Fiji Sun : 2020-05-12

SUNFUN : 17 : 17

SUNFUN

FIJI SUN | TUESDAY, MAY 12, 2020 | FIJISUN.COM.FJ sunfun 17 HASHI YOUR DAY WUZZLES By Dave Green 3 3 5 1 4 3 5 3 3 2 1 1 1 4 4 8 5 2 1 4 7 2 3 2 3 3 1 2 3 3 4 3 5 3 3 3 Difficulty Level 5/11 CALCUDOKU SLUETH By Dave Green 14 3 11 5 7 12 8 4 1 2 5 8 2 30 Difficulty Level 5/11 PUZZLE KAKURO CONCEPTIS By Dave Green 7 9 33 4 11 18 32 17 24 22 17 9 27 9 28 24 14 19 15 32 32 27 13 27 16 30 24 22 7 32 21 13 11 15 23 32 5/11 Difficulty Level

© PressReader. All rights reserved.