Bannawag : 2020-10-16

Contents : 20 : 18

Contents

BIAG NI ILOKANO Ni Ilokano ken Dagiti Minatayna Ni JIM P. DOMINGO G iti pamilia. Ipappapili­t dagiti nataengan a saan nga agpada ti panagrukba­b iti Dios iti panagraem kadagiti pimmusayen nga ipatpateg. Mamatida a dagiti minatayda ti mangibabae­t kadakuada ken dagitoy ti mangidanon kadagiti kararagda iti Namarsua. Iti sabali a pannao, dagiti minatay ti agbalbalin a mensahero iti nagbaetan ti Dios ken dagiti tattao a pinanawand­a. A maawatan dagiti minatay ti kasasaad ken kasapulan dagiti nabatida ta sigud a nakalangen­langenda dagitoy. Saan met ketdi a ti panagdawat iti tulong ti kankanayon a ranta ti panangraem dagiti sibibiag kadagiti natay. Maysa daytoy a naiget a tradision ken obligasion ti pamilia a nasken a tungpalen. Kadagiti Ilokano, paset pay ti panangraem­da kadagiti minatayda ti nasiken a panaglalan­gen iti pamilia, panagkakab­agian ken ti panagbigbi­g iti kaputotan. Iti laksid ti panagbalin ti gimong a sopistikad­o ken iti panagdur-as ti teknolohia, nagtaltali­naed a paset ti pammati ti panagraem kadagiti minatay. Awan iti nakalipat a mangbisita dagiti tanem, mangibati iti atang, sabsabong, mangsindi iti kandela ken mangikarar­ag kadagti minatay iti ania man nga aldaw ngem kangrunaan iti Piesta Dagiti Natay. Iti daytoy a panawen ti pandemia, iti lattan altar iti pagtaengan a maaramid daytoy a pananglagi­p a pangipakit­a a dinto latta a mapunas ti pammati dagiti Ilokano nga agtalinaed ti impluensia dagiti pimmusay nga ipatpategd­a a kas met laeng idi sibibiagda. Ket babaen dagiti nagduduma a ritual, maidawat pay laeng ti pannarabay, pannalakni­b, panangibab­aet, ken patigmaan dagiti minatay kadagiti pinanawand­a.—O APU iti pandemia a COVID-19, adda nainget a pammilin ti turay a marikpan dagiti kamposanto manipud iti Oktubre 29 agingga iti Nobiembre 4. Maibilang daytoy a maysa a pannakasin­ga ti tradision a pananglagi­p kadagiti pimmusay nga ipatpateg iti biag. Ngem awan maaramidan dagiti umili no di ti agtudio tapno maliklikan ti ikakaro ti panagwaras daytoy a sakit. Iti tradision dagiti Ilokano, ken uray pay ti kaaduanna a Filipino, marambakan ti Piesta Dagiti Natay babaen ti panangbisi­tada iti tanem dagiti pimmusay nga ipatpategd­a iti biag. Madalusan dagiti tanem, maidaton dagiti kararag ken sabsabong, ken masindian dagiti kandela. Adda pay dagiti mayatang a taraon. Adda pay dagiti agmalmalem wenno agpatpatna­g nga agtalinaed iti tanem. Agiinniliw, agpapatang, agaayam, agiinum, ken agkakantad­a pay. Saan a maaramid ita dagitoy iti pannaikari­kep dagiti sementerio. Iti laksid daytoy, saan a kabaelan a punasen ti pannakarik­ep dagiti sementerio ti panangraem dagiti Ilokano kadagiti minatayda. Agtultuloy latta iti panangipad­uyakyakda iti panangipat­eg ken panagraemd­a kadagiti minatay iti uneg ti pagtaengan­da. Agtultuloy latta ti pannakinai­gda kadagiti pimmusayen nga ipapategda. Ken iti laksid dagiti adu a mangdildil­law a maysa a basol ken awan pagbasbasa­ran iti pammati a nasken a raemen pay laeng dagiti nalpasen a natay, saan nga ikaskaso daytoy ti kaaduanna nga Ilokano. Kinapudnon­a, adu pay laeng ti makalagip kadagiti minatayda no adda pasken wenno parikut a dumteng Oktubre 16-31, 2020 18

© PressReader. All rights reserved.