VISS­TE DU ATT? Fak­ta som får dig att änd­ra di­na mat­va­nor

Vetenskapens vag till battre halsa - - Kost -

Två glas SOCKERHALTIG DRYCK per vec­ka ökar ris­ken för typ 2-di­a­be­tes.

STAR­KA KRYDDOR kan mins­ka salt­be­gä­ret ef­tersom kryd­dor­na ökar ak­ti­vi­te­ten i de de­lar av hjär­nan som ak­ti­ve­ras av salt, vil­ket för­mod­li­gen ökar käns­lig­he­ten.

Att äta FRITERAD PO­TA­TIS två gång­er i vec­kan ökar död­lig­he­ten.

Om du all­tid äter in­om ett tids­spann på 8–11 tim­mar un­der da­gen istäl­let för sent på kväl­len und­vi­ker du ”MATSMÄLTNINGSJETLAG”.

AVOKADO in­ne­hål­ler kol­hyd­ra­ter, vi­ta­mi­ner, mi­ne­ra­ler, fett och de 22 vik­ti­ga ami­nosy­ror som be­hövs för att byg­ga upp pro­te­in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.