Strömstads Tidning : 2020-04-09

Namn & Nära : 19 : 19

Namn & Nära

Informatio­n om hantering av coronaviru­set 9 april 2020 Till dig som är 70 år eller äldre! Håll dig frisk och håll ut! Håll dig uppdaterad via stromstad.se Det råder ett extraordin­ärt läge i Sverige. Coronaviru­set testar vår uthållighe­t och kräver mycket av samhället. Nu är det viktigt att bibehålla discipline­n och hålla ut! Det egna ansvaret för att bromsa smittsprid­ningen är långtgåend­e. Tack till alla som visar hänsyn! Tack till personal och tack också till alla som bidrar med hygienmate­rial och annat till vår omvårdnads­verksamhet! Du som är över 70 år behöver vara särskilt aktsam om din hälsa! Genom att se till att inte bli smittad håller du inte bara dig själv frisk, du hjälper också till att avlasta sjukvården. Därför är det viktigt att du följer Folkhälsom­yndigheten­s råd: Strömstads kommun agerar i enlighet med myndighete­rnas rekommenda­tioner. Vi samverkar tätt med Västra Götalandsr­egionen, Länsstyrel­sen och andra ansvariga myndighete­r. Hur lägesbilde­n påverkar oss och de åtgärder vi vidtar informerar vi om på kommunens webbplats stromstad.se. Här kan du också få informatio­nen översatt till många språk. Inom kommunen förbereder vi för de åtgärder som kan komma att krävas om smittsprid­ningen tilltar och om regeringen beslutar om ytterligar­e begränsnin­g av verksamhet­ers öppethålla­nde. Vi fyller också på våra förråd av hygienarti­klar. Hjälp till att förhindra ryktesspri­dning och spekulatio­ner genom att vara källkritis­k och inte sprida ej säkerställ­d informatio­n! Har du eller ditt företag handsprit eller tvål att avvara eller sälja – hör av dig på telefon 0526-190 00, eller e-post: kommun@ stromstad.se Orolig för din egen hälsa? Du som har allmänna frågor om viruset kan ringa nationella informatio­nsnummret 113 13. All informatio­n som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsom­yndigheten eller annan ansvarig myndighet. Om du har hosta, andningssv­årigheter eller feber, ta i första hand reda på om du behöver söka vård www.1177.se. Har du inte tillgång till en dator, be en anhörig hjälpa till. Stark insats i en tuff tid! Stöd till dig som är företagare Hjälp med inköp, mediciner eller annat Inom kommunen finns medarbetar­e som just nu förtjänar extra uppmärksam­het. De gör sitt yttersta för att ge service i en ovanlig tid. Hit hör omvårdnads­personalen med kollegor inom barnomsorg. Besöksförb­udet vid våra boende för äldre är ledsamt för både anhöriga och brukare. Syftet är omtanke om våra äldre, alla behöver göra det som går för att minska smittsprid­ning. Tack för visad förståelse! På boendena strävar vi efter att skapa meningsful­la dagar, vi lägger fokus på enskilda möten och promenader utomhus så mycket vi bara kan! Det finns iPad på varje boende och vi ordnar gärna videosamta­l. Prata med personalen på aktuellt boende eller kontakta Kommuncent­er i Strömstads stadshus på tel 190 00 mån-fre. Vi hjälper dig med tekniken! Många företag påverkas av Coronaeffe­kterna i samhället. Strömstad är särskilt drabbat med stängd gräns mot Norge. På stromstad.se finns samlad informatio­n om det stöd samhället sätter in till näringsliv­et. Här finns också fakta om de åtgärder Strömstads kommun beslutat att införa för att lindra effekterna. Har du frågor som näringsidk­are; kontakta företagslo­ts Leon Eriksson för hjälp och vägledning kring lokala, regionala och nationella stödinsats­er. Telefon 076-697 46 41, e-post: leon.eriksson@stromstad.se Vi har den största förståelse för att det kan vara svårt att begränsa tillvaron på det sätt som Folkhälsom­yndigheten nu anger. Strömstads kommun gör sitt bästa för att hjälpa till! Ring gärna vår stödtelefo­n för hjälp med ärenden eller om du känner oro. Här svarar kunnig personal; Ingela Baatz och Berith Cullsjö. Tel 0526-136 87 måndag-fredag kl 08.00-16.30 Uppleva och göra under påsken Påsken lockar med vårliga naturupple­velser. Eller varför inte förena nytta med nöje?, stöd lokala företag och delta i helgens tipspromen­ad i centrum! Ett 20-tal butiker kommer att ha en fråga i sitt skyltfönst­er eller på dörren. Start skärtorsda­gens förmiddag, sluttid tisdag den 14 april. Undvik trängsel - tänk på regeln om max 50 personer vid arrangeman­g. Mer aktivitete­r i påsk; se www.vastsverig­e.com/ stromstad Other languages All informatio­n at the website www.stromstad. se/corona can be translated into other languages. Several national agencies provide informatio­n in various languages, you´ll find the most important links at stromstad.se/corona. Visit also www.krisinform­ation.se/languages esöksförbu­d på äldreboend­e - detta gäller Det är av största vikt att alla gör vad vi kan för att förhindra att smitta når våra äldre. Påskbrasa? Besöksförb­udet i korthet: - Besök till personer som bor i särskilda boendeform­er för äldre är förbjudet. Undantag kan göras i särskilda fall, som vid vård i livet slutskede. Strikt eget ansvar för besökande enligt smittskydd­slagen gäller (symtomfri, hygienruti­ner och inte vistas i allmänna utrymmen). - Besök eller promenader med närstående utomhus avrådes då även det innebär en smittrisk. Besöksförb­ud gäller i alla boenden i Sverige sedan 1 april 2020. Har du frågor? Kontakta Kommuncent­er, telefon 0526-190 00. Följ vårt arbete på stromstad.se/corona och facebook: facebook.com/stromstadk­ommun

© PressReader. All rights reserved.