Sundbybergdirekt : 2020-08-08

NYHETER · SUNDBYBERG : 4 : 4

NYHETER · SUNDBYBERG

Sundbyberg­Direkt 4 8 augusti–14 augusti 2020 NYHETER · SUNDBYBERG  VISSTE DU ATT… LISTA. under sommaren har det cirkulerat en väktarbil varje kväll och natt i Sundbyberg som ska arbeta förebyggan­de för att skapa trygghet. Väktarna har ett socialt uppsökande uppdrag och har bland annat funnits tillgängli­ga vid populära samlingspl­atser för ungdomar.

© PressReader. All rights reserved.