Mitt i Kungsholmen : 2020-08-22

TYCK OM · ÅSIKT · DEBATT : 19 : 19

TYCK OM · ÅSIKT · DEBATT

Kungsholme­nDirekt 19 22 augusti–28 augusti 2020 TYCK OM · ÅSIKT · DEBATT TRAFIKHIND­ER Kungsholme­nDirekt.se Runt Kungsholme­n är ϮϬϬϵ Z E ^ , Z s Z W D Ͳ >^d >/s'Z ^ >:h Ͳ ^dzZ< Ͳ E, d ':KZ > &PZ &PZ^d K , E ' E' E / ^s Z/' ϭϵϭϬ͕ W > E',K>D E , >> Z d/>> 'PD ^ & D/>: Ͳ :hs > Z / /E&PZ ^dZ/ hE Z /^d/ E > Z /E s '' ^ E ^ d/>>Ͳ d ' E d/>> > 'Z E/s ^ D>/E'^ 'Z WW &PZ E ^d d^ Z<^dZ/ ^ ^ 'd ^ >Ͳ'Z WW , D s E Z^d Z d />:K E < EZz'' / K > / ' > , : h K Z d d / E DKd D Z< E ^< E< E ^h^W K > > ^ / E^K d ZP > Z / E ' , P Z E ^KD < E d E: ^ Z s/d>P<^Ͳ D :KEͲ EE ^ , Z s < Z ^KD E͍ ' W Z^KEͲ >/', d^Ͳ < ZE > '' E &PZ, Ͳ E E ' ^D d͕ / > E D / Z & Z D sPZ Z ^ s E/E' D : Ͳ ^d dͲ ^ d ϭϬϬϬ D/>Ͳ : Z Z Z W Z/ ^ d > E ͕ ^s E' Θ d, Ed E ' / D ZzK D dͲ ^d >> ^ W ^^/KE ^d ^d s/^ Z /' Z <Ͳ d/KE^Ͳ dZP' Z / K s/^ Z s ' E /E^ hE KZ < h ^> K < Ed <> E'Ͳ >P^ K<> /> Z ' Grattis, ni vann två Trisslotte­r vardera! ^ d D Z Zhd > / E >> h ^ E ^/^d Zh^ , zZ ^ W K ^Eh ^EK ^ d Z / W W d d / Z / ^ < D / , ' E Zh>> ^ ZhEd / , > & ^d ^/dh Ͳ d/KE ZKEͲ WKZd/KE : Zs E d & >Ͳ ^< < d K>d, E s ^< />Ͳ^d : > dd ^< Dd K /^ ^ ^ Z ^ ^d E< ^d/DhͲ > Z K s Z d Z ' Z Z 'EͲ '^Ͳ ,/EEKZ >K< > &PZ &PZs Z &/EE^ , ZͲ ^>/E' > zhWW/ Ͳ :hZ 'Ͳ Z> < ^d ^ > s/ D ' >hE' E D ^͘ dZ Ed Z^ dKZ' WZ d ^KD /EE Z /<^KD ' Z ^K> E dhZͲ >/' E Z d & Z & K , Z , >sͲ KZ s ^d > ' &/ Ed>/' ' ' K d Z s &d ^W Z , Z , Z ^d d/KE E 'h> s '' Z K , dK'^ / Zh< ϭϵϳϳ & P Z E dhEdD > Z Z^d s ^d dz W Z Z K hE Z :KZ E Z/s WZ /KͲ ^/d d ^ / &PZ D > &PZ WK>zͲ d /^D h W < Ed hd E '' > ^ K^ hWW> sͲ &/EE ,PZ^ > , h ^ E d 'ZKddͲ :PZE^Ͳ &>/ < z ,K:d ^KD 'P< E KZ 'P<͍ Z/^Z dd K E > > K < /E d >>Ͳ /EE K K Z/ E E' dK d/ /' KEh^Ͳ W WW ^ Ed Z dd ^d ' / d ' d : K ^ ^s Z >/>: ^Ͳ ZKs W>hZ / > < ddͲ :hZ &>Kz Z /KͲ > & Z^Kd KD >Ͳ hD^ > E' Ͳ Θ s Z^Ͳ D dd ^d / s >h^d > d Z ^d d s/Z< dZ ^ Z ϲϭ / ZKD < / > Z y / /<^ h^< dZ s ' K^/^ Ps ZͲ &PZ Ed E / ' Z d h Z > ^> ^^͕ & >> Z K , hd E dd s/^ EhE E ^dZ E'Ͳ /E^dZhͲ D Ed PE Ͳ Z /: > E h^ / d ^ d D D K Z WhE' hd ^KD W &P>: & P Z :hZ > E'^ /< D > ' '' E , >/'d >P&d Z K W E ^ hd&PZ > ' Ed ^dZPD > W> ^ d d Z &> hͲ Zd Θ /&& > ' K E >/E ^ < PZ d/> d d d h Z E ^ ^ ' E>:h t >> < E s/ ' &PZ < E^>KZ ^/&& y Z ZͲ /^͍ < &d / < EK>> K , E s ZhͲ W < Z d:hd z > E Zs/' ^ E/KZͲ ZZK> s z ^ d E ^W> E Ͳ Z Ed>/' E ^dK ^ d / ^ E Z / K E WZKs/EͲ ^/ >> D < E/^< y Z /^ / s dd EͲ < ^dE/E' > > Z /EE , s > < h d d Z z KD ^W/EE^ s : Z Z ^ ,z>> > > /E&KZͲ D d/KE^Ͳ d '' Z ^ Ͳ E/E' &>zEE / K:KZ K D D 'E >> Z'd hZ Inför sommaren hade vi specialsid­orna SommarDire­kt ● & Z s/ ^ hd^/ K Z : ^ /' ^ E ^< d ^ D E d >/Z & ' > < ^ / d EͲ KKZ s s yd Ͳ &PZ Ͳ> / '^W ^ : K , ZZ K D^ < EK 'E Z ^/' d < ddͲ K ,Ͳ Z dd Ͳ >s / >t / h ^ > ^ ^ E d d / hZ d PZ ^ E > '' W ^d Z :h W ZͲD Z< d Z D Z<Ͳ <Ͳ ^dZ > P'KEͲ d: E Z SommarDire­kt-vinnare: < ● &PZͲ & Z>/' D K Z E/^Ͳ^WZ/dͲ Zz < > ZKͲ^ d^ > DhZͲ ϮϬϮϬ > Zz͕ Eh D Z/d /E D E E ^KD s/>> , >> /E , E s Z /Ͳ KW Z d > ^ ^ W />/d ^ E E D/>: Z >^ Ͳ DirektPres­s <ŽŶƐƚƌƵŬƚƂƌ͗ ůĞŶĂͲŚŽůŵů­ƵŶĚ͘ĐŽŵ ͬ &ŽƚŽ͗ DŽƐƚƉŚŽƚŽƐ Skriv en insändare! med ett stort korsord på mittuppsla­get. Vilken respons och succé det blev för er läsare! Dessa vinner två Trisslotte­r vardera. Petra Helldin, Stockholm, Siv Duberg, Järfälla, Hans Klövstad, Sundbyberg, Ann-Sofie Åkerlind, Stockholm, Lennart Nilsson, Ekerö.