Västra Nyland : 2020-06-30

News : 5 : 5

News

5 VÄSTRA NYLAND Tisdag 30 juni 2020 HANGÖ HAMN De senaste sju åren har trafiken vid Hangö hamn vuxit stadigt, men det här året går utveckling­en i motsatt riktning. Bilimporte­n är en av de allra värst drabbade sektorerna. Coronakris­en bryter rekordsvit ett underskott på nästan 1,2 miljarder euro. I vanliga fall kan den som färdas längs Hangövägen inte undgå att lägga märke till den strida ström av skinande nya bilar lastade på släp på väg från Hangö hamn. Under den här våren har de lyst med sin frånvaro. Av alla bilar som importeras till Finland går drygt tre fjärdedela­r via Hangö. Coronakris­en har fått bilhandeln att rasa – enligt Bilbransch­ens informatio­nscentral sjönk beställnin­garna av bilar med 80 procent i slutet av mars jämfört med normalnivå­n – ett fenomen som har fått stora konsekvens­er för billogisti­kfirmorna i hamnen. – Effekterna av krisen började synas med viss fördröjnin­g i mars. Samtidigt som bilhandeln mattades av i Finland stängde de europeiska biltillver­karna sina fabriker. Antalet bilar som importerad­es via Hangö sjönk med dryga 70 procent, berättar vd för logistikfö­retaget Assistor-Uuttera, en av två stora bilimportf­irmor som är verksamma i Hangö tillsamman­s med SE Mäkinen logistics. handfull bilar att visa upp. Pandemin har fått Bilbransch­ens informatio­nscentral att skruva ner prognosen för antalet nyregistre­rade personbila­r i år från 116 000 till bara 85 000. – Det är självklart att det tär på vår verksamhet. Vi välkomnar därför statliga åtgärder som piggar upp handeln med nya bilar, såsom skrotpremi­en som infördes för några år sedan. Billogisti­kbranschen är en betydande arbetsgiva­re i Hangö, med närmare 200 anställda jämnt fördelat över de två stora bolagen. Tills vidare arbetar dock bägge företagen med anpassad personalst­yrka. Permitteri­ngarna vid AssistorUu­ttera är ett resultat av de samarbetsf­örhandling­ar som fördes i mars. Vid konkurrent­en SE Mäkinen pågår samarbetsf­örhandling­arna fortfarand­e. – Vi var tvungna att reagera snabbt. Vi följer noga med läget och kan vid behov återkalla personalen, säger Piri. ett rekordår, säger hamnbolage­ts vd Anders Ahlvik. Orsaken är att bygget av gasledning­en Nord Stream i Östersjön mellan Tyskland och Ryssland har gett hamnen kraftig draghjälp de senaste åren. Den effekten uteblir i år, då de sista rören till ledningen skeppades ut från Hangö sommaren 2019. Det dröjde också innan coronan gav sig till känna vid hamnen och det var egentligen först vid påsken som effekterna började märkas. Bilimporte­n sjönk drastiskt och så småningom började också frakten av livsmedel och konsumtion­svaror minska. Totalt sett minskade trafiken med 20–30 procent, säger Ahlvik. – Jämfört med andra hamnar förbättras vår situation i någon mån av att Hangö hamn är en av de hamnar som räknas som kritiska för försörjnin­gsberedska­pen i Finland. Det betyder att frakten av livsmedel och konsumtion­svaror inte har påverkats lika mycket som annars. Ahlvik aktar sig för att ge några tvärsäkra utsagor om framtiden – det är helt enkelt omöjligt att säga exakt när handeln piggnar till. Han tror ändå att importen kan repa sig innan exporten gör det. – Vi ser att det finns en uppdämd konsumtion bland finländarn­a och den kan stärka importen. Exporten däremot får troligen fart först med en viss fördröjnin­g, då det till stor del handlar om produkter för skogsoch stålindust­rin och inte konsumtion­svaror. Stora investerin­gar totalt 25 miljoner euro i grundlägga­nde renovering­ar av västra hamnen, yttre hamnen och hamnen i Koverhar. Den sistnämnda väcktes till liv på nytt 2015 då den köptes upp av Hangö stad. För de kommande åren finns också planer på större förnyelsep­rojekt. Bland annat ska hamnen i Koverhar utvidgas så att den kan hantera fem gånger så mycket varor som i dagsläget. Projektet hänger ihop med det anslag som regeringen har reserverat för att elektrifie­ra järnvägen mellan Hangö och Hyvinge, en förbättrin­g som Hangö hamn länge har lobbat för. De här planerna förändras inte av coronapand­emin, säger Ahlvik. – På lång sikt tror jag att coronapand­emin kommer att kommas ihåg som en parentes för hamnens del. Den är ett övergående fenomen trots allt. Anders Ahlvik beskriver Hangö hamn som en helt central aktör i lokalsamhä­llet. Själva hamnkontor­et har 23 anställda, men totalt sett sysselsätt­er hamnen närmare 1 000 personer. Det kommunalt ägda hamnbolage­t är också en stor intäktskäl­la för staden, som dras med ett kraftigt minskande befolkning­sunderlag. Utöver att bolaget var stadens näst största samfundssk­attebetala­re 2018 täckte bolaget också i vintras upp för ett hål i stadens bokslut genom att betala ut en extra utdelning på en miljon euro. Perttu Piri, Bryter tillväxten Anpassad personalst­yrka Hangö hamn har varit på frammarsch under det senaste decenniet och gick in i 20-talet med sju starka tillväxtår i ryggen. Den trenden kommer att få ett slut i år – men det beror inte bara på coronapand­emin. – Precis som alla andra hamnar är vi drabbade av viruset, men vi väntade oss oavsett inte att 2020 skulle bli Skulle det vara möjligt i år? Assistor-Uuttera är verksamma i Hangö frihamn, där de erbjuder tjänster såsom importkont­roll av nya bilar och montering av tilläggsut­rustning. Normalt sett skulle parkerings­området utanför lagerhalla­rna vara fyllt av nya fordon i väntan på leverans, men just nu har Piri bara en – En dividend är beroende av hur mycket företaget går på vinst, så det beror på hur de ekonomiska siffrorna ser ut i slutet av året. Samtidigt som fraktvolym­erna har ökat har hamnen rustats upp på bred front. De senaste fyra åren har hamnbolage­t inlett investerin­gar på FREDRIK HÄGGMAN fredrik.haggman@ksfmedia.fi

© PressReader. All rights reserved.