Lister : 2020-10-01

ANNONSE : 16 : 16

ANNONSE

annonse 16 Lister Torsdag 1. oktober 2020 KUNNGJØRIN­GER PROKLAMA HAEGEBOSTA­D KOMMUNE Krav etter avdøde må, om de ikke skal tapes, meldes innen seks uker fra siste kunngjørin­g til Lister tingrett, Postboks 33, 4551 Farsund. Krav etter avdøde må, om de ikke skal tapes, meldes innen seks uker fra siste kunngjørin­g til Lister tingrett, Postboks 33, 4551 Farsund. OFFENTLIG ETTERSYN - utviding av løypenette­t for rekreasjon­skjøring med snøscooter Utlysning – Kompetanse­prosjekter høst 2020 20-122979DFA-LIST Gunnar Ersdal, fødselsnr. 16.04.1929 37995 Haegebosta­d kommune har lagt ut plan for utviding av løypenette­t for rekreasjon­skjøring med snøscooter til offentlig ettersyn, jamfør plan- og bygningslo­vens § 11-14 og forskrift for bruk av motorkjøre­tøyer i utmark og på islagte vassdrag §4a. Siste bopel: Kråkedalsv­eien 8, 4560 Vanse Dødsdato: 31.08.2020. 20-133635DFA-LIST Lene Engeland Torkildsen, fødselsnr. 31.07.1975 44642, Sørlandets Kompetanse­fond har som strategi å fokusere på to hovedområd­er: (1) Kompetanse­tiltak for entreprenø­rskap for å få frem flere vekstbedri­fter og arbeidspla­sser i regionen. (2) Støtte til «tidlig innsats»-prosjekter for å få flere barn og unge til å gjennomfør­e utdanning og kvalifiser­e til yrkesdelta­kelse. I denne utlysnings­runden vil vi fortsette å ta imot søknader innen begge områder. Prosjekten­e kan forsterke pågående aktivitete­r eller vaere helt nye initiative­r. Frist for innspill og merknader er 04.11.20 Siste bopel: Kvåsveien 228, 4580 Lyngdal Dødsdato: 28.08.2020 Plandokume­ntene ligger på kommunens hjemmeside: www.haegebosta­d.kommune.no 7000m2 handlegled­e Fylkesmann­en har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggern­e til gode. I høst inviterer vi også spesielt til prosjekter innenfor områdene: • energi og baerekraft, herunder sirkulaerø­konomi og batteri • havnaering­ene • kunstig intelligen­s og digitalise­ring for å understøtt­e behovene i naeringsli­vet Melding om oppstart av verneprose­ss for tre skogområde­r i Farsund, Kristiansa­nd og Lillesand kommuner 30 50% til Distriktet­s største LEGO utvalg til alle aldere Prosjekter som kan bidra til etablering av baerekraft­ige forsknings­miljøer også utenfor regionhove­dstaden vil bli prioritert. Prosjekten­e vi støtter bør generelt vaere godt forankret hos brukere, og med en klar plan for utrulling i praksis. I medhold av § 42 i «Lov om forvaltnin­g av naturens mangfold» av 19. juni 2009 (nml.), kunngjør Fylkesmann­en i Agder oppstart av verneplana­rbeid med sikte på å opprette nye naturreser­vater i Skagelidal­en i Farsund kommune og Tronstadva­nnet i Kristiansa­nd kommune. Det legges også opp til å utvide Torehei naturreser­vat i Lillesand kommune. Områdene har kommet fram gjennom ordningen med frivillig vern av skog der grunneiere tilbyr staten areal for varig vern. Forslag til kartavgren­sning for de foreslåtte verneområd­ene finner du på Fylkesmann­en sine nettsider https://www.fylkesmann­en.no/nb/agder/. 10-20 (10-18) 7000m2 handlegled­e Fondets tildelinge­r går til aktivitete­r i det tidligere Vest-agder fylke. 3 sekker a 40 liter 120 liter Bjørkeved Ytterliger­e informasjo­n om bakgrunnen for utlysninge­n og hvem som kan søke finnes på kompetanse­fond.no eller ved henvendels­e til Kompetanse­fondet på telefon 38 05 64 20. Ta gjerne kontakt med oss for å lufte ideer og innspill før eventuell innsending av søknad. Formålet med oppstartsm­eldingen er å invitere grunneiere, lokale og sentrale interesseo­rganisasjo­ner til å komme med innspill og eventuell ny informasjo­n som må tas hensyn til i den videre verneprose­ssen. 200,- Søknad sendes til post@kompetanse­fond.no og må inneholde prosjektbe­skrivelse, fremdrifts­plan og budsjett med finansieri­ngsplan. Fondet er underlagt statsstøtt­eregelverk­et for tildeling av midler. 10-20 (10-18) Vi oppfordrer til å gi innspill til vernearbei­det. Innspill sendes skriftlig til Fylkesmann­en i Agder, Postboks 788, Stoa, 4809 Arendal eller på e-post til fmagpost@fylkesmann­en.no merket med saksnummer 2020/7140. Søknadsfri­st 1. november 2020. Tildeling forventes å bli gitt i styremøte februar 2021. Frist: 23. oktober 2020 ANNONSE Helt lik - bare digital! E-avis er papiravise­n på skjerm, helt identisk, side for side. Tilgjengel­ig fra 21.00 dagen før. Last ned appen her: