SALT

Vetenskapens vag till battre halsa - - Kost -

De fles­ta vet att det är skad­ligt att äta för myc­ket salt. Att för li­te in­te hel­ler är bra är där­e­mot mindre väl­känt. Musk­ler­na och nerv­sy­ste­met be­hö­ver salt för att fun­ge­ra. Om vi äter för li­te får vi kramp el­ler neu­ro­lo­gis­ka symp­tom och kan till och med dö.

Men det be­ty­der in­te att du ska sträc­ka dig ef­ter den där jät­te­på­sen med chips och bör­ja knap­ra. De fles­ta av oss får näm­li­gen i oss mer salt än vad som är nyt­tigt. Över­dri­ven salt­kon­sum­tion kan ge högt blod­tryck, vil­ket ökar ris­ken för hjärt- sjuk­do­mar el­ler stro­ke. I ge­nom­snitt äter svens­kar en­ligt Livs­me­dels­ver­ket 11 gram salt per dag. Det är dub­belt så myc­ket som re­kom­men­de­rat. Men det kan va­ra kne­pigt att hål­la koll på hur myc­ket salt man får i sig ef­tersom salt in­går i många livs­me­del. Sal­tet vi till­sät­ter vid mat­lag­ning­en och vid bor­det står ba­ra för en li­ten del, me­dan he­la 75 pro­cent kom­mer från livs­me­del som bröd, fling­or och oli­ka halv­fab­ri­kat.

Slut­sats: Ett minskat saltin­tag kan bi­dra till ett häl­so­samt blod­tryck.

He­la 75 pro­cent av sal­tet vi äter kom­mer från livs­me­del som bröd, fling­or och oli­ka halv­fab­ri­kat.

Mi­chael Mos­ley är pro­gram­le­da­re för Me­di­cin med Mos­ley och har skri­vit boken För­bätt­ra din tarm­flo­ra.

Saleyha Ahsan är lä­ka­re på akut­mot­tag­ning­en på Bangor Hospi­tal och i hu­ma­ni­tä­ra in­sat­ser i kon­flikt­om­rå­den. Hon är ock­så pro­gram­le­da­re för Me­di­cin med Mos­ley

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.