Sömn

Vetenskapens vag till battre halsa - - Sömn -

Ing­en­vet ex­akt var­för vi so­ver. Vi vet av egen er­fa­ren­het att vi mås­te so­va. För vem kla­rar en då­lig natt ut­an att bli gri­nig? Men vad sä­ger forsk­ning­en? Sömn­fors­ka­re är eni­ga om att söm­nen är av­gö­ran­de för vårt väl­be­fin­nan­de. Stu­di­er har vi­sat på mäng­der av po­si­ti­va ef­fek­ter, som att söm­nen för­bätt­rar min­net, och ton­å­ring­ar be­hö­ver so­va li­ka myc­ket som små­barn. Hit­tills har fors­kar­na lyc­kats iden­ti­fi­e­ra fle­ra av de bi­o­lo­gis­ka pro­ces­ser som häng­er ihop med oli­ka sömn­fa­ser. Men många sto­ra frå­gor kvar­står, till ex­em­pel var­för vi dröm­mer. De fles­ta upp­täck­ter­na har gjorts ba­ra un­der de se­nas­te 25 åren, så kanske vän­tar fler svar pre­cis runt hör­net. Tills vi­da­re kan du för­dju­pa dig i de se­nas­te rö­nen från John Blunds ri­ke.

10 mil­jar­der dol­lar FÖR­VÄN­TAS SÖM­NIN­DU­STRIN OM­SÄT­TA ÅR 2020.

16–19 °C är den per­fek­ta tem­pe­ra­tu­ren om du so­ver i py­ja­mas.

Elektriskt ljus har för­änd­rat vå­ra na­tur­li­ga sömn­möns­ter.

400–750 tim­mar för li­te so­ver ny­bliv­na för­äld­rar un­der bar­nets förs­ta år.

Man kan le­va läng­re ut­an mat än ut­an sömn.

KVIN­NOR BE­HÖ­VER SO­VA UN­GE­FÄR 20 MI­NU­TER MER ÄN MÄN VAR­JE NATT.

Und­vik kaf­fe minst 4 tim­mar in­nan du ska so­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.