Sport Quiz : 2019-01-26

Svårt! : 9 : 9

Svårt!

NYANYA PEUGEOTPEU­GEOT PARTNERPAR­TNER INTERNATIO­NAL VANVAN OFOF THETHE YEARYEAR 139.900139.900 985985 Prispris frånfrån ellereller kr kr/kr/månmån Bilenbilen påpå bildenbild­en kankan varavara extrautrus­tad.extrautrus­tad. Allaalla priserpris­er ärär exklusivee­xklusive moms.moms. Förbruknin­g:förbruknin­g: NEDC:NEDC: blandadbla­ndad körningkör­ning 4,2-4,2- 4,4*4,4* l/l/100km,100km, koldioxidu­tsläppkold­ioxidutslä­pp COCO 110-110-116*116* g/g/ km.km. WLTP:WLTP: blandadbla­ndad körningkör­ning 5,7-5,7- 6,2*6,2* l/l/100km,100km, koldioxidu­tsläppkold­ioxidutslä­pp COCO 150-150-161*161* g/g/ km.km. Finansiell­finansiell leasinglea­sing genomgenom Peugeotpeu­geot Finans:finans: Förstaförs­ta förhöjdafö­rhöjda avgiftavgi­ft 3030 %,%, rörligrörl­ig ränta.ränta. Restvärder­estvärde 5252 %% avav kampanjpri­setkampanj­priset efterefter 3636 månader.månader. Uppläggnin­gs-uppläggnin­gs- ochoch aviavgifte­raviavgift­er tillkommer.tillkommer. Erbjudande­naerbjudan­dena gällergäll­er såså långtlångt lagretlagr­et räcker.räcker. ** Preliminär­apreliminä­ra siffror.siffror. Vivi reserverar­reserverar ossoss förför eventuella­eventuella ändringarä­ndringar ochoch avvikelser.avvikelser. Läsläs mermer påpå www.peugeot.se 22 22 9

© PressReader. All rights reserved.