Mashiripiti mungano

Kwayedza - - Denhe Reruzivo - Munyaradzi Gunduza

ZVIKONZERO zvekushandiswa kwemashiripiti mungano

Mashiripiti kana jandukwa ndechimwe chiitiko chinonyanya kutora nzvimbo muzviitiko zvemungano, saka nguva zhinji vanasarungano vanoshandisa mashiripiti vaine zvinangwa zvakasiyana-siyana. Zvimwe zvinoita kuti vashandise mashiripiti ndezvinotevera:

◆ Kuburitsa zvidzidzo zviri mungano

◆ Kusimbaradza dingindira rerungano

◆ Kanakidza kana kusetsa vateereri verungano

◆ Kuburitsa zvakahwanda zvinenge zviri mungano

◆ Kurodza njere dzevateereri

◆ Kutyisidzira vanhu kuti vagone kuchengetedza muko

◆ Kubatsira vanhu vaMwari kuti vapukunyuke mumatambudziko

◆ Kutaridza masimba enyikadzimu

◆ Kufambisa mashoko zviri nyore Musiyano wenganotaurwa nenganonyorwa: Nganotaurwa nenganonyorwa zvinoumba uvaranomwe. Mutauro wavaShona wakapfuma nokuti une zvose nganonyorwa nenganotaurwa, izvo zvinobatsirana kuti mutauro unzwikwe kupfuma kwawo. Imwe siyano pakati pengano dzakanyorwa pasi nengano dzekutaura inosanganisira inotevera:

◆ Ngano yekunyora pasi inorasikirwa neuvizhuvizhu.

◆ Ngano yekunyora hainyatsobudisi kudyidzana kuri pachena pakati pasarungano nevateereri.

◆ Vateereri havana anovadzidzisa maimbirwo enziyo.

◆ Ngano yekunyora inorasikirwa navateereri sezvo muverengi ari iye zvakare muteereri.

◆ Hapana vateereri vanobvumira, “dzepfunde” kuna sarungano.

◆ Vateereri havakwanisi kubvunza mibvunzo sezvo pasina munhu wavanogona kubvunza.

◆ Vateereri havakwanisi kuuchira.

◆ Maumbirwo erungano runobva rwashanduka

◆ Vateereri havakwanisi kuseka sezvinoitwa mungano yekutaura.

Madingindira anobuda mungano: Mungano munobuda madingindira akasiyana-siyana. Dingindira ndiyo pfungwa huru inobuda mungano naizvozvo munogona kuita madingindira maviri kana kudarika zvichienderana nezvinenge zvichida kubudiswa nasarungano/munyori wacho. Mamwe emadingindira anonyanya kuwanikwa mungano ndeanotevera:

◆ Mushandirapamwe

◆ Undyire

◆ Utsinye

◆ Umbavha

◆ Wanano

◆ Kukosha kwekuchengetedza muko

◆ Tsitsi dzinotsitsirira

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.