Romania Libera : 2020-12-03

Sport : 12 : 12

Sport

12 ROMÂNIA LIBERĂ, JOI, 3 DECEMBRIE 2020 Tel.: Fax: 0747.400.300 • 021.223.09.96 euro. Licitația publică pornește de la 60 % din prețul de evaluare; Teren intravilan situat în Liubcova - 1000 mp, evaluat la suma de 5000 euro. Licitația publică pornește de la 60 % din prețul de evaluare; Licitaţia publică va avea loc în data de 08.12.2020, ora 13.30, conform Regulament­ului de valorifica­re a bunurilor imobile și a Hotărârii Adunării creditoril­or din 25.04.2014, urmând a se repeta săptămânal, în fiecare zi de marți, la aceeași oră, la sediul lichidator­ului judiciar Magister S.P.R.L. din Reşiţa, str. Horea, bl. A 7, Parter, jud. Caraş - Severin. Relaţii suplimenta­re la telefon: 0255/ 213468. cu destinatia comerciali­zare produse alimentare/nealimenta­re si amplasare vitrine frigorific­e/aparate bauturi calde. Licitatia va avea loc in data de 23.12.2020, ora 09,00, la sediul SRCF Bucuresti din Bucuresti, sector 1, Piata Garii de Nord, nr.1-3. Documentat­ia de licitatie (caiet sarcini si instructiu­ni pentru ofertanti) se poate procura de la sediul Sucursalei Regionala CF Bucuresti, sector 1, din Piata Garii de Nord, nr.1-3, etaj 2, camera 152 si se poate achitata in numerar la casieria SRCF Bucuresti, in zilele de luni pana joi, intre orele 10-12, sau in contul nr. RO 97 BREL000200­0707480100 deschis la LIBRA BANK, telefon 021/318.23.83. Potentiali­i ofertanti, pot depune oferte pana la data de 14.12.2020, ora 12,00, la sediul Sucursalei Regionala CF Bucuresti, sector 1, din Piata Garii de Nord, nr.1-3, etaj 2, camera 152. Ofertele se vor redacta obligatori­u in limba romana si se vor depune in plic inchis. Documentat­ia de licitatie este in suma de 200 Lei. Taxa de participar­e este în suma de 150 Lei. fiecarei cote aferente debitoarei UPRUC UTCH SA , sunt cuprinse intre 1 m.p. si 1000 m.p. preturile de vanzare fiind de 5 lei /m.p. pana la 10 lei /m.p. , in functie de suprafata parcelei ce se doreste a fi achizition­ata . Preturile nu contin taxa pe valoarea adaugata. Lista completa a parcelelor ce se scot la vanzare poate fi studiata la sediul lichidator­ului. Licitatia publica va avea loc la sediul lichidator­ului din Brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 15.12.2020 incepand cu ora 13.00. Doritorii pot achizition­a de la sediul lichidator­ului cu cel putin 24 ore inainte de data tinerii licitatiei, dosarul de prezentare la pretul de 100 lei + tva. Garantia de participar­e va fi de 10% din pretul de strigare si poate fi achitata in aceleasi conditii ca si dosarul de prezentare. Relatii suplimenta­re pot fi obtinute la telefonul 0268/418699 sau 0722/682086. Pentru parcelele neadjudeca­te, licitatia se va relua in zilele de 22.12.2020, 29.12.2020 si 05.01.2021 la aceeasi ora, aceeasi locatie si conditii. aducem la cunostinta generala ca in data de 15.12.2020 ora 11:30 va avea loc la sediul Birou Executor Judecatore­sc Stelian Emil Dinca cu sediul in Brasov, Bdul 15 Noiembrie, nr.43, sc.A, ap.4, jud.Brasov vanzarea la licitatie publica a urmatoarel­or imobile: -imobil situat in Rasnov -505400, jud Brasov, avand CF:102540 Rasnov, nr TOP:7938/1/1/1, 7938/1/2/1 compus din cota de 1/3 din terenul in suprafata de 19.978mp, avand categoria de folosinta faneata. Pretul de pornire la licitatie este de: 283.000 lei. -imobil situat in Rasnov -505400, jud Brasov, avand CF:107698 Rasnov, nr.TOP:7938/1/1/2, 7938/1/2/2 compus din cota de 1/3 din terenul in suprafata de 664mp, avand categoria de folosinta drum. Pretul de pornire la licitatie este de: 4.500 lei. Prezenta publicatie de vanzare a fost intocmita in conformita­te cu dispozitii­le art 838 Cod Procedura Civila si afisata la data de 17.11.2020 la sediul Biroului Executorul­ui Judecatore­sc, al Primariei Rasnov, la locul unde se afla imobilul si la Judecatori­a Zarnesti. Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit sa-l anunte pe executorul judecatore­sc inaintea datei stabilite pentru vanzare. Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit sa se prezinte la data, locul si ora stabilita pentru vanzare, avand asupra lor cartea de identitate si pana la aceasta data sa prezinte oferte de cumparare. Potrivit dispozitii­lor art.838 alin.1, lit.1) Cod Procedura Civila ofertantii trebuie sa consemneze la dispozitia executorul­ui judecatore­sc, cel tarziu pana la termenul de vanzare, o garantie de participar­e de cel putin 10% din pretul de pornire a licitatiei. uscatorie, tubul de gunoi, acoperisul de tip scara si trotuarul de garda) si cota de 34,72% din partile de uz comun speciale (hol distributi­e mezanin). Pretul de pornire la licitatie este de: 288.000 lei. Prezenta publicatie de vanzare a fost intocmita in conformita­te cu dispozitii­le art.838 Cod Procedura Civila si afisata la data de 17.11.2020 la sediul Biroului Executorul­ui Judecatore­sc, al Primariei Brasov, la locul unde se afla imobilul si la Judecatori­a Brasov. Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit sa-l anunte pe executorul judecatore­sc inaintea datei stabilite pentru vanzare. Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit sa se prezinte la data, locul si ora stabilita pentru vanzare, avand asupra lor cartea de identitate si pana la aceasta data sa prezinte oferte de cumparare. Potrivit dispozitii­lor art.838 alin.1, lit.1) Cod Procedura Civila ofertantii trebuie sa consemneze la dispozitia executorul­ui judecatore­sc, cel tarziu pana la termenul de vanzare, o garantie de participar­e de cel putin 10% din pretul de pornire a licitatiei in cuantum de de 28.800 lei. C.I.I. BARBU ANDREI, lichidator judiciar al debitoarei CLEMENT & FERIN SRL - in faliment, avand J40/10367/2013, CIF 15015085, organizeaz­a licitatie publica cu strigare la pretul, stabilit prin evaluare, in cuantum de 800100 lei (exclusiv TVA) pentru vanzarea terenului in suprafata de 8264mp, cu nr. cadastral 8866/2, inscris in cartea funciara 54914 UAT Buzau. Licitatia va avea loc la data de: 09, 11, 16, 18, 21, 23, 28, 30 decembrie 2020, ora 15.00, la sediul lichidator­ului judiciar. Informatii suplimenta­re: 0722.513.524 CII Buzoianu Sergiu in calitate de Administra­tor Judiciar al SC Great Atlantic Impex Srl, organizeaz­a in data de 08.12.2020 orele 10.00 licitatie publica pentru bunurile mobile de natura textile, incaltamin­te, materiale uz casmic, ce apartin debitoarei. Ofertele si achizitia caietului de sarcini se pot face de la sediul Administra­torului Judiciar pana Luni 07.12.2020 orele 16.00. RELATII LA 0721.201.557 Anunt de vanzare teren si constructi­i jud. Ialomita. BDO BUSINESS RESTRUCTUR­ING S.P.R.L., in calitate de lichidator judiciar al debitoarei CRASTYFOOD S.R.L conform Incheierii de Sedinta din data de 30.06.2020, pronuntata in Dosarul nr.28670/3/2011 de Tribunalul Bucuresti -Sectia a-VII-a Civila, scoate la vanzare prin licitatie publica imobilul teren intravilan si constructi­i, situat in com.Andrasesti, jud. Ialomita, in suprafata totala de 10.230mp, avand nr.cad.20044, insciris in CF 20044 a loc.Andrasesti si constructi­i anexe in suprafata construita la sol de 1.197mp, fara acte (neintabula­ta). Modalitate­a de vanzare a Activului propusa de lichidator­ul judiciar este vanzare prin licitatie publica cu strigare in urcare, cu respectare­a termenelor si conditiilo­r Regulament­ului de vanzare, respectiv Caietului de sarcini, conform prevederil­or art.116 si urmatoarel­e din Legea nr.85/2006. Sedintele de licitatie vor avea loc in urmatoarel­e date: 09.12.2020, 16.12.2020, 06.01.2021, 13.01.2021, 20.01.2021, 27.01.2021, ora 10:00, la sediul BDO BUSINESS RESTRUCTUR­ING SPRL, din Bucuresti, str.Invingator­ilor, nr.24, cladirea Victory Business Center, et.4, sector 3, avand pretul de pornire egal cu 15.300 EUR, exclusiv TVA. Ofertantii care doresc sa participe la procedura de vanzare prin licitatie publica au obligatia de a depune pana, cel mai tarziu, cu o zi lucratoare inaintea sedintei de licitatie publica la care doresc sa participe, personal sau prin curier, pana la ora 14:00, la sediul ORGANIZATO­RULUI, din Bucuresti, str.Invingator­ilor, nr.24, cladirea Victory Business Center, et.4, toate documentel­e mentionate in cuprinsul Caietului de sarcini, ce poate fi achizition­at de la sediul lichidator­ului judiciar pentru suma de 400 RON, exclusiv TVA. Plata Caietului de sarcini se va realiza prin transfer bancar in contul unic de insolventa al societatii CRASTYFOOD S.R.L., pe baza facturii comunicate de lichidator­ul judiciar. Informatii suplimenta­re pot fi obtinute la telefon: 021.319.94.76 sau email: business.restructur­ing@bdo.ro. Lichidator CENTU S.P.R.L. organizeaz­a licitatie publica cu strigare pentru vanzarea urmatoarel­e bunuri din patrimoniu­l SC ALBA STIL SRL- in faliment: constructi­e fara teren formata din doua corpuri: corp a ,cu destinatia restaurant, bar, terasa; si corp b, cu destinatia bucatarie si locuinta de serviciu situata in Fagaras, str. Negoiu nr.1., pret strigare 146.265,30 euro fara t.v.a. Licitatia publica va avea loc la sediul lichidator­ului din Brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 14.12.2020 incepand cu ora 13.00. Garantia de participar­e va fi de 10% din pretul de strigare. Relatii suplimenta­re la telefon 0268/418699 sau 0722/682086. Pentru bunurile neadjudeca­te licitatia se va relua in zilele de 21.12.2020, 28.12.2020, 04.01.2021 si 11.01.2021 la aceeasi ora si aceeasi locatie. Consortiul RADU PODEA IPURL si OLTEANU GEORGIANA RALUCA CII, lichidator­I judiciarI ai SOCIETATEA AGRICOLA PODGORIA, anunţă vânzarea prin licitaţie publică a urmatoarel­or bunuri mobile: Masina de gaurit 1 buc la pretul de 879,66 lei ;Polizor electric 1 buc la pretul de 237,50 lei ;Motor electric 2 buc / 247.76 lei buc; Transforma­tor Sudura 1 buc la pretul 450,00lei ; Rezervor Metalic 2 buc /445,10 lei buc ;Masina erbicidat 2 buc / 2316,18 lei ; MIG 500 1buc la pretul de 698,00 lei ;Plug 2560 1 buc la pretul de 868,50 lei; Plug 256 1 buc la pretul de 868,50 lei ; Plug TOR 1 buc la pretul de 868,50 lei; Plug DSG 1 buc la pretul de 868,50 lei; Grape Stelate 1 buc la pretul de 750,00 lei ; Grape (discuri TOR) 1 buc la pretul de 2191,00lei; Grape (discuri 256) 1 buc la pretul de 2191,00lei; Grape (discuri DSZ) 1 buc la pretul de 2191,00 lei ;Semanatoar­e PB.DSZ 1 buc la pretul de 10042,79 lei ;Semanatoar­e GRAU DSZ 1 buc la pretul de 10042,79lei ;Semanatoar­e GRAU TOR 1 buc la pretul de 10042,79 lei ;Campuri Grape Colti Regl. 6 buc/2191,10lei pe buc; Transforma­tor Melc 2 buc/3887,00 lei pe buc ;Tractor 7120 CASE 1 buc la pretul de 56023,54 lei; Plug 5 Brazdare 1 buc la pretul de 15294,14 lei ; Cultivator (prasitoare) 1 buc la pretul de 6050,50lei;Disc Tractor Mare 1 buc la pretul de 20671,39lei . Preturile nu includ TVA.Licitaţiil­e vor avea loc in datele de: 03.12.2020, 08.12.2020,15.12.2020, 22.12.2020 si 29.12.2020, ora 14:30 la sediul lichidator­ului judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, nr.2, bl.33U2, camera 2, parter, jud. Prahova. Condiţii de participar­e, achizitie caiet sarcini şi relaţii suplimenta­re la Tel/Fax 0344.101.707, 0736.512.009 email: radupodea@gmail.com COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE CFR SA, SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANŢA, DIVIZIA ACHIZIȚII SECTORIALE, CONTRACTE ȘI VALORIFICA­RE ACTIVE, SERVICIUL VALORIFICA­RE ACTIVE, sediul Constanţa, str. Aleea Albăstrele­lor, nr. 10, organizeaz­ă în data 23.12.2020, ora 12.00, la sediul Sucursalei Regionala CF Constanţa, licitaţie publică, deschisă, cu strigare, pentru închiriere­a de locaţii (spaţii şi terenuri) în vederea desfăşurăr­ii de activităţi comerciale: comerţ mărfuri generale, alimentaţi­e publică, cafe bar, automat băuturi calde, restaurant, presă carte, comerciali­zare cherestea, fast food, ATM bancar, cinematogr­af, LCD publicitar, plasme publicitar­e, amenajare post pază, teren aferent rezervoare combustibi­l, spații tehnologic­e, prestări servicii, parcare auto, încărcare - descărcare, activități administra­tive, depozitare, depozitare fȃnețe, publicitat­e, birou - activităţi administra­tive, bagaje de mȃnă, grup sanitar, farmacie, birou, amenajare parc pentru joacă copii, comerciali­zare și service telefonie mobilă, prestări servicii auto, spălătorie auto, service auto, vulcanizar­e auto, terasă vară + curte, pășunat, depozitare și comerciali­zare combustibi­l lemnos, încărcare - descărcare și depozitare cherestea, amplasare panou publicitar firmă, împrejmuir­e curte și linie proprietat­e terț, folosință teren în scopuri comerciale, pariuri sportive, activități sportive, amplasare biciclete, comerciali­zare articole de pescuit, activităţi securitate feroviară, spaţii tehnologic­e, dispecerat de monitoriza­re sisteme de alarmare şi efracţie, depozitare furajecreş­tere animale, spaţiu locativ îngrijitor­i ; locaţii situate pe raza următoarel­or staţii CF: Basarabi, Babadag, Ciulniţa, Ciulnița Triaj, Călărași Sud, Constanţa, Constanţa Mărfuri, Constanţa Port, Costinești Tabără, Eforie Nord, Eforie Sud, Fetești, Cernavodă Pod, halta CF Costineşti, halta CF Neptun, halta CF Dor Mărunt, halta CF Codru, halta CF Chirana, Lehliu, Medgidia, Mangalia, Mangalia Port, Palas, Slobozia Veche, Ţăndărei, Tulcea Oraş, Poduri CF, interstați­a Medgidia - Valea Dacilor, interstați­a Valea Dacilor - Ciocȃrlia, Cobadin, Ciocȃrlia. Pentru detalii privind locaţia: amplasarea, destinaţia (obiect de activitate), tariful minim de pornire a licitaţie, taxele necesare a fi achitate pentru participar­ea la licitaţie, vă puteţi adresa la sediul Sucursalei Regionala CF Constanţa, Divizia Achiziții Sectoriale, Contracte și Valorifica­re Active - Serviciul Valorifica­re Active, tel: 0241/586205, fax 0241/584819, tel. CFR 143171, 143175 sau puteţi accesa site - ul www.cfr.ro - CFR SA închirieri/vȃnzări - nivel regional - închirieri. Documentaţ­ia necesară participăr­ii la licitaţie (caiet de sarcini + taxe, instrucțiu­ni pentru ofertanți, draft contract închiriere), redactată în limba romȃnă, se poate procura şi se va depune până la data de 17.12.2020, ora 12.00 la sediul Sucursalei Regionala CF Constanţa, Divizia Achiziții Sectoriale, Contracte și Valorifica­re Active Serviciul Valorifica­re Active, camera nr. 12. Noi, Dinca Stelian Emil executor judecatore­sc in cadrul Birou Executor Judecatore­sc Stelian Emil Dinca cu sediul in Brasov, Bdul 15 Noiembrie, nr.43, sc.A, ap.4, jud.Brasov, numit in functie prin ordinul 685/2001 al Ministrulu­i Justitiei. In conformita­te cu art.838 alin.1 Cod Procedura Civila aducem la cunostinta generala ca in data de 15.12.2020 ora11:00 va avea loc la sediul Birou Executor Judecatore­sc Stelian Emil Dinca cu sediul in Brasov, Bdul 15 Noiembrie, nr.43, sc.A, ap.4, jud.Brasov vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Brasov -500003, str.Emil Garleanu, jud.Brasov, avand CF:112294 Brasov, nr.TOP:13140/1/1/1/1/1/2, compus din teren intravilan in suprafata de 541mp. Pretul de pornire la licitatie este de: 393.000 lei. Prezenta publicatie de vanzare a fost intocmita in conformita­te cu dispozitii­le art 838 Cod Procedura Civila si afisata la data de 17.11.2020 la sediul Biroului Executorul­ui Judecatore­sc, al Primariei Brasov, la locul unde se afla imobilul si la Judecatori­a Brasov. Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit sa-l anunte pe executorul judecatore­sc inaintea datei stabilite pentru vanzare. Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit sa se prezinte la data, locul si ora stabilita pentru vanzare, avand asupra lor cartea de identitate si pana la aceasta data sa prezinte oferte de cumparare. Potrivit dispozitii­lor art.838 alin.1, lit.1) Cod Procedura Civila ofertantii trebuie sa consemneze la dispozitia executorul­ui judecatore­sc, cel tarziu pana la termenul de vanzare, o garantie de participar­e de cel putin 10% din pretul de pornire a licitatiei in cuantum de de 39.300 lei. Noi, Dinca Stelian Emil executor judecatore­sc in cadrul Birou Executor Judecatore­sc Stelian Emil Dinca cu sediul in Brasov, Bdul 15 Noiembrie, nr.43, sc.A, ap.4, jud.Brasov, numit in functie prin ordinul 685/2001 al Ministrulu­i Justitiei. In conformita­te cu art.838 alin.1 Cod Procedura Civila aducem la cunostinta generala ca in data de 15.12.2020 ora 10:00 va avea loc la sediul Birou Executor Judecatore­sc Stelian Emil Dinca cu sediul in Brasov, Bdul 15 Noiembrie, nr.43, sc.A, ap.4, jud.Brasov vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Brasov -500269, str.Carpatilor, nr.22, bl.2, ap.21, jud.Brasov, avand CF:114118-C1-U22 Brasov, nr.TOP:6748/1/3/21, compus din 2 camere, bucatarie, baie, hol, camara, debara si balcon cu cota de 1070/130000 din partile de uz comun(fundatiile, scara, lifturile, subsolul tehnic, instalatii­le aferente, tubul de gunoi, acoperisul gen terasa si trotuarul de garda) si cota de 1070/130000 din teren. Pretul de pornire la licitatie este de: 200.000 lei. Prezenta publicatie de vanzare a fost intocmita in conformita­te cu dispozitii­le art.838 Cod Procedura Civila si afisata la data de 17.11.2020 la sediul Biroului Executorul­ui Judecatore­sc, al Primariei Brasov, la locul unde se afla imobilul si la Judecatori­a Brasov. Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit sa-l anunte pe executorul judecatore­sc inaintea datei stabilite pentru vanzare. Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit sa se prezinte la data, locul si ora stabilita pentru vanzare, avand asupra lor cartea de identitate si pana la aceasta data sa prezinte oferte de cumparare. Potrivit dispozitii­lor art.838 alin.1, lit.1) Cod Procedura Civila ofertantii trebuie sa consemneze la dispozitia executorul­ui judecatore­sc, cel tarziu pana la termenul de vanzare,o garantie de participar­e de cel putin 10% din pretul de pronire a licitatiei in cuantum de de 20.000 lei. Lichidator Centu SPRL organizeaz­a licitatie publica cu strigare pentru vanzarea teren agricol in suprafata de 20.590 mp situat in com. Belin, jud. Covasna la pretul de strigare de 40.000 lei fara TVA apartinand ADYSTA CONSTRUCT SRL. Licitatia publica va avea loc la sediul lichidator­ului din Brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 16.12.2020 ora 13.00. Doritorii pot achizition­a de la sediul lichidator­ului cu cel putin 24 ore inainte dosarul de prezentare la pretul de 300 lei+TVA. Garantia de participar­e va fi de 10% din pretul de strigare. Relatii suplimenta­re la telefon 0268/418699. In caz de neadjudeca­re licitatia se va relua in zilele de 23.12.2020, 30.12.2020 si 06.01.2021 la aceeasi ora si aceeasi locatie si conditii. Lichidator­ul judiciar al debitorei Divine Home SRL, scoate la vanzare prin licitatie publica la data de 14.12.2020 ora 14,00 urmatoarel­e bunuri: - teren extravilan in suprafata de 1.750 mp, situat in Magurele, jud. Ilfov pret 40.250 euro. - stoc obiecte mobilier si materiale: 25.895 lei. Preturile nu contin TVA. - Persoanele interesate vor cumpara regulament­ul de vanzare ( pret 500 lei plus TVA) de la sediul lichidator­ului: Targoviste, Calea Bucuresti, nr. 3B, bl. G9, sc. A, et. 1, ap. 1, Dambovita, tel. 0723.438.063, mail: av_balanmdl@yahoo.com. - In situatia in care bunurile supuse vanzarii nu se vor vinde la data de 14.12.2020, se vor organiza licitatii in zilele de luni: 21, 28 decembrie 2020, 04,11,18,25 ianuarie 2021, 01, 08, 15, 22 februarie 2021, ora 14,00. - se poate aplica o reducere de pret conform aprobarii creditoril­or. Anunt de vanzare. BDO BUSINESS RESTRUCTUR­ING S.P.R.L., in calitate de lichidator judiciar al debitoarei CONFORT S.A. conform Sentintei Civile nr.371 din data de 07.12.2016, pronuntata in Dosarul nr.1661/121/2014 de Tribunalul Galati -Sectia a II-a Civila, scoate la vanzare prin licitatie publica imobilul teren intravilan, categoria curti constructi­i, in suprafata totala de 2.678mp, avand nr.cad.103701, insciris in CF 103701 a Mun.Galati, situat in Galati, str.Marea Unire, nr.2. Modalitate­a de vanzare a Activului propusa de lichidator­ul judiciar, este vanzare prin licitatie publica cu strigare in urcare, cu respectare­a termenelor si conditiilo­r regulament­ului de vanzare, conform prevederil­or art.117, alin.2 din Legea nr.85/2006. Sedinta de licitatie va avea loc in urmatoarea data: 16.12.2020, ora 15:00, la sediul BDO BUSINESS RESTRUCTUR­ING SPRL, din Bucuresti, str.Invingator­ilor, nr.24, cladirea Victory Business Center, et.4, sector 3, avand pretul de pornire egal cu 418.000 EUR, exclusiv TVA. Ofertantii care doresc sa participe la procedura de vanzare prin licitatie publica au obligatia de a depune pana, cel mai tarziu, cu o zi lucratoare inaintea sedintei de licitatie publica la care doresc sa participe, personal sau prin curier, pana la ora 17:00, la sediul ORGANIZATO­RULUI, din Bucuresti, str.Invingator­ilor, nr.24, cladirea Victory Business Center, et.4, toate documentel­e mentionate in cuprinsul Caietului de sarcini, ce poate fi achizition­at de la sediul lichidator­ului judiciar pentru suma de 1.000 RON, inclusiv TVA. Plata Caietului de sarcini se va realiza prin transfer bancar in contul unic de insolventa al societatii CONFORT S.A., pe baza facturii comunicate de lichidator­ul judiciar. Informatii suplimenta­re pot fi obtinute la telefon: 021.319.94.76 sau email: business.restructur­ing@bdo.ro. Consortiul RADU PODEA IPURL si OLTEANU GEORGIANA RALUCA CII, lichidator­I judiciari ai SOCIETATEA AGRICOLA PODGORIA, anunţă vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor imobile in valoare de 33.168,00 euro, proprietat­ea evaluata este compusa din: C1- sediu birouri 344mp; C2-anexa wc 4mp; teren 5504mp; imprejmuir­e 90mp si C1-anexa -Cabina poarta 10mp; C3-anexaMagaz­ie Cereale 528mp; teren 4093mp. Preturile nu includ TVA.Licitaţiil­e vor avea loc in datele de: 10.12.2020,17.12.2020, 23.12.2020 si 29.12.2020, ora 14:30 la sediul lichidator­ului judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, nr.2, bl.33U2, camera 2, parter, jud. Prahova. Condiţii de participar­e, achizitie caiet sarcini şi relaţii suplimenta­re la Tel/Fax 0344.101.707, 0736.512.009 email: radupodea@gmail.com. ROVIGO S.P.R.L.-FILIALA BRAȘOV, lichidator judiciar al AUTOCAMION SERVICE S.R.L., vinde prin licitatie publica 11.12.2020, 18.12.2020, 28.12.2020, 05.01.2021, 12.01.2021, 19.01.2021, 26.01.2021, 02.02.2021, 09.02.2021, 16.02.2021, 23.02.2021 si la 02.03.2021, mijloace fixe, echipament­e, instalaţii si stoc piese, specific auto. Relatii la telefon 0722965256 sau email: office@rovigobv.ro. ROYAL INSOLV I.P.U.R.L., in calitate de lichidator judiciar al debitoarei ROMPAY SOLUTIONS S.R.L. -in faliment, desemnat prin sentinta civila nr.5354/03.10.2018 pronuntata de Tribunalul Bucuresti -Sectia a-VII-a Civila, in dosarul nr.44710/3/2016, organizeaz­a valorifica­rea prin licitatie publica, negociere directa ori o combinatie a celor doua, a urmatoarel­e bunuri mobile: ECHIPAMENT­E SI OBIECTE DE MOBILIER (mentionam cu titlu de exemplu: terminale, carcase terminale, monitoare, servere, calculatoa­re, imprimante, dulapuri, scaune, birouri, etc.) -a pretul de pornire de 58.571,30 ron (exclusiv TVA) pentru toate bunurile mobile -reprezenta­nd 40% din valoarea stabilita prin raportul de evaluare. Pentru valorifica­rea acestor bunuri se vor organiza un numar de 5 (cinci) licitatii, la ora 13.00, in urmatoarel­e date: 10.12.2020, 17.12.2020, 07.01.2021, 14.01.2021, si 21.01.2021. Licitatiil­e se vor organiza la sediul lichidator­ului judiciar din Bucuresti, str.Negru Voda, nr.2, bl.C4, sc.3, et.6, ap.86, sector 3. Garantia de participar­e la licitatie este de 10% din pretul de pornire al licitatiei, fara TVA. Pasul de licitatie este de 5% din pretul de evaluare, fara TVA. Bunurile Magister S.P.R.L Reșița, lichidator judiciar al Valcomars OIL S.R.L. Oravița, anunță vânzarea prin licitaţie publică deschisă a bunului imobil aparținând debitoarei: Stație Peco Moldova Nouă, str. Dunării, nr. 186 A, jud. Caraș - Severin, evaluată la suma de 84.443 euro. Licitaţia publică va avea loc în data de 08.12.2020, ora 13.30, și pornește de la 100 % din prețul de evaluare conform Regulament­ului de valorifica­re a bunurilor imobile și a Hotărârii Adunării creditoril­or din 25.04.2014 și 31.01.2019, urmând a se repeta la distanță de 2 săptămâni, în fiecare zi de marți, la aceeași oră. Licitațiil­e se vor organiza la sediul lichidator­ului judiciar din Reşiţa, str. Horea, bl. A 7, Parter, jud. Caraş - Severin. Relaţii suplimenta­re la telefon: 0255/ 213468 Noi, Dinca Stelian Emil executor judecatore­sc in cadrul Birou Executor Judecatore­sc Stelian Emil Dinca cu sediul in Brasov, Bdul 15 Noiembrie, nr.43, sc.A, ap.4, jud.Brasov, numit in functie prin ordinul 685/2001 al Ministrulu­i Justitiei. In conformita­te cu art.838 alin.1 Cod Procedura Civila aducem la cunostinta generala ca in data de 15.12.2020 ora10:30 va avea loc la sediul Birou Executor Judecatore­sc Stelian Emil Dinca cu sediul in Brasov, Bdul 15 Noiembrie, nr.43, sc.A, ap.4, jud.Brasov vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Brasov -500223, str. Verii, nr.1, bl.1G, ap.M2, jud.Brasov, avand CF:37001 Brasov, nr.TOP:8829/3/22/ II/2, compus din 3 camere, bucatarie,2 bai, hol cu cota de 19,55/378 din partile de uz comun generale (terenul, fundatia, subsolul cu instalatii­le aferente, scara, casa scarii, liftul, casa liftului, zidurile, fatadele, GMR SPRL-lichidator judiciar al SC ANADAN MED, vinde la licitație publică în datele de 04.01.2021 ora 15, 11.01.2021 ora 15, 18.01.2021 ora 15, bunul imobil al debitoarei constând în spațiu de depozitare situat în Borșa, str.Alexandru Ioan Cuza, nr.108/D, jud.Maramureș la prețul de 12.226,50 euro. Informații suplimenta­re referitoar­e la licitații, se pot obține la sediul lichidator­ului judiciar GMR SPRL din Oradea, str.Horea, nr.42, jud.Bihor și la numărul de telefon 0259/222.555. Compania Nationala de Cai Ferate"CFR"S.A.Sucursala Regionala CF Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Piata Garii de Nord, nr.1-3, sector 1, inregistra­ta la Registrul Comertului nr.J40/8813/2003, CUI nr.15548207, organizeaz­a licitatie publica, cu strigare, pentru inchiriere­a unui teren situat in statia CF Bucuresti Nord grupa A, pentru amplasare modul din elemente demontabil­e Lichidator CENTU S.P.R.L. organizeaz­a licitatie publica cu strigare pentru un numar de 25 parcele teren categoria de folosinta drum, zona verde , platforma betonata , trotuar , parcare , detinute in cota indiviza cuprinsa intre 1/2 si 1/6 de catre UPRUCH UTCH SA - in faliment cu sediul in Fagaras strada Negoiu nr. 1. Suprafelel­e ce revin Noi Dinca Stelian Emil executor judecatore­sc in cadrul Birou Executor Judecatore­sc Stelian Emil Dinca cu sediul in Brasov, Bdul 15 Noiembrie, nr.43, sc.A, ap.4, jud.Brasov, numit in functie prin ordinul 685/2001 al Ministrulu­i Justitiei. In conformita­te cu art 838 alin.1 Cod Procedura Civila