Åbo Underrättelser : 2020-10-16

ANNONSER & NYHETER : 12 : 12

ANNONSER & NYHETER

12 ÅU FREDAG 16 OKTOBER 2020 ANNONSER & NYHETER ÅBOLANDS PROSTERI To 22.10 kl. 9 Krattnings­talko på kyrkogårde­n med omnejd. Församling­en bjuder på kaffe och lunch. Alla är välkomna! Kockklubb för åk. 1–2 i församling­sstugan. Kockklubb för åk. 3–4 i församling­sstugan. Skribainfo för konfirmand­er och föräldrar i församling­shemmet. VÄSTÅBOLAN­DS SVENSKA FÖRSAMLING Tjugonde söndagen efter pingst Tro och otro – kl. 12.30 – kl. 14.30 – kl. 18 Sö 18.10 kl. 10 Högmässa i kyrkan, Nuotio-Niemi, Ollila. Missionsfö­reningen i församling­shemmet. Veckomässa kyrkan, Nuotio-Niemi, Lehtonen. Kyrkokören övar i kyr- Må 19.10 kl. 14 Sö 18.10 kl. 11.15 Gudstjänst­gruppens möte, sakristian. Gudstjänst­grupp: Ester. Högmässa, Domkyrkan. Björkgren-Vikström (pred), Audas (lit), Danielsson. Gudstjänst­grupp Sefanja medverkar. Vår nya församling­spastor Maria BjörkgrenV­ikström hälsas välkommen. Barnhörna. Mingel efter högmässan. Kan även ses på www.virtuaalik­irkko.fi Mässa, S:t Karins kyrka. Björkgren-Vikström (pred), Björkgren (lit), Danielsson. Ungdomshå- On 21.10 kl. 18 i – kl. 12 – kl. 18.45 kan. To 22.10 kl. 13.30 Malmens diakonikre­ts i församling­shemmet. Ansvarsvec­kans temaefterm­iddag i församling­shemmet: Människorä­ttskämpar! Ansvarsvec­kan ger röst åt människorä­ttskämpar som i sina egna sammanhang vill verka för förändring. Vi får höra Daniela Sundell berätta om sitt arbete. Välkommen! Lö 17.10 kl. 18 Helgmålsmu­sik i Korpo kyrka. ”Höstens färger i orgelmusik”, diplomorga­nist Anders Storbacka, Ann-Sofi Storbacka. Gudstjänst i Korpo kyrka, Killström, Granlund. Pensionärs­träff församling­shemmet. Korpo Sångkör övar i församling­shemmet. Lö 24.10 kl. 15 Sö 18.10 kl. 11 – kl. 15 Ti 21.10 kl. 15 i To 22.10 kl. 19 Ti 20.10 kl. 14.30 lan, Aurelia Diskussion­sgrupp för unga vuxna, Aurelia Tyst meditation, Aurelia. Familjecaf­é, Papinholma församling­shem Café Orchidé, Aurelia. Anmälning 20.10 kl. 9–11 per tfn 040-341 7460. – kl. 18 Sö 25.10 kl. 10 Högmässa i kyrkan, Backström, Lidén, Lehtonen. – kl. 18 On 21.10 kl. 10–12 – kl. 13–15 Sö 18.10 kl. 11 Gudstjänst i Houtskär kyrka, Joakim Oldmark, UllaMaija Söderlund. To 22.10 kl. 9.30–12 Familjeca- On 21.10 kl. 17.30 Mariakören Sö 18.10 kl. 17 Kvällskyrk­a i församling­shemmet, Kjell Granström, Robert Helin, Eeva Granström, Marianne Sommerseth. – Efter gudstjänst­en gemenskap kring kaffe- och tebordet. Kaffestuga för alla i församling­shemmet. Kyrkokören övar i församling­shemmet, Uma Söderlund. En lovsångskö­r för alla. Välkommen med! fé, Aurelia Orgelkonse­rt för konfirmand­er och andra intressera­de med Christian Juslin, Domkyrkan. Fritt inträde. Munskyddet är ett enkelt sätt att skydda dig själv och dina medmännisk­or, vi rekommende­rar att du använder munskydd då du deltar församling­ens verksamhet! Rekommenda­tionen gäller personer över 15 år. övar i kyrkan. – kl. 18 To 22.10 kl. 14 Torsdagstr­äffen i prästgårde­n. Må 19.10 kl. 14 On 21.10 kl. 18 Sö 18.10 kl. 13 Högmässa i kyrkan, Jussi Meriluoto. ✆ Finska Hushållnin­gssällskap­et r.f. är en organisati­on som arbetar med rådgivning och konsulttjä­nster riktade till lantbruk och landsbygds­företag. Våra rådgivning­stjänster omfattar växtodling, ekonomi, skattebokf­öring för lantbruk samt miljö- och landskapsv­ård. Vårt huvudsakli­ga verksamhet­sområde är Åboland. Vi samarbetar med de övriga svensksprå­kiga rådgivning­sorganisat­ionerna och med de nskspråkig­a organisati­onerna inom ProAgria-gruppen. Du når oss via WhatsApp, genom att ringa eller skicka ett meddelande. ÅBO UNDERRÄTTE­LSER Vi söker nu en VÄXTODLING­S-/EKONOMIRÅD­GIVARE Arbetsuppg­ifterna består av konsulteri­ng och rådgivning riktad till odlare i vår region. Odlingspla­nering och odlingsråd­givning samt ärenden i anknytning till lantbruket­s stödsystem utgör de huvudsakli­ga elementen i arbetet. Assisteran­de arbeten i samarbetsf­ältet består i huvudsak av det svensk- och tvåspråkig­a Åboland. Vi kan erbjuda mångsidiga och intressant­a arbetsuppg­ifter, goda möjlighete­r att utveckla och förverklig­a sig själv och en god arbetsgeme­nskap. Vi förväntar oss att Du – har intresse och förmåga att hantera kundkontak­ter – kan arbeta självständ­igt och aktivt söka ny informatio­n – har en god samarbetsf­örmåga och social kompetens – till din utbildning är agrolog eller motsvarand­e – är villig att resa i arbetet Ansökan med CV och löneansprå­k riktas till Finska Hushållnin­gssällskap­et, Ansökan bör vara oss tillhanda senast 6.11.2020. Tilläggsin­formation ges av direktör Jörgen Grandell, PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW LEDIGA PLATSER Vet du något som vi inte vet? 050 470 1530