El Diario de El Paso : 2020-07-02

CLIMA : 7 : 7

CLIMA

7 EL DIARIO DE EL PASO / Jueves 2 de julio de 2020, El Paso, Tx. En Texas TEMPERATUR­AS DE AYER LUNA SOL .ÙÍÞÕØØÛ.áßàõúFÍÚ-.ÚÀÛÚÕÛ3ÍØØ­Íß:ÛÁßÀÛÚ/ÞÛÃÚßÂÕØØÑ­VÍÞÑÐÛ1ÛÞÜ­Áß-1ÔÞÕßÀÕVÁέÎÛÏ×-ZÕÐØÍÚÐCÞÑ­ßÕÐÕÛNÕÏÔÕ­ÀÍEÍÀÛÚ- ̺̀˭̺̾ ̀̽˭̾̿ ̀̾˭̾̿ ̀̽˭̾̀ ̻̀˭̾̿ ̺̀˭̷̿ ̸̷̺˭̾̀ ̿̀˭̸̿ ̹̀˭̻̾ ̻̀˭̻̾ ̸̷̷˭̷̿ ̀̿˭̾̽ ̸̿˭̼̼- .ÙÍÚÑÏÑ .ØÀÍ.ØÀÍ-ÚÛÞÙÍØ- ̻̀τ5˭̺̻τ1 ̀̽τ5˭̺̽τ1- /ÍÖÍ- ̻̾τ5˭̹̺τ1 /ÍÖÍ-ÚÛÞÙÍØ------------------̸̾Τ5˭̹̹Τ1 6:04 a.m. 8:15 p.m. BßÏÁÞÑÏÑ Récord alta Récord baja FLVː-̹̾ FLVː-̷̹ FLVː-̸̺ FLVː-̼ ̸̸̸τ5˭̻̻τ1-ñú-̸̻̀̀ ̼̀τ5˭̸̼τ1-ñú-̸̷̿̿ JUEVES ÍNDICE POLEN CONTAMINAC­IÓN ALTO MUY ELEVADO ELEVADO MODERADO BAJO MUY ALTO ALTO MODERADO BAJO MUY BAJO MUY ALTA ALTA NO SATISFACTO­RIA MODERADA BAJA Cuando el índice UV sobrepasa el nivel elevado, los rayos son extremadam­ente fuertes y su piel sufrirá quemaduras en menos de 15 minutos. AÕÂÑØ-ÐÑ-ÜÛØÑÚ-ÐÑ-ÍÅÑÞ Contenido: Zacate, árboles, polvo. AÕÂÑØ-ÐÑ-ÏÛÚÀÍÙÕÚÍÏ­ÕŊÚ-ÐÑ-ÍÅÑÞː Seattle ºf 67/56 Máxima En Nuevo México Portland Bismarck ºf 73/54 ºf 91/66 97ºf E36ºCD .ØÍÙÛÓÛÞÐÛ .ØÎÁÝÁÑÞÝÁÑ­1ÍÞØßÎÍÐVÍ­ß-1ÞÁÏÑßFÍÚÀ­Í-5ÑEÁÕÐÛßÛ ̸̀˭̽̀ ̿̀˭̼̽ ̀̽˭̻̾ ̻̀˭̽̿ ̺̿˭̼̻ ̾̿˭̼̼ Mínima Milwaukee Detroit Nueva York Cleveland 76ºf E24ºCD ºf 81/65 ºf 89/70 Salt Lake City ºf 82/70 ºf 90/69 ºf 87/65 Chicago 31% :ÁÙÑÐÍÐ-ÞÑØÍÀÕÂÍ˒ San Francisco Reno ºf 80/68 Washington ºf 64/53 ºf 86/54 En Chihuahua Kansas City ºf 90/71 Cielo soleado. Vientos del oeste-noroeste ÐÑ-̼-Í-̸̷-ÙÜÔ-̄̿-Í-̸̽-×Ù˭Ô̅ː-CÛÞ-ØÍ-ÀÍÞÐÑPARCI­ALMENTE nublado. Vientos del ßÁÞÛÑßÀÑ-ÐÑ-̼-Í-̸̷-ÙÜÔ-̄̿-Í-̸̽-×Ù˭Ô̅ ºf 89/77 1ÔÕÔÁÍÔÁÍ 3ÑØÕÏÕÍßCÍ­ÞÞÍØZÑÄÕÏÍ­ØÕ- ̸̀˭̸̾ ̻̀˭̹̾ ̾̽˭̹̽ St. Louis Denver Richmond ºf 87/72 ºf 93/57 Las Vegas ºf 87/68 ºf 100/75 Los Angeles Oklahoma En la frontera ºf 76/63 ºf 97/76 En la semana Phoenix Atlanta IÕÖÁÍÚÍ- AÛÓÍØÑß- CÕÑÐÞÍß-AÑÓÞÍß- ZÍÀÍÙÛÞÛß- AÁÑÂÛ-VÍÞÑÐÛ- BÖÕÚÍÓÍ- ̸̷̺˭̽̀ ̸̾˭̸̽ ̿̾˭̽̿ ̸̷̺˭̷̿ ̹̀˭̷̿ ̸̷̺˭̾̀ ̼̀˭̾̿ Little Rock San Diego ºf 100/82 ºf 88/70 ºf 91/76 Ruidoso ºf 75/63 VIERNES SÁBADO Tucson ºf 78/55 ºf 92/77 El Paso ºf 97/76 Orlando Austin ºf 93/79 ºf 96/78 Nueva Orleans Tampa ºf 91/80 En México ZÈÄÕÙÍ ZÈÄÕÙÍ Laredo ºf 90/80 100ºf E38ºCD 101ºf E38ºCD En el país ºf 103/79 6ÁÍÐÍØÍÖÍÞ­Í ZÍAEÍÀØÈÚ1­ÍÚÏŶÚ1Ðː-ÐÑ-ZĂÄÕÏÛ3ÁÞÍ­ÚÓÛIÛÞÞÑŊÚ ZÛÚÀÑÞÞÑÅQ­ÍÏÍÀÑÏÍß.ÏÍÜÁØÏÛ- ̾̿˭̺̽ ̿̀˭̾̿ ̺̿˭̸̿ ̼̾˭̼̾ ̹̿˭̼̀ ̀̽˭̼̾ ̹̀˭̽̿ ̾̽˭̼̽ ̿̽˭̾̿ Miami Brownsvill­e ZĞÚÕÙÍ ZĞÚÕÙÍ ºf 92/78 ºf 93/80 78ºf E26ºCD 78ºf E26ºCD Temperatur­as de las principale­s ciudades ˲-.ÀØÍÚÀÍ˲-.ÀØÍÚÀÕÏ-1ː˲-FÁÚÑÍÁ˲-:ÛÚÛØÁØÁ˲-BÍ×ØÍÚÐ˲-VÛÁÕßÂÕØØÑ˲-ZÕØÃÍÁ×ÑÑ ̿̿˭̷̾ ̹̿˭̽̿ ̿̽˭̹̽ ̸̿˭̽̀ ̽̿˭̼̽ ̸̀˭̸̾ ˲-Aː-BÞØÑÍÚß- ˲-FÑÍÀÀØÑ- ˲-CÛÞÀØÍÚÐ- ˲-FÍÏÞÍÙÑÚÀÛ- ˲-EÑÚÛ- ̸̿˭̼̽ ̸̀˭̷̿ ̽̾˭̼̽ ̺̾˭̼̻ ̿̿˭̼̿ ̿̽˭̼̻ ˲-VÍß-MÑÓÍß- ˲-CÔÛÑÚÕÄ- ˲-iáïßûú- ˲-/ÕßÙÍÞÏ×- ˲-VÛß-.ÚÓÑØÑß- ˲-1ØÑÂÑØÍÚÐ- ̸̷̷˭̼̾ ̸̷̷˭̹̿ ̹̀˭̾̾ ̸̀˭̽̽ ̾̽˭̺̽ ̹̿˭̷̾ ˲-FÍÚ-FÛßĂ˲-IÍÙÜÍ˲-BÞØÍÚÐÛ˲-EÕÏÔÙÛÚÐ˲-VÍÞÑÐÛ˲-ZÕÍÙÕ˲-AÁÑÂÍ-PÛÞ× ̾̽˭̼̻ ̷̀˭̷̿ ̺̀˭̾̀ ̿̾˭̽̿ ̸̷̺˭̾̀ ̹̀˭̾̿ ˲-FÀː-VÛÁÕßˑ-ZÛː- ˲-fíøà-vː-1õàå- ˲-B×ØÍÔÛÙÍ- ˲-VÕÀÀØÑ-EÛÏ×- ˲-FÍÚ-3ÕÑÓÛ- ̿̀˭̷̾ ̿̾˭̹̾ ̿̾˭̼̽ ̀̾˭̾̽ ̸̀˭̾̽ ̼̾˭̺̽ LUNES DOMINGO ZÈÄÕÙÍ ZÈÄÕÙÍ 101ºf E38ºCD 103ºf E39ºCD ZĞÚÕÙÍ ZĞÚÕÙÍ 77ºf E25ºCD 79ºf E26ºCD Soleado Mayormente soleado Parcialmen­te nublado Nublado Llovizna Lluvia Tormentas eléctricas Aguanieve Nieve Huracán Tormenta tropical Niebla Vientos

© PressReader. All rights reserved.