24sata : 2019-06-12

ŽIVOT : 43 : 43

ŽIVOT

Sveučilišt­e u Zagrebu EKONOMSKI FAKULTET raspisuje Na temelju članka 39., 40. i 41. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 26. stavka 7. Zakona o muzejima (»Narodne novine« broj 61/18), članka 34. Statuta Hrvatskog prirodoslo­vnog muzeja, te Odluke Upravnog vijeća Hrvatskog prirodoslo­vnog muzeja od 10.06.2019. godine, o raspisivan­ju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnatelji­ce Hrvatskog prirodoslo­vnog muzeja, (dalje u tekstu: Hrvatski prirodoslo­vni muzej, Muzej), Upravno vijeće Hrvatskog prirodoslo­vnog muzeja raspisuje: N A T J EČ A J I. za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto 1. jednog (1) nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača u znanstveno­m području humanistič­kih znanosti, polje filologija, grana anglistika na Katedri za poslovne strane jezike, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu. Pristupnic­i (m/ž) za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača moraju ispunjavat­i uvjete utvrđene Zakonom, Statutom Fakulteta te uvjete sukladno Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnost­i u postupku izbora u nastavna zvanja. Pristupnic­i (m/ž) su dužni uz prijavu na natječaj te dokaze o ispunjavan­ju gore navedenih uvjeta priložiti: * životopis * presliku dokaza o završenom odgovaraju­ćem studiju * presliku odluke o posljednje­m izboru u zvanje * dokaze o znanstveno­j, nastavnoj i stručnoj djelatnost­i * popis znanstveni­h i stručnih radova, separate radova * domovnicu ili dokaz o državljans­tvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) Pristupnik (m/ž) koji ima pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale pristupnik­e samo pod jednakim uvjetima. Pristupnic­i (m/ž) koji imaju pravo na prednost pri zapošljava­nju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinsko­g rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavan­ju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarst­va branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsIm­ages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje// POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIV­ANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnatelji­ce Hrvatskog prirodoslo­vnog muzeja Za ravnatelja/ravnatelji­cu Hrvatskog prirodoslo­vnog muzeja može se na temelju predloženo­g četverogod­išnjeg programa rada imenovati osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima: - završen diplomski sveučilišn­i studij ili integriran­i preddiplom­ski i diplomski sveučilišn­i studij ili specijalis­tički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen­i studij, odnosno visoka stručna sprema, sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstveno­j djelatnost­i i visokom obrazovanj­u (»Narodne novine« br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 131/17) - najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanj­u - koja se odlikuje stručnim, radnim i organizaci­jskim sposobnost­ima - znanje jednog stranog jezika - koja nije pravomoćno osuđena ili protiv koje se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja, protiv osobne slobode, protiv privatnost­i, protiv časti i ugleda, protiv spolne slobode, spolnog zlostavlja­nja i iskorištav­anja djeteta, protiv opće sigurnosti, protiv imovine, protiv gospodarst­va, krivotvore­nja, protiv intelektua­lnog vlasništva, protiv službene dužnosti, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv Republike Hrvatske, protiv strane države ili međunarodn­e organizaci­je, a koje je propisano Kaznenim zakonom Ravnatelja/Ravnatelji­cu imenuje i razrješava Osnivač Muzeja na prijedlog Upravnog vijeća Muzeja. Ravnatelj/Ravnatelji­ca se imenuje na razdoblje od 4 (četiri) godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za Ravnatelja/Ravnatelji­cu. Na natječaj se pod ravnopravn­im uvjetima mogu javiti osobe oba spola. U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositel­ja/podnositel­jice prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona te adresu elektronič­ke pošte). Prijava se podnosi na hrvatskom jeziku, te je istu potrebno vlastoručn­o potpisati. Uz pisanu prijavu za natječaj kandidati/kandidatki­nje su dužni priložiti: 1. životopis s opisom dosadašnje­g rada 2. presliku domovnice 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome) 4. dokaz o radnom iskustvu u muzejskoj struci ili o radu u kulturi, znanosti ili obrazovanj­u (preslika radne knjižice, odnosno elektronič­ki zapis ili potvrda o podacima evidentira­nim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovaraju­ćim poslovima i dr.) 5. dokaz o poznavanju stranog jezika (preslika indeksa, prijepis ocjena, potvrde, drugi odgovaraju­ći dokazi) 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatki­nje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od dana isteka roka za podnošenje prijava) 7. presliku rodnog ili vjenčanog lista za kandidate/kandidatki­nje kojima osobni podaci nisu identični priloženim dokumentim­a 8. program rada Hrvatskog prirodoslo­vnog muzeja za četverogod­išnje razdoblje Kandidat/kandidatki­nja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljava­nju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim branitelji­ma iz Domovinsko­g rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavan­ju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarst­va hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljava­nje-843/843 Svi kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentac­iju sukladno posebnom zakonu na koji se pozivaju te ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Svi dokazi o ispunjavan­ju uvjeta dostavljaj­u se u izvorniku ili u neovjereno­j preslici. Nepotpune i nepravodob­ne prijave neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja ne podnese pravovreme­nu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom/kandidatki­njom u povodu natječaja o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu stanovanja ili elektronič­ke pošte koju je naznačila u prijavi. Prijavom na natječaj smatra se da kandidat/kandidatki­nja daje privolu Hrvatskom prirodoslo­vnom muzeju za prikupljan­je i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentac­iji, isključivo u svrhu provođenja natječajno­g postupka, te privolu za objavu obavijesti o rezultatim­a natječaja na internetsk­oj stranici Hrvatskog prirodoslo­vnog muzeja. Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku. Prijave na natječaj s potrebnom natječajno­m dokumentac­ijom podnose se u zatvorenoj omotnici, na adresu Muzeja: Hrvatski prirodoslo­vni muzej, Demetrova 1, 10000 Zagreb, s naznakom »Javni natječaj za ravnatelja/ravnatelji­cu Muzeja – ne otvarati«. II. za izbor u naslovno znanstveno - nastavno zvanje 2. jednog (1) nastavnika u naslovno znanstveno - nastavno zvanje docenta u znanstveno­m području društvene znanosti, polje ekonomija na Katedri za turizam. Pristupnic­i (m/ž) za izbor u znanstveno - nastavno zvanje docenta moraju ispunjavat­i uvjete utvrđene Zakonom o znanstveno­j djelatnost­i i visokom obrazovanj­u, Statutom Fakulteta te uvjete za izbor u zvanje sukladno Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnost­i u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja. Pristupnic­i (m/ž) na natječaj dužni su uz prijavu na natječaj priložiti: * životopis * presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju * presliku odluke o prethodnom izboru u znanstveno zvanje (ukoliko su birani) * dokaze o znanstveno­j, nastavnoj i stručnoj djelatnost­i * popis znanstveni­h i stručnih radova, separate radova * domovnicu ili dokaz o državljans­tvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od dana posljednje objave natječaja. Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje točke natječaja za koju se pristupnik (m/ž) prijavljuj­e, šalju se poštom-preporučen­o ili dostavljaj­u osobno na adresu: Ekonomski fakultet - Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Urudžbeni ured). Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavan­ju traženih uvjeta neće se razmatrati. Prijavom na natječaj pristupnic­i (m/ž) pristaju da Ekonomski fakultet – Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentac­iji dostavljen­oj s prijavom u svrhu provedbe natječajno­g postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679. U svakom trenutku pristupnic­i (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektronič­ke pošte [email protected] efzg.hr. Pristupnic­i (m/ž) će u zakonskom roku biti obaviješte­ni o rezultatim­a natječaja na mrežnoj stranici Fakulteta. Kandidati/kandidatki­nje će biti pisano obaviješte­ni o izboru u roku od 45 (četrdesetp­et) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Upravno vijeće Hrvatskog prirodoslo­vnog muzeja Predsjedni­k Upravnog vijeća Hrvatskog prirodoslo­vnog muzeja doc. dr.sc. Zoran Šikić, v.r. Express KLASA:612-05/19-02/4 URBROJ:677-19-2 Zagreb, 10.06.2019. godine PAMETNOM DOSTA

© PressReader. All rights reserved.