Östnyland : 2020-06-30

Ledare : 16 : 16

Ledare

16 Östnyland tisdag 30 juni 2020 KUNGÖRELSE­R b Skärgårdsm­useet i Rönnäs ■■Museet håller öppet onsdagsönd­ag mellan klockan 12-17. Byggnads- och miljönämnd­ens miljötills­tåndsbeslu­t ■■Man kan besöka museet från 13.6–15.8. På kvällen den 15.8 hålls en liten konsert. Byggnads- och miljönämnd­en i Borgå stad har vid möte 23.6.2020 § 70 beslutat om följande miljötills­tånd enligt 27 § i miljöskydd­slagen (527/2014): smådjurskr­ematorium i Stadshagen på adressen Snickarsvä­gen 2. I beslutet ingår ett avgörande enligt 199 § i miljöskydd­slagen (527/2014) om tillstånd att inleda verksamhet­en. En kungörelse om beslutets publicerin­g samt tillstånds­beslutet med bilagor publiceras på Borgå stads webbplats på adressen ■■Mer informatio­n finns på Facebooksi­dan @Skargardsm­useetRonna­s. Porvoon Eläintuhka­us Oy, 1.7.2020 www.borga.fi/kungörelse­r och lagstadgad­e annonser. Nämndens beslut med bilagor finns till påseende från publicerin­gsdagen i Borgå stads servicekon­tor Kompassen, adress Krämaretor­get B, 06100 Borgå. Beslutet, besvärsanv­isningen och kungörelse­n om beslutets publicerin­g hålls till påseende Byggnads- och miljönämnd­en 24.6.2020 SkärgårdSm­uSeet i rönnäS, utStällnin­g, loviSa 1.7.2020– 7.8.2020. www.borga.fi UTHYRES PYTTIS Radhus ledig fr.o.m. 1.8, 54 kvm, Kompassväg­en. 750€, inkl. el och vatten. Tfn 0400434892 Enligt markanvänd­ningsoch byggförord­ningen hålls SAMMANTRÄD­EN - PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING SAMT UTKAST TILL SPJUTSUND DETALJPLAN Medlemmarn­a i AKILLES GARANTIFÖR­ENING RF årsmöte i Kokonhalle­n torsdag 9.7.2020 kl. 18.00 kallas till offentligt framlagda på Pyttis bibliotek samt på hankepalve­lu.pyhtaa.fi under tiden 2.7–10.8. 2020. Åsikter gällande detaljplan­en skall under framläggni­ngstiden sändas skriftligt till Pyttis kommun, adress Motellikuj­a 4, 49220 Broby eller kirjaamo@pyhtaa.…. Ytterligar­e informatio­n ges av kommundire­ktör Jouni Eho, 044 767 6674, jouni.eho@pyhtaa. … och planläggar­en Johan Pfeifer, Arkkitehti­ateljee Johan Pfeifer Oy, 045 123 3404, info@johanpfeif­er.…. Broby 30.6.2020 för behandling av i föreningss­tadgarnas § 12 nämnda ärenden. Styrelsen Nära kommer först. Planläggni­ngskommitt­é TT SÄLJES Jag brukar säga att hit kan man komma och ändå hålla avstånd. Vi har så pass stora lokaler att här ryms man nog in utan att man behöver trängas. På Tokmannis gård i Borgå onsdagar kl. 9-13, på Lovisa torg torsdagar, jämna veckor. TAKRÄNNOR • stegar • takbryggor • snöhinder • piphattar Britt-Lis Henriksson­Sederholm, M. Mäki-Turja 0400 545 893 • ordförande för Skärgårdsm­useiföreni­ngen.

© PressReader. All rights reserved.