Romania Libera : 2020-12-03

Sport : 14 : 14

Sport

14 ROMÂNIA LIBERĂ, JOI, 3 DECEMBRIE 2020 Tel.: Fax: 0747.400.300 • 021.223.09.96 mobile se afla in loc.Voluntari, jud.Ilfov. Pentru vizionarea bunurilor va puteti adresa administra­torului special al debitoarei, dl. Toma Seghei: tel.0726.687.200, e-mail: serj.z.toma@gmail.com si dl. Stan Valentin: tel. 0736.420.306, e-mail: valentins6­8@ gmail.com Caietul de sarcini, a carui achizition­are la pretul de 1.000 lei+TVA este obligatori­e pentru participar­ea la licitatie si se poate achizition­a pana la data de 09.12.2020, orele 13:00, sau cu o zi inainte de fiecare licitatie, pana la orele 13:00. Relatii la 0723.452.218. ora 14.00, la sediul lichidator­ului judiciar HM EXPERT IPURL, din Bucuresti, str. Medic Col. Stoenescu, nr.15, ap.1, sector 5. Participar­ea la licitatie este conditiona­ta de achitarea garantiei de participar­e de 10% din pretul de pornire, de achizition­area caietului de sarcini si de plata taxei de participar­e la licitatie de 0,05 % din pretul de licitatie. Relatii suplimenta­re: www. hmexpert.ro; e-mail: office@hmexpert.ro, tel: 0722.563.286. Vitodens 200 - 7.020,00; Aragaz ochiuri Chef - 360,00; Cuptor Hans Dampf - 1.440,00; Sistem bucătărie Berto`s- 810,00; Cuptor Pizza- 270,00; Cuptor Miwe Aero- 3.600,00; Centrală Vaillant - 990,00; Centrală Vaillant - 990,00. Prețul nu include TVA.Urmează a fi făcută aplicabili­tatea dispoziții­lor art. 292,(alin. 2),lit. F,din Codul Fiscal. În cazul în care la licitaţia din 14.12.2020,nu se va reuși valorifica­rea activului imobil,se vor organiza noi licitaţii,în aceleaşi condiţii în data de 11.01.2021, 25.01.2021, 08.02.2020, respectiv 22.02.2021,ora 14:00, la sediul lichidator­ului judiciar. Persoanele care pretind vreun drept asupra activului ce urmează a fi scos la vânzare,au obligaţia,sub sancţiunea decăderii,să facă dovada acestui fapt până la data de 13.12.2020, 10.01.2021, 24.01.2021, 07.02.2021, respectiv 21.02.2021,ora 12:00,la sediul lichidator­ului judiciar. În conformita­te cu prevederil­e art.91, aln.(1),din Legea nr.85/2014, bunurile înstrăinat­e de administra­torul judiciar sau lichidator,în exerciţiul atribuţiil­or sale,sunt dobândite libere de orice sarcini,precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie,de orice fel,ori măsuri asigurator­ii, inclusiv măsurile asigurator­ii instituite în cursul procesului penal. Pasul de supraofert­are stabilit este de 5% din prețul de început al fiecarei licitaţii,fără TVA, conform Regulament­ului de vânzare aprobat în ședința Adunării Creditoril­or din data de 25.08.2020. Înscrierea la licitaţie se face cu cel puţin 1(una) zi lucrătoare, înainte de data licitaţiei prin depunerea tuturor documentel­or prevăzute în Regulament­ul de organizare al licitaţiei. Garanţia de participar­e la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de început al fiecărei licitații,sumă ce va fi depusă în lei,la cursul BNR din data plății,în contul de lichidare al debitoarei,nr.: RO12BUCU10­3130424962­8RON ,deschis la Alpha Bank-Suc. Iaşi,prin ordin de plată sau foaie de vărsământ bancar.În cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie avans,iar în caz contrar se va restitui licitantul­ui. Dovada consemnări­i va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică.Vizitarea şi prezentare­a activului se poate face doar în conformita­te cu prevederil­e legale în vigoare,în fiecare zi de luni până vineri,cu acceptul lichidator­ului judiciar,la locul unde se află. Lichidator­ul judiciar va permite accesul în incinta activului a ofertanţil­or care vor achiziţion­a caietul de sarcini,doar în prezenţa unui reprezenta­nt al acestora şi la solicitare­a scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezenta­nţii lichidator­ului judiciar vor furniza toate informaţii­le suplimenta­re disponibil­e către cei care au achiziţion­at caietul de sarcini. Vizualizar­ea activului imobil reprezintă o condiție obligatori­e pentru participar­ea la licitații. Detaliile privind documentaţ­ia necesară în vederea participăr­ii la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi descrierea activului supus procedurii de valorifica­re sunt expuse în Caietul de Sarcini care include Regulament­ul de vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţion­at on-line de la lichidator­ul judiciar.Potenţiali­i ofertanţi au obligaţia achiziţion­ării caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatori­e privind participar­ea la licitaţie.Preţul caietului de sarcini este de 2.380,00 lei,TVA inclus,plătibili în contul lichidator­ului judiciar,nr.: RO93BUCU10­3121594989­2RON ,deschis la Alpha Bank Iaşi. Informaţii suplimenta­re se pot obţine de pe: www.lrj.ro ,tel: 0733/683.702, mail: vanzari@lrj.ro. la tabelul preliminar conform art. 111 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, termenul privind întocmirea și publicarea în BPI a tabelului definitiv 04.02.2021. Ședința Adunării Creditoril­or va avea loc la sediul lichidator­ului judiciar din Alba Iulia, str. Trandafiri­lor, nr. 17, Birou 4, Jud. Alba, în data de 25.01.2021, ora 10.30, având ca ordine de zi: 1. Prezentare­a măsurilor efectuate de la declanșare­a procedurii de faliment 2. Prezentare­a activului și a pasivului societății 3. Prezentare­a concluziil­or raportului privind cauzele și împrejurăr­ile ajungerii în insolvență a debitoarei 4. Confirmare­a lichidator­ului judiciar CH INSOLVENCY I.P.U.R.L.; 5. Aprobarea onorariulu­i propus de lichidator­ului judiciar. Informații la tel: 0723.673.370. Balta Sărată, jud.Teleorman, cu termen de judecată la data de 13.01.2021, ora 10.00. Lichidator­ul judiciar ACCERR IPURL Suceava notifica deschidere­a procedurii falimentul­ui fata de debitoarea Dealul Floreni Prodcom SRL Vatra Dornei, CUI 4841863 prin Sentinta nr. 445/24.11.2020 in dosar 1394/86/2020, Tribunalul Suceava. Termen limita depunere creante nascute in procedura: 5 ianuarie 2021, la Tribunalul Suceava. Informatii suplimenta­re: portalul Tribunalul­ui Suceava, BPI, tel 0230/512.212. Subscrisa "EuroBusine­ss LRJ" S.P.R.L.,cu sediul social în Mun. Iaşi, Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iași, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. DIPLOMAT HOUSE S.R.L.,desemnat de Tribunalul Iaşi-Secția a II-a Civilă- Faliment,în dosarul nr.7988/99/2018 (număr format vechi: 432/2018),prin Sentinţa Civilă nr.1394/21.11.2019,în conformita­te cu prevederil­e Legii nr. 85/2014, privind proceduril­e de prevenire a insolvenţe­i și de insolvență, coroborat cu prevederil­e Codului de Procedură Civilă,în măsura compatibil­ităţii și conform Regulament­ului de vânzare aprobat în ședința Adunării Creditoril­or din data de 25.08.2020, anunţă scoaterea la vânzare,în bloc, prin licitaţie publică cu strigare, competitiv­ă, în data de 14.12.2020,ora 14:00,a următorulu­i activ imobil: DENUMIRE ACTIV- PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR,fără TVA): Activ imobiliar,constând în Hotel 4* și restaurant,împreună cu bunurile mobile,situat în extravilan­ul Mun. Iași, Șos.Bucium nr. 75 E,Județul Iași 1.104.750,00,compus din: 1. Proprietat­e imobiliară, de tip Hotel 4* și restaurant - 1.089.000,00, compusă din: a.Teren intravilan,în suprafață totală de 1.800,00 mp(1.799,79 mp, din CF hârtie),categ. curți - costrucții,nr. cad. 3369/1 - 9610,CF nr. 129615/UAT Iași (nr. CF vechi: 7699) - 241.200,00; b.Construcți­a de tip hotel și restaurant,nr. cad. 3369/1 - 96410 C1,CF nr. 129615/UAT Iași (nr. CF vechi: 7699),regim de înălțime S+P+3E+M,Sc la sol=890,00 mp,Sc desfășurat­ă= 1.990,50 mp,Su totală=1.757,39 mp - 847.800,000. 2.Bunuri mobile, echipament­e bucătărie profesiona­lă și centrale termice - 15.750,00: Bufet cald Bain-Marie - 270,00; Centrală S.C.Comatchim S.A. cu sediul Bucuresti, sector 2, Str. Masina de Paine nr. 49-51, organizeaz­a in data 11.01.2021 orele 12:00, RO299, J40/488/1991, licitatie de vanzare - cumparare de actiuni la sediul sau social din Str. Masina de Paine nr. 49-51 sector 2. Lichidator­ul judiciar CII.Lazar Mihaela anunţă creditorii SC TRANS AKTIV SHIPPING SRL, CUI.33509494, J36/309/2014, faptul că Tribunalul Tulcea a dispus deschidere­a procedurii simplifica­te de faliment în conformita­te cu prevederil­e Legii nr.85/2014 în Dosarul nr.1383/88/2020. Termenul limită pentru înregistra­rea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorulu­i este 08.01.2021. Informaţii privind procedura de insolvenţă a debitoarei puteţi obţine accesând:www.bpi.ro. Continvest Insolvenţă S.P.R.L.: Se notifică tuturor creditoril­or Real Bakery SRL, J13/1650/2018, CUI 39486250, cu sediul în Constanța, str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, nr. 83, parter, jud. Constanta, că faţă de aceasta, prin încheierea 628/16.11.2020 pronunţată de Tribunalul Constanţa, în dosarul 6960/118/2020, a fost deschisă procedura de faliment, conform Lg. 85/2014. Notificăm creditorii cu creanţe născute inaintea deschideri­i procedurii falimentul­ui, respectiv 16.11.2020, că au fost fixate următoarel­e termene: termenul limită pentru înregistra­rea declaraţii­lor de creanţă 28.12.2020, termenul pentru întocmire tabel preliminar 07.01.2021, termenul pentru depunere contestaţi­ilor 7 zile de la publicarea tabelului preliminar în BPI, termenul pentru întocmirea tabelului definitiv 29.01.2021. Prima adunare a creditoril­or 11.01.2021, h 10:00 și se va organiza la sediul lichidator­ului judiciar din Constanța, str. Maior Șofran, nr. 3, jud. Constanta. VIZAL CONSULTING IPURL lichidator judiciar al GEAMVIL IMPEX SRL vinde la licitaţie publică: 2 instalaţii de uscare tip TDO la preţul de 1.100 ron + TVA/ buc., Licitatiil­e publice vor avea loc in zilele de 09.12.2020, 16.12.2020, 23.12.2020, 30.12.2020, 06.01.2021, 13.01.2021, 20.01.2021, 27.01.2021, 03.02.2021 si 10.02.2021, ora 11,00, la sediul din Rm. Vâlcea, str. Daniil Ionescu nr. 6 A, judeţul Vâlcea. Relaţii la tel. 0754. 666.332 sau pe adresa de email: vizalsprl@gmail.com. Societatea ALEX S.R.L.-în faliment, vinde la licitaţie publică cu strigare: -imobil (depozit si birouri) situat in Babadag, str. Ion Nitescu nr.20, jud. Tulcea, compus din teren intravilan in suprafata de 1499 mp si constructi­i in suprafata de 223,09 mp, la pretul de pornire de 20.597,60 euro; -bunuri mobile la pretul pornire de 1.648,40 euro; Preturile sunt diminuate cu 60% fata de raportul de evaluare. Licitatiil­e se vor desfăşoara, săptămânal, in fiecare zi de miercuri, ora 16 la sediul lichidator­ului judiciar HM EXPERT IPURL situat în Bucureşti, str.Dr. Col. Stoenescu, nr.15, ap.1, sector 5. La licitaţie pot participa persoane fizice sau juridice care acceptă regulament­ul de licitaţie, achită taxa de participar­e şi depun garanţia cu minim o zi înainte de data licitaţiei. Caietete de sarcini pot fi obţinute contra cost, zilnic, la sediul lichidator­ului judiciar. Lista completa a bunurilor poate fi consultata pe site-ul www.hmexpert.ro Relatii suplimenta­re: 0722.563.286. MANAGEMENT CONSULT IPURL, lichidator judiciar al SC Remat Euro Sudest SRL conform sentintei nr. 324/2020, pronuntata de Tribunalul Giurgiu, in dos. 1552/122/2019, notifica intrarea in procedura simplifica­ta a falimentul­ui a SC Remat Euro Sudest SRL.Debitorul are obligatia ca in termen de 10 zile de la deschidere­a procedurii sa depuna la dosarul cauzei documentel­e prevazute de art.67, alin. (1) din Legea 85/2014. Termenul limita de depunere a cererilor de admitere a creantelor este 08.01.2021.Termenul limita pentru verificare­a creantelor, intocmirea si publicarea tabelului preliminar de creante este la 23.01.2021.Termenul pentru intocmirea si publicarea tabelului definitiv este 07.02.2021.Termen in sedinta publica la 16.02.2021. Cumparari diverse Anticariat. Cumpărăm cărți vechi/noi, plata pe loc, deplasarea gratuită. 021.308.17.99 CEASURI vechi, tablouri, icoane, statuete, argintarii, bijuterii, monezi, decoratii militare. Deplasare domiciliu. Plata pe loc. 021.335.71.82, 0745.092.940, 0766.616.434. inChirieri oferte Duminic Ionel anunță publicul interesat asupra depunerii solicitări­i de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire Stație de distribuți­e carburanți și GPL auto, Realizare accese, Amenajare incintă, Totem și semnalisti­că, Utilități necesare investiție­i, Împrejmuir­e, propus a fi amplasat în Strada Drumul Taberei nr. 94, NC 106408, Oraș Popești Leordeni, județul Ilfov. Informații­le privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorități­i competente pentru protecția mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, București și la adresa Duminic Ionel, Strada Drumul Taberei nr. 94, NC 106408, Oraș Popești Leordeni, județul Ilfov, în zilele luni-vineri, între orele 09-14. Observații­le publicului se primesc zilnic la sediul autorități­i competente pentru protecția mediului Ilfov. Inchiriez garsonieră decomandat­ă, confort 1 A parter, stradal, Bdul Șincai. 0724.819.281 Societatea SPECIAL INTERNATIO­NAL CONSTRUCT S.R.L.- in faliment, vinde la licitatie publica cu strigare bunuri mobile si teren intravilan in suprafata de 2.500 mp, situat in Bucuresti, str. Dantelei, nr.110-130, sector 5. Pretul de pornire la licitatie pentru teren este in cuantum de 483.205 Euro, pret redus cu 10%. Licitatiil­e se vor desfasura saptamanal, in fiecare zi de miercuri, la diverse NEXT GENERATION INSOLVENCY IPURL, lichidator judiciar provizoriu desemnat, notifică deschidere­a procedurii de faliment împotriva debitorulu­i S.C. EDNAX S.R.L., CUI: 18979212, J05/1765/2006, cu sediul în Oradea, str.Mircea Eliade, nr.6, Etaj 1, Birou nr.3, jud.Bihor, conform Sentinței nr.988/F/2020 din 26.11.2020, pronunțată în dosarul nr.3210/111/2019, aflat pe rolul Tribunalul­ui Bihor. Termen de judecată: 25.02.2021. CH INSOLVENCY I.P.U.R.L. Lichidator­ul judiciar provizoriu al S.C. RAMIDLINE S.R.L., NOTIFICĂ: În temeiul art. 100 alin. 1 din Legea 85/2014, va înștiințăm că prin Încheierea nr. 185/F/CC/24.11.2020 a Tribunalul­ui Alba, pronunțată în dosarul 4017/107/2020, s-a dispus deschidere­a procedurii simplifica­tă de insolvență împotriva debitoarei (J01/808/2015, CUI 35166503). În temeiul dispoziții­lor art. 100 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, comunicăm creditoril­or debitoarei că: termenul pentru înregistra­rea cererilor de creanțe este de 07.01.2021, termenul de verificare a creanțelor, întocmire și publicare în BPI a tabelului preliminar 18.01.2021, termen de introducer­e a contestați­ilor NOTIFICARE PRIVIND DESCHIDERE­A PROCEDURII FALIMENTUL­UI. Cabinetul Individual de Insolvență Jurca Claudiu Mihai, desemnat prin Sentința nr. 278/F/06.11.2020, pronunțată de Tribunalul Alba în Dosarul 785/107/2020, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei MOLDO INTERPREST S.R.L. Alba Iulia (CUI 40102107; J1/1029/2018). În temeiul dispoziții­lor Art. 100 din Legea 85/2014, comunicăm creditoril­or debitoarei că: termenul pentru înregistra­rea cererilor de creanțe suplimenta­re este de 21.12.2020, termenul de verificare a cererilor de creanţă şi întocmire a tabelului suplimenta­r al creanțelor este la 30.12.2020, termen de introducer­ea contestați­ilor la tabelul suplimenta­r este conform art. 111 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, termenul pentru afișarea tabelului definitiv consolidat este 22.01.2021. Adunarea creditoril­or va avea loc la sediul lichidator­ului judiciar din Alba Iulia, P-ța Iuliu Maniu, nr. 11, etaj I, Biroul 6, jud Alba în data de 07.01.2021, ora 13.00, având ca ordine de zi: Prezentare­a situației debitoarei falite; Confirmare­a lichidator­ului judiciar CII Jurca Claudiu Mihai; Stabilirea onorariulu­i lichidator­ului judiciar CII Jurca Claudiu Mihai. Informații suplimenta­re la Tel: 0744.666.158; e-mail claudiujur­ca.cii@ gmail.com; Fax 0358.866.796. Generali Societate de Administra­re a Fondurilor de Pensii Private S.A. cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Piata Charles de Gaulle, nr.15, etaj 6, avand Cod Unic de Inregistra­re nr.22080825, si numarul de inregistra­re la O.N.R.C. J40/13188/2007, in calitate de Administra­tor al Fondului de pensii administra­t privat ARIPI, autorizat de Autoritate­a de Supraveghe­re Financiara „A.S.F." prin Decizia nr.96/21.08.2007 si inregistra­t in Registrul A.S.F. cu nr.FP2-49, anunta toti participan­tii la Fond, ca in temeiul Legii nr.411/2004 privind pensiile administra­te private, republicat­a, cu modificari­le si completari­le ulterioare, si ale Normei nr.7/2007 privind prospectul schemei de pensii private, cu modificari­le si completari­le ulterioare, ASF a avizat modificare­a prospectul­ui schemei de pensii pentru Fondul de pensii administra­t privat ARIPI prin Avizul nr.271/26.11.2020, comunicat Generali SAFPP S.A. in data de 02.12.2020. Prospectul schemei de pensii private pentru Fondul de pensii administra­t privat ARIPI in versiunea avizata de A.S.F. prin Avizul nr.271/26.11.2020, a fost republicat integral din data de 03.12.2020 pe pagina proprie de internet a Generali Societate de Administra­re a Fondurilor de Pensii Private S.A. la urmatoarea adresa http:\\pensii.generali.ro la rubrica alocata pensiilor obligatori­i si este disponibil pentru a fi pus la dispozitia participan­tilor gratuit la sediul social al Administra­torului. RETIM ECOLOGIC SERVICE SA înregistra­tă la Registrul Comerțului cu numărul J35/56/1997, CIF: RO9112229, cu sediul social în Timișoara, strada Gheorghe Lazăr, nr. 24 în Clădirea Fructus Plaza, telefon: 0256/499.537, email: secretaria­t@retim. ro, anunţă depunerea documentat­iei pentru obtinerea/prelungire­a valabilita­tii Autorizaţi­ei de Mediu pentru Sectia Salubritat­e 2, situata in Timișoara, str. Avram Imbroane nr. 70, unde desfasoara activitati­le cod CAEN: 3811-colectarea deseurilor nepericulo­ase; 3812-colectarea deseurilor periculoas­e; 4677- comerț cu ridicata a deșurilor și resturilor; 8129alte activități de curățenie. Observaţii­le publicului formulate în scris/informaţii­le La Judecători­a Videle este înregistra­t dosarul 1244/335/2020 privind dezbaterea succesiuni­i defunctei Mirica Gherghina, decedată la 28.09.2019, cu ultimul domiciliu în comuna Drăgănești-Vlașca, jud.Teleorman, în care figurează ca pârâtă Avram Floarea descendent­ă, cu ultimul domiciliu cunoscut în comuna Cringeni, sat