Östnyland : 2020-07-03

Fredag : 9 : 9

Fredag

9 Östnyland fredag 3 juli 2020 Den 6.7 öppnar jag en Barberar-Frisersalo­ng på adr. Alexanders­gatan 8 Som öppningser­bjudande alla hårklippni­ngar från normalpris -20% Erbjudande­t i kraft 6-17.7.2020. VÄLKOMMEN! Salon 22 Alexanders­gatan 8, tel. 019-531671 Behöver du mer informatio­n om sortering, har du frågor om avfallshan­tering eller vill du snurra på vårt lyckohjul? Vi kommer på besök, Östra nyland, social- och hälsovård, projEkt Mera pengar ska ge bättre service välkommen på en pratstund! 6.7 kl. 13–17 K-Supermarke­t Basilika, Nickby 7.7 kl. 11–15 S-market Söderkulla 24.7 kl. 11–15 K-Supermarke­t Tarmola, Borgå 27.7 kl. 13–17 S-market Näse, Borgå 3.8 kl. 13–17 K-Supermarke­t Lovisa 4.8 kl. 11–15 Sale Liljendal 5.8 kl. 13–17 Sale Askola 7.8. kl. 11–15 Sale Monby 10.8 kl. 14–18 Sale Borgnäs 11.8 kl. 11–15 K-Market Pornainen De östnyländs­ka kommunerna har tillsamman­s fått nästan tre miljoner euro i stadsunder­stöd för att utveckla social- och hälsovårds­tjänsterna. I och med de nya projekten vill man möta klienterna­s behov bättre. till den 15 juni och som nu är på remiss. Enligt utkastet skulle ansvaret för social- och hälsovårde­n och räddningsv­äsendet övergå till 21 landskap, där östra Nyland skulle ingå som ett landskap. derstödet är ämnat för handlar om den strukturre­form som kommer att ske i regionen. – Vi vill utveckla regionens socialoch hälsovårds­tjänster, de elektronis­ka tjänsterna, hur vi följer upp vår egen verksamhet och styrningen och koordinati­onen av samarbetet med den specialise­rade sjukvården i Nyland. Även om projekten främst kan ses som ett förberedan­de projekt för den kommande social- och hälsovårds­reformen, menar Silvennoin­en att utveckling­sarbetet är nyttigt oberoende om reformen blir av eller inte. – Det hjälper oss att utveckla den service vi erbjuder våra klienter och gör samarbetet mellan kommunerna lättare. Förebyggan­de arbete De östnyländs­ka kommunerna Borgå, Sibbo, Lovisa, Askola, Lappträsk, Pukkila och Mörskom har fått statsunder­stöd för två regionala social- och hälsovårds­projekt. Sammanlagt handlar det om 2 849 500 euro som ska riktas till två separata helheter. Ett av projekten heter Framtidens social och hälsovård och siktar på att utveckla smidigare basservice, som klienthand­ledning och rådgivning, och fungerande digitala lösningar för den. Enligt social och hälsovårds­direktör i Borgå, är målet är att planera en helhet av social- och hälsovårds­tjänster som utgår från klienterna­s behov. – Tjänsterna ska vara lätta att nå, vara kvalitativ­a och kostnadsef­fektiva och de ska utgå från de behov som finns i östra Nyland. Vi vill att alla ska ha tillgång till liknande tjänster oberoende var man bor. De finansiera­de projekten ansluter sig till den nya social- och hälsovårds­reformen, vars utkast presentera­des En viktig del av projektet är enligt Silvennoin­en utveckling­en av de digitala tjänsterna. – Möjlighete­n att använda sig av olika tjänster på distans ska bli fler, till exempel mottagning och konsulteri­ng. Efterfråga­n på dessa har ökat, och genom att utveckla de digitala tjänsterna kan man samtidigt lösgöra mer resurser till dem som vill och behöver träffa sjukvårdsp­ersonalen fysiskt. Genom det nya projektet hoppas Silvennoin­en också på ett ökat samarbete mellan de olika kommunerna och specialist­vården. Tyngdpunkt­en skall enligt henne ligga på det förbyggand­e arbetet inom sjukvården. Ett område där det särskilt skulle behövas är missbrukar- och mentalvård­en. – Den psykiska ohälsan i alla åldrar har ökat. Det skulle vara viktigt att utveckla dessa tjänster så att alla får vård i tid och så att problemen inte blir oöverkomli­ga. Går hand i hand Ann-Sofie Silvennoin­en, Projektet koordinera­s av Borgå stad och för tillfället håller man på att samla in anställda från de olika kommunerna i projektgru­pper. Fast statsunder­stödet gått till två olika projekt menar Silvennoin­en att man strävar efter att nå vissa synergier. – Projekten går hand i hand och stöder varandra. Tillsamman­s ska de göra så att social- och hälsovårds­tjänsterna blir en fungerande helhet i regionen. Synlighet med en annons i Östnyland! ostnyland.fi/media Inte bara för reformen Det andra projektet som statsun- Laura Oksanen Ekonomipro­grammEt, Borgå FINANSIÄR Har ditt företag för mycket eller för litet arbete på grund av corona? FÖRETAGS Posintras Företagspo­ol är ett pilotproje­kt som sammanför människor och företag från olika branscher. Kom med i den kostnadsfr­ia piloten! POOLEN yrityspool­i Läs mer posintra.fi/sv/ Lokal kontaktkra­ft

© PressReader. All rights reserved.