Animation Magazine : 2020-03-01

VFX : 46 : 42

VFX

VFX march 20 42 www.animationm­agazine.net