A SOM I ARGANOLJA

Vetenskapens vag till battre halsa - - Bot Eller Bluff? -

Ar­gan­nö­ten väx­er i de där tag­gi­ga trä­den i Ma­roc­ko som get­ter klätt­rar i. Arganolja an­vänds som till­sats i många hår- och hud­vårds­pro­duk­ter, och rostad arganolja an­vänds även i mat­lag­ning. Ol­jan är rik på E-vi­ta­min, an­tiox­i­dan­ter och li­nol­sy­ra, som har in­flam­ma­tions­häm­man­de egen­ska­per. En färsk stu­die vi­sar att arganolja för­bätt­rar hu­dens elas­ti­ci­tet hos kvin­nor ef­ter kli­mak­te­ri­et och får den att se slä­ta­re ut. Det ver­kar fun­ge­ra oav­sett om den ap­pli­ce­ras som kräm el­ler tas som kost­till­skott. Arganolja kan ock­så sän­ka ko­les­te­rol­vär­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.