Sek­sik­kääk­si sil­män­rä­päyk­ses­sä

Pi­den­nä ra­kas­te­luai­kaa ja ja tee sii­tä mie­len­kiin­toi­sem­paa vain nel­jän asen­non avul­la.

Womens Health - Joogaa - - SISÄLTÖ - KATH­RYN BU­DIG

ALA­SEL­KÄÄ VAHVISTAVAT LIIK­KEET LI­SÄÄ­VÄT LIIKUNTAKYKYÄ JA VOI­MAA IL­MAN, ET­TÄ NE AIHEUTTAVAT KRAMPPEJA TAI UU­PU­MUS­TA. LAN­TIO­TA AVAAVAT LIIK­KEET LI­SÄÄ­VÄT VE­REN­KIER­TOA (ORGASMI OHOI!) JA LI­SÄÄ­VÄT LAN­TION LIIKKUVUUTTA. SY­VIÄ VAT­SA­LI­HAK­SIA VAHVISTAVAT LIIK­KEET AUT­TA­VAT IS­TU­MAAN, KEINUMAAN JA KEIKUTTAMAAN PA­REM­MIN JA PIDEMPÄÄN. OTA KÄYTTÖÖSI NÄ­MÄ LIIK­KEET.

On­nel­li­nen vau­va -asa­na

Ase­tu se­lin­ma­kuul­le pol­vet kou­kus­sa ja jal­ka­te­rät yl­hääl­lä jal­ka­poh­jat kohti kat­toa. Le­vi­tä jal­ko­ja vä­hän lan­tion­le­veyt­tä le­veäm­mäl­le ja ota kä­sil­lä kan­ta­päi­den ul­ko­reu­nas­ta kiinni. Ve­dä kan­ta­päi­tä ke­vyes­ti alas niin, et­tä reidet tu­le­vat lä­hem­mäs lat­ti­aa rin­ta­ke­hän si­vul­ta. Pidä lan­tio pai­na­va­na vas­ten lat­ti­aa ja hän­tä­luu ojen­net­tu­na eteen­päin. Ren­tou­ta ol­ka­päät ja pidä pää al­haal­la.

Mi­kään ei ole yh­tä seksikästä kuin it­se­var­ma kump­pa­ni. Voit ihan va­paas­ti teh­dä sy­vä­kyyk­ky­jä niin, et­tä pa­ka­ra­si kas­va­vat ko­meik­si, mut­ta jos et us­ko omaan sek­sik­kyy­tee­si, muut ei­vät huo­maa si­tä. Joogassa yh­dis­tyy fyy­si­sen voi­man li­sään­ty­mi­nen ja kau­nis var­ta­lo var­muu­teen sii­tä, et­tä juu­ri sinun ke­ho­si on täy­del­li­nen ja kuin si­nua var­ten luo­tu. Kun alat it­se us­koa ole­va­si sek­si­käs ju­ma­la­tar (kos­ka si­tä­hän si­nä olet!), on ai­ka aloit­taa sek­si­joo­gan har­joi­tus­lei­ri. Asen­ne on jo koh­dil­laan, nyt on ai­ka ot­taa ke­ho mu­kaan.

Eteen­päin tai­vu­tus le­veäs­sä haa­rais­tun­nas­sa

Is­tu lat­tial­le ja vie ja­lat le­veäl­le niin, et­tä niis­tä muo­dos­tuu V-kir­jain. Ojen­na ja­lat suo­rik­si niin, et­tä pol­vet ja var­paat osoit­ta­vat suo­raan ylös. Pidä lan­tio tii­viis­ti lat­tias­sa. Hen­gi­tä si­sään ja ve­ny­tä sel­kä­ran­kaa. Hen­gi­tä ulos, pidä sel­kä­ran­ka pit­kä­nä ja vie kä­det jal­ko­ja myö­ten eteen­päin pyö­ris­tä­mät­tä sel­kää. Tar­tu kä­sil­lä jal­ka­te­rien ul­ko­reu­naan ja ojen­na var­ta­loa eteen­päin.

Puo­li­kuu

Aloi­ta sei­saal­taan eteen­päin tai­vu­tuk­ses­ta (kat­so si­vua 40) kum­mat­kin kä­det lat­tial­la ja ja­lat lan­tion le­vey­del­lä. Vie oi­kean kä­den sor­men­päät oi­kean ja­lan pik­ku­var­paan koh­dal­le muu­ta­man kym­me­nen sen­tin pää­hän eteen­päin (ta­voit­tee­na on saa­da kä­si­var­si suo­rak­si ja ol­ka­pää ran­teen ylä­puo­lel­le). Ase­ta va­sen kä­si lan­tion pääl­le ja nos­ta va­sen jal­ka ylös vaa­ka­ta­soon. Pidä kat­se lat­tias­sa, mut­ta ojen­na rin­ta­ke­hää eteen ja pidä maas­sa ole­va kä­si­var­si suo­ra­na. Kier­rä lan­tion oi­ke­aa puol­ta si­sään­päin ja kier­rä koko rin­ta­ke­hä ja lan­tio au­ki va­sem­mal­le. Pidä vat­sa­li­hak­set tiuk­ka­na, kun siir­rät oi­kean ol­ka­pään si­sään­päin (älä pääs­tä si­tä siir­ty­mään kohti kor­vaa). Ojen­na yl­hääl­lä ole­vaa jal­kaa, jol­loin koko jal­ka ve­nyy pit­käk­si. Ojen­na va­sen kä­si­var­si suo­raan ylös. Py­sy asen­nos­sa 5–8 hen­gi­tyk­sen ajan ja tee sit­ten sa­ma lii­ke toi­sel­le puo­lel­le.

Koi­ran­pen­nun ve­ny­tys

Aloi­ta kont­taus­a­sen­nos­ta, jos­sa pol­vet ovat lan­tion le­vey­del­lä ja kä­det ol­ka­päi­den le­vey­del­lä. Nos­ta lan­tio pol­vien ylä­puo­lel­le ja vie kä­det alas eteen kä­si­var­ret suo­ri­na. Las­ke vatsa, rin­ta­ke­hä ja kurk­ku kohti lat­ti­aa. Pai­na kaik­kia var­pai­ta vas­ten lat­ti­aa. Kat­so eteen­päin.

YKSINKERTAISESTI: ENEM­MÄN JOO­GAA TAR­KOIT­TAA ENEM­MÄN ENERGIAA JA FYY­SIS­TÄ IT­SE­LUOT­TA­MUS­TA, MI­KÄ TAR­KOIT­TAA LI­SÄÄ (JA PAREMPAA) SEK­SIÄ!

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.