Nyora zvinoverengeka

Kwayedza - - Denhe Reruzivo - Munyaradzi Gunduza

KURUDZIRO yandingakupai ndeyekuti mushandise runyoro rwunoverengeka kuitira kuti vakwenyi vebvunzo vakwanise kunzwisisa mhinduro dzamunenge muchipa.

Runyoro runokosha zvikuru pa ku pin du rabvunz one ku tiuk any orazvinhuz vising ave r en ge ki kan az vi sing any at so one ki, unenge uchiita ku tim hindu rod zakodzi san y at so bur it se wop a chen apfungw ad zako.

Naizvozvo kurudziro ndeyekuti runyoro ngarwuverengeke.

Mapepa aunoshandisa pakupa mhinduro ngaave akashambidzika kwete kubharangidza pepa. Ukabharangidza pepa unokanganisa basa rako kuti ribude richionekera zvakanaka.

Hazvireve kuti kucheka chinhu chaunoona kuti hachisiricho kunorambidzwa, asi kuti ngazvionekwe kuti zvausiri kuda zvachekwa pasina kubharangidza.

Mhinduro dzako dzinongoonekwa nekuti dzinenge dzisina kuchekwa.

Wapedza bvunzo, cherechedza kuti mapepa ese awashandisa pakunyorera bvunzo dzako akabatanidzwa zvakanaka uye akarongana semapinduriro awaita bvunzo.

Zvisinei hazvo, regai nditore mukana uno kutenda vaverengi vese vakanga vachiverenga chikamu chino kubva gore richitanga kusvika nhasi uno.

Mese makatotanga kunyora bvunzo uye vamwe vakatopedza kana kuti vave kupedza saka ndinokushuvirai rombo rakanaka kuti munge muchibudirira mubvunzo idzi kuitira kuti mugozadzikisa zvishuwo zviri kutsi kwemwoyo yenyu.

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.