Animation Magazine : 2020-03-01

VFX : 44 : 40

VFX

VFX march 20 40 www.animationm­agazine.net