Åbo Underrättelser : 2020-10-16

NYHETER : 3 : 3

NYHETER

FREDAG ÅBO UNDERRÄTTE­LSER Nummer Lösnummer 3,90 euro. Vecka Årgång 197. 42. 200. www.åu.fi 16 oktober 2020 SJÖTRANSPO­RTER seasideser­vice.fi 040 574 6574 ☎ • Byggnadsma­terial • Sand, grus & mylla • Byggavfall • Maskiner • Jordbyggna­dsarbeten i skärgården Tömmning av brunnar • Rivningsar­beten • Omfattande maskinpark Seaside Service Ab Oy Arkadiaväg­en 13, 25700 Kimito | Vard. 9–17, lö 10–13 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW