go­da skäl att stop­pa ner ett äpp­le i skol­väs­kan åt dem. Färs­ka stu­di­er vi­sar ett sam­band mel­lan ett högt in­tag av ka­ro­ten­rik frukt – som äpp­len, apel­si­ner, ba­na­ner och vindru­vor – i ton­å­ren och mins­kad risk för bröst­can­cer. Ba­ra 300 gram frukt om da­gen mins­kar ris­ken för bröst­can­cer med he­la 25 pro­cent.

Slut­sats: Gör det till en va­na att äta frukt från ti­dig ål­der, men välj färsk frukt istäl­let för juice el­ler smoot­hie.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.