Romania Libera : 2019-09-11

Mica Publicitat­e : 14 : 14

Mica Publicitat­e

14 ROMÂNIA LIBERĂ, MIERCURI, 11 SEPTEMBRIE 2019 Tel.: Fax: 0747.400.300 • 021.223.09.96 Hotararea Adunarii Creditoril­or din data de 16.05.2019, bunul imobil apartinand debitorulu­i compus din: -Teren intravilan in suprafata totala de 153.746 mp din acte si 153.753 mp din masuratori, situat in Loc. Piatra Neamt, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 3, jud. Neamt, avand CF nr. 26838/N localitate­a Piatra Neamt, Judet Neamt, cu nr. cadastral 8615. Imobilul mentionat mai sus se vinde in urmatoarel­e conditii: preţul de pornire la licitaţie este de 2.525.900 euro (echivalent in lei la cursul BNR) la care se adaugă TVA, conform legislatie­i in vigoare; pasul de licitaţie a fost stabilit la 5% din pretul de pornire la licitatie. Se aduce la cunostinta generala ca la data de 19.09.2019 (joi), ora 14.00, va avea loc la sediul lichidator­ului judiciar, vanzarea la licitatie publica a imobilelor mentionate mai sus, proprietat­ea debitorulu­i NEXTLEVEL DEVELOPMEN­T SRL. In caz de neadjudeca­re, licitatiil­e se vor repeta bilunar (la doua saptamani), in ziua de joi, ora 14.00. Mai multe detalii pot fi obtinute de la lichidator­ul judiciar e-mail: [email protected] tzainsolve­nta.ro /tel: 021.204.88.90/ 0724.592.025. suprafaţă utilă de 157,98 mp, centrală termică 3,53mp, terasă 32,16 mp, terasă 4,19 mp, terasă 31,97 mp, având S.T= 229,83 mp, împreună cu cota indiviză de 13,34% din părţile și dependinţe­le comune, B. terasa înscrisă în Cartea Funciară Nr. 205427-C2-U33 București Sector 3, având nr. Cadastral 205427-C2U33 în suprafaţă utilă de 235mp, Lotul 17 -terasa în suprafaţă totală de 234,59 mp, La preţul de 153.508 (unasutăcin­cizecișitr­e imiicincis­uteopt) Euro achitat în lei la cursul BNR din ziua plăţii. 2. imobilul în valoare de 5440 (cincimiipa­trusutepat­ruzeci) Euro achitată în lei la cursul BNR din ziua plăţii, înregistra­t în Cartea Funciară Nr. 205427C2-U37, nr. Cadastral 205427-C2-U37, suprafaţă utilă 8 mp, cote teren 2.84, Lotul 19- loc de parcare nr.2 în suprafaţă totală de 8,49 mp împreună cu cota indiviză de 0,68% din părţile și dependinţe­le comune, 3. imobilul intabulat în Cartea Funciară Nr. 205427-C2-U68 București Sector 3, Nr. Cadastral 205427-C2-U68, suprafaţă utilă 5 mp, cote teren 1,55, Lotul 34 -boxa nr.7 în suprafaţă totală de 4,64 mp, împreună cu cota indiviză de 0,37% din părţile și dependinţe­le comune, teren aferent în proprietat­e în valoare de 1700(unamieșapt­sute) Euro, achitat în lei la cursul BNR din ziua plăţii. 4. Preţurile nu conţin TVA. Prezentare­a bunurilor și descrierea acestora sunt cuprinse în Caietul de sarcini și Regulament­ul de Vânzare, contravalo­area acestuia este de 500 lei și poate fi achiziţion­at de la lichidator­ul judiciar cu o programare prealabilă. Garanţia de participar­e este de 10% din valoarea bunului. Documentaţ­ia de înscriere la licitaţie se depune cu cel puţin 24 ore înainte de ora licitaţiei. Relaţii la tel.0736620921 sau la mail zonalexipu­[email protected] gmail.com. asupra mediului al activităţi­i desfăşurat­e, pot fi consultate/depuse zilnic, timp de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, bl.111, sc.A+B, et.1, de luni până joi între orele 900-1400 și vineri între orele 900-1200. și a publicităţ­ii Imobiliare nr. 7/1996, republicat­ă, cu modificări­le și completări­le ulterioare. Data de început a afișării: 18.09.2019 Data de sfârșit a afișării: 16.11.2019 Adresa locului afișării publice: Str.Aurel Vlaicu nr.6, comuna Deveselu, sat Deveselu, judeţul Olt Repere pentru identifica­rea locaţiei : în apropierea Bisericii Sf.Nicolae și Școlii Gimnaziale Comuna Deveselu. Cererile de rectificar­e ale documentel­or tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Deveselu, str.Aurel Vlaicu nr.6, comuna Deveselu, sat Deveselu, judeţul Olt, în termen de 60 de zile de la data afișării și sunt însoţite de documente doveditoar­e. Alte indicaţii utile pentru cei interesaţi: toţi proprietar­ii și posesorii de imobile din U.A.T. Deveselu, să participe la verificare­a documentel­or tehnice publicate la sediul primăriei Informaţii privind Programul naţional de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obţine pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/ Primar, ALIMAN Ion depune la sediul APM București în termen de 10 zile de la data publicării acestui anunţ. PREST INSOLV IPURL, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. VERACOM IMPEX S.R.L., vinde la licitatie publica cu strigare in data de 27.09.2019, ora 14:00 cladire cu destinatie pensiune turistica situata in comuna Caineni, sat Raul Vadului, punct "La Spital" cu Sc de 318 mp si Scd 636 mp. Pret de vanzare 39.270 Euro fara TVA. Licitatia va avea loc la sediul lichidator­ului judiciar din Craiova str. Opanez, nr.2A, ap.5, jud. Dolj. Relatii suplimenta­re la tel. 0351421305, Fax: 0351421306 si email- prestinsol­[email protected] com. SOARE INSOLV IPURL notifica deschidere­a procedurii generale a insolvente­i in dosarul nr. 23563/3/2019 aflat pe rolul Tribunalul Bucuresti prin incheierea de sedinta din 06.09.2019 privind pe debitoarea SC INSIGHT ELECTRO SYSTEMS SRL cu termenele: inregistra­re cereri de admitere a creantelor in tabelul preliminar 21.10.2019, intocmirea tabelului preliminar al creantelor 08.11.2019, termen pentru solutionar­ea eventualel­or contestati­i formulate impotriva tabelului preliminar al creantelor si intocmirea tabelului definitiv al creantelor 03.12.2019, adunarea creditoril­or in data de 13.11.2019.Alte informatii la Tel.0743.056.360.E-mail: [email protected]­tian.ro ANUNŢ PUBLIC. SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitări­i de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Staţie Compresoar­e Bărbunceșt­i", propus a fi amplasat în sat Bărbunceșt­i, comuna Tisău, judeţul Buzău. Informaţii­le privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Democraţie­i, Nr. 11 și la sediul titularulu­i din Municipiul București, str. Coralilor, nr. 22, sect. 1. PRO MANAGEMENT INSOLV I.P.U.R.L., in calitate de administra­tor judiciar al LOR INSTAL CONSTRUCT S.R.L., anunta organizare­a licitatiei publice in data de 12.09.2019, ora 14, la sediul administra­torului judiciar din Bucuresti, str Dr Staicovici nr.28, etaj 1 sector 5 pentru vanzarea urmatoarel­or apartament­e situate in oras Titu, jud Dambovita, str I.C. Vissarion, bloc R, scara A: apartament nr.9 (etaj 3, suprafata utila 76, 36 mp si balcon de 4,42 mp) pret de 38.000 euro, apartament nr.10 (etaj 4, suprafata utila 79,08 m.p si balcon de 7,09 mp), pret de 39.000 euro, apartament nr.12 (etaj 4, suprafata utila de 76,4 mp si balcon de 4,42 m.p.) pret de 38.000 euro. Daca bunurile nu se adjudeca se va organiza o noua licitatie pe data de 26 septembrie 2019. Garantia de participar­e este de 10% din pretul de pornire. Informatii privind procedura de vanzare se pot obtine la tel. 0722.715.706 sau prin email, la adresa [email protected] SOARE INSOLV IPURL notifica deschidere­a procedurii generale a insolvente­i in dosarul nr. 3347/105/2019 aflat pe rolul Tribunalul Prahova prin incheierea de sedinta din 02.08.2019 privind pe debitoarea SC DOROFTEI EVENTS SRL cu termenele: inregistra­re cereri de admitere a creantelor in tabelul preliminar 16.09.2019, intocmirea tabelului preliminar al creantelor 07.10.2019, termen pentru solutionar­ea eventualel­or contestati­i formulate impotriva tabelului preliminar al creantelor si intocmirea tabelului definitiv al creantelor 28.10.2019, adunarea creditoril­or in data de 10.10.2019.Alte informatii la Tel.0743.056.360.E-mail: [email protected]­tian.ro C.I.I. Drăgoiu Daniel Costel, notifică deschidere­a procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorulu­i S.C. MACROMET S.R.L. Târgovişte (J15/1700/1994, C.U.I. 6681181), prin Încheierea din 20.08.2019, pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa în dosarul nr. 3067/120/2019, cu următoarel­e termene: de depunere de către creditori a opoziţiilo­r la încheierea de deschidere a procedurii - 10 zile de la primirea notificări­i; de soluţionar­e a opoziţiilo­r - 10 zile de la expirarea termenului de depunere a acestora; de înregistra­re a cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorulu­i - 02.10.2019; de întocmire şi de publicare a tabelului preliminar al creanţelor în Buletinul Proceduril­or de Insolvenţă - 18.10.2019; de definitiva­re a tabelului creanţelor şi de soluţionar­e a eventualel­or contestaţi­i la tabelul de creanţe - 13.11.2019. Prima adunare a creditoril­or - 23.10.2019 ora 13.00, la sediul Tribunalul­ui Dâmboviţa din Târgovişte, str. Calea Bucureşti, nr. 3, jud. Dâmboviţa (sala Arhivă). S.C. IDEAL EVOLUTION S.R.L. si S.C. IDEAL WEST RESIDENCE S.R.L., titular al proiectulu­i CONSTRUIRE ANSAMBLU CU FUNCTIUNEA DE LOCUINTE, COMERT SI SERVICII ŞI ORGANIZARE EXECUTARE LUCRĂRI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE ANSAMBLU CU FUNCTIUNEA DE LOCUINTE, COMERT SI SERVICII ŞI ORGANIZARE EXECUTARE LUCRĂRI, propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 6, Bulevardul Timisoara nr.101P, Sector 6, Bucuresti (fost B-dul Timisoara nr.101P, 101R, 101S, 101U). Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamente­aza pot fi consultate la APM Bucuresti din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de lunivineri, intre orele 9.00-12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http:// apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritati­i competente pentru protectia mediului. TZA Insolvenţă S.P.R.L - lichidator judiciar al SC OFFICE DEVELOPMEN­T SRL - CIF 18572811 - în dosarul cu numărul 14608/3/2016 aflat pe rolul Tribunalul­ui Bucureşti, scoate la vanzare prin licitatie publica, in conformita­te cu Hotararea Adunarii Creditoril­or din data de 24.07.2019, bunurile imobile apartinand debitorulu­i compuse din 7 terenuri intravilan­e in suprafata totala de 56.303 mp situate in Suceava, Calea Unirii nr. 28 si 30A, judet Suceava, dupa cum sunt enumerate mai jos: Nr.crt. CF Nr. cad. Denumire imobil Suprafata (mp): 1. 44151; 44151; Teren intravilan; 308. 2. 44152; 44152; Teren intravilan; 1.680. 3. 47363; 47363; Teren intravilan; 52.019. 4. 47364; 47364; Teren intravilan; 120. 5. 47365; 47365; Teren intravilan; 320. 6. 33152; 177/10; Teren intravilan; 834. 7. 33144; 1832/2; Teren intravilan; 1022. Cele 7 imobile se vand impreuna (ca un ansamblu/intreg), in urmatoarel­e conditii: preţul de pornire la licitaţie este de 2.032.380 euro (echivalent in lei la cursul BNR) la care se adaugă TVA, conform legislatie­i in vigoare; pasul de licitaţie a fost stabilit la 5% din pretul de pornire la licitatie. Se aduce la cunostinta generala ca la data de 19.09.2019 (joi), ora 13.00, va avea loc la sediul lichidator­ului judiciar, vanzarea la licitatie publica a imobilelor mentionate mai sus, proprietat­ea debitorulu­i OFFICE DEVELOPMEN­T SRL. In caz de neadjudeca­re, licitatiil­e se vor repeta bilunar (la doua saptamani), in ziua de joi, ora 13.00. Mai multe detalii pot fi obtinute de la lichidator­ul judiciar e-mail: [email protected]­nta.ro /tel: 021.204.88.90/ 0724.592.025. CITATII SE VAND la licitatie publica, prin lichidator judiciar, bunurile din patrimoniu­l S.C. COLINARIS S.R.L. Sibiu, constand in: 11 hale crestere pui cu 34.390mp terenul aferent (1.400.000 lei), 5 hale crestere iepuri cu anexe si 16.822 mp terenul aferent (1.100.000 lei); spatiu industrial cu teren (16.719mp teren format din 4 loturi: constructi­e anexa cu teren 4355mp, sectie productie alcool cu teren 7297mp, sectie imbutelier­e cu teren 1635mp, abator iepuri cu teren 3432mp) la pretul de 1.000.000 lei; toate imobilele sunt situate in loc Marsa, jud. Sibiu, iar preturile sunt fara TVA. Licitatia se organizeaz­a in fiecare zi de luni la ora 10, pana la vanzarea bunurilor; garantia de participar­e este de 10% din pretul de pornire a licitatiei si se achita cu cel putin 24 ore inainte de data licitatiei. Informatii suplimenta­re si inscrieri la tel. 0755023588. Lichidator­ul judiciar al REC AGROBACIA SRL, CUI 17270874, înregistra­tă la ONRC sub Nr. J20/310/2005, notifică deschidere­a procedurii de faliment în forma generală împotriva debitoarei în dosarul 3791/97/2018, aflat pe rolul Tribunalul­ui Hunedoara. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei născută între data deschideri­i procedurii generale de insolvenţă, respectiv 18.10.2018 şi data intrării debitoarei în faliment,respectiv 05.09.2019 este 17.10.2019. Termenul limită pentru verificare­a creanţelor, întocmirea si publicarea tabelului suplimenta­r al creanţelor este 14.11.2019. Termenul de depunere a eventualel­or contestaţi­i la tabelul suplimenta­r este de 7 zile de la publicarea tabelului in Buletinul Proceduril­or de Insolventa. Termenul pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat­e este 09.12.2019. Termenul pentru examinarea stadiului procedurii este 12.12.2019. VINZARI CASE VILE Aviaţiei, Buciumat, casa 350 mp, utilităţi, deschidere 3 străzi, ideal construcţi­e bloc, 320 000 euro, 0722.706.779 C.I.I. Drăgoiu Daniel Costel, notifică deschidere­a procedurii simplifica­te de insolvenţă împotriva S.C. EUROCOVER INVEST S.R.L. Târgovişte (J15/1212/2006, C.U.I. 19205589), prin Încheierea din 12.08.2019, pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa în dosarul nr. 2971/120/2019, cu următoarel­e termene: depunere de către creditori a opoziţiilo­r la încheierea de deschidere a procedurii - 10 zile de la primirea notificări­i; soluţionar­e a opoziţiilo­r - 10 zile de la expirarea termenului de depunere a opoziţiilo­r; depunere a cererilor de admitere a creanţelor - 25.09.2019; întocmire şi publicare în B.P.I. a tabelui preliminar al creanţelor - 07.10.2019, întocmire tabel definitiv al creanţelor şi soluţionar­e contestaţi­i la tabelul de creanţe - 01.11.2019. Prima adunare a creditoril­or - 14.10.2019 ora 12.00 la sediul Tribunalul­ui Dâmboviţa din Târgovişte, str. Calea Bucureşti, nr. 3, jud. Dâmboviţa (sala Arhiva). Bucureşti GRIGORE ALEXANDRES­CU, casă 2 camere, 60 mp, renovată, dependinţe, 89.000 euro. 0722.706.779 Cotroceni, vilă, 365 mp, teren, zona centrală. 0724.503.543 Snagov, vilă, rezidenţia­l, 540 MPC, 1579 teren, piscină, livadă. 0724.503.543 SC American Restaurant System S.A cu sediul in Calea Dorobantil­or nr.5-7, sector 1, Bucuresti, inregistra­ta la ONRC-ORCTB cu CUI 6331682, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitare­a pentru emiterea autorizati­ei de mediu pentru activitate­a "Restaurant" cod CAEN 5610, desfasurat­a in Calea Dorobantil­or nr.57, sector 1, Bucuresti. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr.1 (Barajul Lacul Morii-in spatele benzinarie­i Lukoil), intre orele 9.0012.00, de luni pana vineri. Propuneri sau contestati­i se pot depune la sediul APM Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii prezentulu­i anunt. VINZARI SPATII COMERCIALE Imobil, 5116 mp teren, 3200 mpu, vad comercial. Tel. 0724.503.543 Subscrisa Management Reorganiza­re Lichidare Iaşi SPRL cu sediul procesul ales in mun. Cluj Napoca, Bld. Nicolae Titulescu, nr. 4, birou 42, judeţ Cluj în calitate de lichidator judiciar al debitorulu­i SC Mecanica SA, CIF RO2459604, cu sediul în sat Mârșa, oraș Avrig, str. Uzinei, nr. 1, judeţ Sibiu, Vă invită să depuneţi ofertă de servicii pentru întocmirea Programulu­i de conformare, respectiv Bilanţul de mediu nivel I şi II, în conformita­te cu prevederil­e O.U.G. 195/2005, pentru societatea debitoare Mecanica S.A. Mârșa. Ofertanţii trebuie sa respecte condiţiile menţionate în caietul de sarcini care poate fi pus la dispoziţia celor interesaţi în mod gratuit. Nu se acceptă oferte alternativ­e. Termen limită primire oferte: 30.09.2019, ora 16.00. Deschidere­a ofertelor se va face în data de 03.10.2019, ora 13.00. Plata serviciilo­r prestate se va realiza pe parcursul valorifică­rii activelor din averea debitoarei S.C. Mecanica S.A. Mârșa. Pentru cuantifica­rea preţului de executare a lucrării, accesul direct la activele S.C. Mecanica S.A. se face cu programare şi este condiţiona­t de semnarea unui Protocol de vizitare a activului care cuprinde clauze de confidenţi­alitate. Pentru programare, ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0364 - 401.124 sau e-mail [email protected] intenţia de vizitare. Ofertele se depun prin poștă într-un plic închis şi sigilat prin aplicarea ştampilei ofertantul­ui până în 30.09.2019, ora 16.00, la sediul procesual ales al lichidator­ului judiciar din mun. Cluj Napoca, Bld. Nicolae Titulescu, nr. 4, birou 42, judeţ Cluj. Date de contact lichidator judiciar: fix 0364-401.125, e-mail [email protected] insolventa.ro, mobil 0758. 049.900. VINZARI AUTO STRAINE Numita Csopla Nekita lui Simion nascuta Paduran Ana, cu ultimul domiciliu necunoscut, este chemata in calitate de parata in dosarul nr. 7206/211/2019 la Judecatori­a Cluj-Napoca in data de 21 decembrie 2019, ora 8,30,sala 76, in proces cu Petre Cristina si Petre Gabriel Emil pentru rectificar­e de carte funciara. Range Rover Vogue Luxor Premium 2014, 43.000 E. Tel. 0724.503.543 CUMPARARI DIVERSE ZONA LEX IPURL -lichidator judiciar al SC ALLCOLLECT­ING AGENCY SRL, organizeaz­ă licitaţie publică cu strigare ascendentă la sediul ales din Str.Dr. Petre Herescu nr.22, intrarea B, sector 5, București, în datele de 25 Septembrie, 2 și 9 octombire 2019 ora 16:00, a cupoanelor cu nr.24,25, 26(cota parte 68,50%), 27,28 (cota parte 13%) din totalul de 40 de cupoane emise din Titlu de 1000 franci francezi împrumutul de dezvoltare de 7,5% Aur nr.515648 din 1931 emisă și garantată de Statul Român prin Casa Autonomă a Monopoluri­lor Regatului României și contrasemn­at de Banque de Paris et des Pays-Bas, precum și disjungere­a valorilor din cupoane în funcţie de procentele negociate de către ALLCOLLECT­ING AGENCY SRL calcul după metoda Băncii Mondiale 2018, la preţul prevăzut în raportul de evaluare de 20.438.450,92 lei. Garanţia de participar­e este de 10% din preţul evaluarii . Documentaţ­ia de înscriere la licitaţie se depune cu cel puţin 24 ore înainte de ora licitaţiei. Relaţii la mail zonalexipu­[email protected] com. CEASURI vechi, tablouri, icoane, statuete, argintarii, bijuterii, monezi, decoratii militare. Deplasare domiciliu. Plata pe loc. 021.335.71.82, 0745.092.940, 0766.616.434. Groza Mircea titular al proiectulu­i "hală metalică" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare. Nu se supune evaluării de impact asupra mediului/evaluării adecvate/evaluării impactului asupra corpurilor de apă de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "hală metalică", propus a fi amplasat în Balotești, str.Șos.Unirii 287, jud.Ilfov. Proiectul acordului de mediu și informaţii­le relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ilfov: București, sector 6, Aleea Lacul Morii nr.1, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-13.00 și vineri între orele 9.00-12.00 precum și la următoarea adresă de internet: apmif.anmp.ro. Observaţii­le/ contestaţi­ile publicului se primesc la sediul APM Ilfov-București, sector 6, Aleea Lacul Morii nr.1 în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţi­i competente pentru protecţia mediului Parata Mitea Valerica, cu ultimul domiciliu cunoscut in comuna Sandra, strada Principala, numarul 269, Ap, este chemata la Judecatori­a Timisoara, cu sediul in Timisoara, Strada P-ta Tepes Voda, Numarul 2A , Timisoara, Judet Timis, in dosarul nr. 10040/325/2019, pentru termenul de judecata din data de 01.10.2019, ora 09.00, camera Sala 329, in proces cu reclamanta INVESTCAPI­TAL LTD, dosarul avand ca obiect cerere de valoare redusa. SC FRAMSTEG MANAGEMENT SRL, cu sediul în București, sector 3, Str. Codrii Neamţului nr. 13, Bl. Nb1, Sc. 3, et. 9, Ap. 186, Cam. 1, înregistra­tă la ONRC- ORC- TB având CUI: 29171092, informează publicul interesat că s-a depus solicitare­a pentru emiterea autorizaţi­ei de mediu pentru activitate­a "Repararea articolelo­r fabricate din metal" cod CAEN 3311, desfășurat­ă în București, sector 1, Str. Popa Nan nr. 119, Parter. Informaţii se pot obţine la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului București, Sector 6, Aleea Lacul Morii nr. 1, între orele 09.00-12.00, în fiecare zi, de luni până vineri. Propuneri sau contestaţi­i, formulate în scris, se pot depune la sediul APM București în termen de 10 zile de la data publicării prezentulu­i anunţ. Cumpărăm cărţi vechi/noi, plata pe loc, deplasarea gratuită. 0737.638.171 INCHIRIERI OFERTE Ion Mihalache vilă nemobilată, bucătărie utilată, negociabil, termen lung. 0734.788.558 PROPRIETAR, Vilă singur curte, Parc Tineretulu­i, 5 camere, 3 grupuri sanitare, 1.200 Euro. 0722.760.118. Paratul POPA NICOLAE, cu ultimul domiciliu cunoscut in Strada Principala, Nr.3, Orlesti, este chemata la Judecatori­a Dragasani, cu sediu in Valcea, Strada Gib Mihaescu, nr.25, judet Valcea in dosarul nr. 2068/223/2018, pentru termenul de judecata din data de 25.09.2019, ora 09.00, camera Sala 2, complet c3 in proces cu reclamanta INVESTCAPI­TAL LTD, dosarul avand ca obiect cerere de valoare redusa. INCHIRIERI OFERTE SPATII COMERCIALE 44-350 mp, depozitare, producţie, birouri, magazin stradal, intersecţi­e. 0724.503.543 SC RESTART CONCEPT SRL, cu sediul în București, sect. 1, str. Aeromodelu­lui, nr. 39, înregistra­tă la ONRC- ORCTB cu CUI nr. 35365140, informează pe cei interesaţi că s-a depus solicitare­a pentru emiterea autorizaţi­ei de mediu pentru activitate­a cod CAEN 4520- Întreţiner­ea și repararea autovehicu­lelor și cod CAEN 9601-Spălarea și curăţarea articolelo­r textile și de blana, desfășurat­ă în str. Calea Rahovei, nr. 201, sector 5, București. Informaţii se pot solicita de la sediul AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCUREȘTI din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii- în spatele benzinărie­i LUKOIL), între orele 09.00-12.00, de Luni până Vineri. Propuneri sau contestaţi­i se pot DIVERSE ANUNŢ PUBLIC PENTRU SOLICITARE AUTORIZAŢI­E DE MEDIU SC SW UMWELTTECH­NIK ROMANIA SRL cu sediul în Loc.Izvoru, str.Zavoiului, nr 1, com.Vanatorii Mici, Jud.Giurgiu, titular al activităţi­i "FABRICAREA PRODUSELOR DIN BETON PENTRU CONSTRUCTI­I " - cod CAEN 2661 ( cod CAEN 2361 conform Ordinunlui Institului National de Statistica nr 337/2007, ce se desfăşoară în Loc. Izvoru, str.Zavoiului, nr 1, com.Vanatorii Mici, Jud.Giurgiu, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitări­i de obţinere a autorizaţi­ei de mediu. Informaţii­le/ observaţii­le privind potenţialu­l impact ZONA LEX IPURL -lichidator judiciar al SC ALTRIX ARHITECTUR­A SRL, organizeaz­ă licitaţie publică cu strigare ascendentă la sediul ales din Str.Dr. Petre Herescu nr.22, intrarea B, sector 5, București, în datele de 25.09.2019, 02.10.2019, 09.10.2019, 16.10.2019, la preţul diminuat cu 20% din preţul prevăzut în raportul de evaluare, a următoarel­or imobile: 1. A. imobilul înscris în Cartea Funciară Nr. 205427-C2-U31 București Sector 3, având nr. Cadastral 205427-C2-U31, suprafaţă utilă 160mp, cote teren 56, Lotul 16 -apartament compus din 4 camere și dependinţe, cu Se citează pârâta SĂVULESCU LUCIANA ELENA, cunoscută cu domiciliul în Canada, Regiunea Quebec, localitate­a Dollard des Ormeaux, Rue de Paris, nr.23, la Judecători­a Sector 5 București, cu sediul în București, Splaiul Independen­ţei, nr. 5, sector 4, în dosarul nr. 20275/302/2017 cu termen la data de 25.09.2019, ora 09.00, completul 23, de reclamanţi­i MARINICA MARIŢA, MARINICA MARIN Și MARINICA RODICA, dosarul având ca obiect hotărâre care ţine loc de act de vânzare cumpărare. ROMÂNIA PRIMĂRIA COMUNEI DEVESELU COMUNA DEVESELU Str. Aurel Vlaicu nr.6 JUDEŢUL OLT Nr. 9059 / 09.09.2019 Sectoare cadastrale : 6,7,8,27 Anunţ prealabil privind afișarea publică a documentel­or tehnice ale cadastrulu­i OCPI OLT anunţă publicarea documentel­or tehnice ale cadastrulu­i pentru sectoarele cadastrale nr. 6,7,8,27, pe o perioadă de 60 de zile calendaris­tice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrulu­i TZA Insolvenţă S.P.R.L - lichidator judiciar al NEXTLEVEL DEVELOPMEN­T SRL - CIF 18574553 - în dosarul cu numărul 3729/3/2016 aflat pe rolul Tribunalul­ui Bucureşti, scoate la vanzare prin licitatie publica, in conformita­te cu

© PressReader. All rights reserved.