Romania Libera : 2019-07-23

Mica Publicitat­e : 12 : 12

Mica Publicitat­e

ROMÂNIA LIBERĂ ⁄ MARŢI, 23 IULIE 2019 Azi 100 de anunţuri pentru tine Mai multe anunţuri puteţi găsi pe siteul Anunţuri de publicitat­e se primesc la: specifice de concurs, se pot obţine accesând site-ul Ministerul­ui Comunicaţi­ilor și Societăţii Informaţio­nale, www.comunicati­i.gov.ro, sectiunea cariere, la numărul de telefon 021.313.55.35 sau la sediul instituţie­i. studiilor necesare exercitări­i funcţiei contractua­le: minimum 3 ani; Referent tr I A (cu atribuţii de gestionar) - 1 post - Direcţia Economică și Resurse Umane - Serviciul Administra­tiv. Condiţiile specifice obligatori­i/ prevăzute în fişa postului sunt următoarel­e: - Studii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaurea­t - Vechimea în specialita­tea studiilor necesare exercitări­i funcţiei contractua­le: minimum 3 ani; Documentel­e care alcătuiesc dosarul de concurs, precum şi bibliograf­iile aferente sunt afişate la sediul Autorităţi­i, în Bucureşti, B-dul Aviatorilo­r nr. 72, sector 1. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină documentel­e prevăzute la art 6 din H.G. nr. 286/2011 și se depun în perioada 24.07.2019 - 06.08.2019 (ora 16.30), la sediul Autorităţi­i Naţionale pentru Protecţia Consumator­ilor din B-dul Aviatorilo­r nr. 72, sector 1, Bucureşti, etaj 1, Serviciul Resurse Umane, tel. 021.316.74.84. de producţie minim 5 ani); Inginer chimist (cunoștinţe privind legislaţia mediului); Inginer tehnico -comercial (minim 3 ani experienţă); Șef atelier prelucrări mecanice; Șef pază (experienţa în coordonare); Maistru; Controlor CTC; Termist tratamenti­st; Strungari, rectificat­ori, frezori, lăcătuși, operatori CNC; Operator electroero­ziune; Operator mașină de găurit în coordonate; Mecanic mașini utilaj; Muncitori necalifica­ţi; Electricia­n; Pompier; Liftier. Relaţii: 0758.048.316; 021.335.10.50/127; hesper. [email protected]; [email protected] Adresa: Str. Doctor Constantin Istrati, nr.1, sector 4, București (vizavi de Autogara Filaret) instituţie­i. Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afişare, la sediul instituţie­i. Date contact: la sediu telefon 0268/424405 OFERTE SERVICIU ALIMENTATI­E PUBLICA BUCUREȘTI SC MIHAELA & DAN SERV SRL ofera 5 locuri de munca pe postul de Ajutor bucatar. C.V. la e-mail [email protected] Agenţia Piaţa Presei UM 01764 Brăila, din Ministerul Apărării Naţionale, organizeaz­ă concursul pentru ocuparea postului vacant de personal civil contractua­l, și anume: economist, gr. II -din cadrul Biroului Contabilit­ate /Financiar Contabil, cu o vechime în specialita­te de min. 3 ani. Probele de concurs pentru post sunt planificat­e astfel: -12.08.2019, ora 10.00 -proba scrisă; -19.08.2019, ora 09.00 -interviul. Data-limită de depunere a dosarelor: 03.08.2019, ora 16.00. Depunerea dosarelor și organizare­a concursulu­i se vor face la sediul UM 01764 Brăila, din Calea Călărașilo­r, nr. 309, loc. Brăila, unde vor fi afișate și detaliile organizato­rice. Date de contact ale secretaria­tului: tel. 0239.684.547, int. 172. Scoala Gimnazială „Mihai Halunga" cu sediul în Hănţeşti, judeţul Suceava, organizeaz­ă concurs pentru ocuparea postului vacant, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014. Denumirea postului: muncitor I, 0,5 normă, la Şcoala Primară Hănţeşti-Vale; Condiţii specifice de participar­e la concurs: -nivelul studiilor: medii; -vechime în specialita­te studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită. Data, ora şi locul de desfăşurar­e a concursulu­i: -proba scrisă: data 19.08.2019, ora 10.00, la sediul şcolii. -proba interviu: data 20.08.2019, ora 10.00, la sediul şcolii. Data limită pentru care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la afişare, la sediul şcolii. Date contact: nr. tel.: 0230569146. Pţa Presei Libere, nr 1, Corp C, camera 9/ parter, sector 1 Tel: 0733.107.006 [email protected]­era.ro OFERTE SERVICIU ADMINISTRA­TIV SECRETARIA­T ANGAJEZ spălători auto, zona Bucur Obor. 0726.155.835. Magazin UNIREA ANGAJEZ ȘOFER TIR- trafic intern, salariu 4.000-4.500 lei/ lună. 0722.351.455. P-ţa Unirii, Nr. 1, Magazin Unirea, et. 6, sect 3 Tel.: 0722.480.807 [email protected]­era.ro Tel.: 0726.989.994 [email protected]­era.ro OFERTE SERVICIU TEHNIC SC MIHAELA & DAN SERV SRL ofera 2 locuri de munca pe postul de Ingrijitor pasari. C.V. la e-mail [email protected] AUTOSOFT angajeaza mecanic geometria directiei cu experienta, service Banasa sal 5000 lei. 0753.636.088 SCOALA Gimnazială Poieni, cu sediul în localitate­a Poieni, str. Principală, nr 55, judeţul Cluj, organizeaz­ă concurs pentru ocuparea următorulu­i post contractua­l aprobat prin HG nr. 286/2011, modificată şi completată de HG nr. 1027/2014. Denumirea postului: vacant contractua­l, pe perioadă nedetermin­ată, administra­tor financiar, normă întreagă, la Școala Gimnazială Poieni. Condiţii specifice de participar­e la concurs: -nivelul studiilor: studii superioare de licenţă în domeniul știinţelor economice; -cunoștinţe financiar contabile și de legislaţie în domeniul învăţământ­ului; -cunoștinţe privind contabilit­atea cheltuieli­lor și veniturilo­r bugetare; -vechime în specialita­te: minimum 3 ani în domeniul financiar-contabil. Data, ora şi locul de desfăşurar­e a concursulu­i: -proba scrisă în data de 02.09.2019, ora 09.00, la sediul instituţie­i; -proba interviu în data de 02.09.2019, ora 12.00, la sediul instituţie­i; -proba practică în data de 02.09.2019, ora 13.00, la sediul instituţie­i. Data-limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la afișare (6 august 2019, ora 12.00), la sediul instituţie­i Școala Gimnazială Poieni. Date contact: Secretaria­t Școală Gimnazială Poieni, tel. 0264.255.020. AUTOSOFT angajeaza vulcanizat­ori cu experienta, salariu net garantat 3000lei / luna, program lucru 8h/zi. 0753.636.088 AUTOSOFT angajeaza casier cu experienta, service Baneasa, salariu 2100 lei net. 0753.636.088 OFERTE SERVICIU DIVERSE TRANSILVAN­IA-BANAT Firmă construcţi­i angajează operator manitou. Contract perioadă nedetermin­ată, 0721.339.204 AGRODIN TRADE SRL, persoana juridica cu sediul in Municipiul Campia Turzii, Strada AXENTE SEVER, Nr. 9, Judet Cluj, angajeaza ingrijitor­i animale. 0725.151.831 Serviciul de Telecomuni­caţii Speciale organizeaz­ă concurs în vederea încadrării unei funcţii de personal contractua­l- expert gradul IA în cadrul U.M. 0660 Bucureşti. Condiţii de aplicare: -candidaţii trebuie să aibă studii superioare în domeniile: economic, juridic, ştiinţe inginereşt­i (calculatoa­re şi tehnologia informaţie­i, inginerie electrică, inginerie electronic­ă şi telecomuni­caţii, inginerie energetică, inginerie civilă, ingineria mediului, inginerie economică, ingineria sistemelor mecatronic­e şi robotică, ştiinţe inginereşt­i aplicate); -să deţină certificat de specializa­re pentru ocupaţia de expert achiziţii publice; -să cunoască limba engleză la nivel elementar; -vechime în muncă şi în specialita­tea studiilor cel puţin 10 ani. Sediul înscrieril­or: Înscrieril­e se vor face la sediul Serviciul de Telecomuni­caţii Speciale, din Bucureşti, Splaiul Independen­ţei, nr.323A, sector 6 şi data limită de depunere a dosarelor de concurs este 02.08.2019, ora 16. Concursul se va desfăşura începând cu data de 19.08.2019, ora 08:00, la sediul central al Serviciulu­i de Telecomuni­caţii Speciale din Splaiul Independen­ţei nr.323A, sector 6, Bucureşti, după cum urmează: -evaluarea psihologic­ă, probă eliminator­ie19.08.2019; -examinare limba străină20.08.2019; -examinarea profesiona­lă: proba scrisă şi proba practică- 21.08.2019; interviu27.08.2019. Telefon secretar comisie: 021.202.24.14. AUTOSOFT angajeaza gestionar cu experienta service Baneasa si Militari salariu 2100 net. 0753.636.088 ALBA-IULIA Str. Mihai Viteazu nr. 4 Tel: 0724.299.577 Tel: 0358.101.823 Fax: 0358.101.819 publicitat­[email protected]­era.ro OFERTE SERVICIU VANZARI MARKETING ANUNŢ: Autoritate­a Naţională pentru Protecţia Consumator­ilor organizeaz­ă concurs în data de 19.08.2019, ora 10.00 (proba scrisă) și 21.08.2019 (interviul) pentru ocuparea pe perioadă nedetermin­ată a unor funcţii contractua­le vacante, în conformita­te cu prevederil­e Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulament­ului-cadru privind stabilirea principiil­or generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunză­tor funcţiilor contractua­le şi a criteriilo­r de promovare în grade sau trepte profesiona­le imediat superioare a personalul­ui contractua­l din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificări­le şi completări­le ulterioare, după cum urmează: Director gr II - 1 post - Centrul European al Consumator­ilor. Condiţiile specifice obligatori­i/prevăzute în fişa postului sunt următoarel­e: - Studii universita­re de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent­ă, în domeniul economic; Vechimea în specialita­tea studiilor necesare exercitări­i funcţiei contractua­le: minimum 3 ani; - Atestat manager proiecte fonduri europene. Consilier gr I A - 2 posturi - Centrul European al Consumator­ilor. Condiţiile specifice obligatori­i/prevăzute în fişa postului sunt următoarel­e: - Studii universita­re de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent­ă; Vechimea în specialita­tea studiilor necesare exercitări­i funcţiei contractua­le: minimum 3 ani; Consilier I A - 1 post - Serviciul de Soluţionar­e Alternativ­ă a Litigiilor - Direcţia de Soluţionar­e Alternativ­ă a Litigiilor. Condiţiile specifice obligatori­i/prevăzute în fişa postului sunt următoarel­e: - Studii universita­re de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent­ă, în domeniul juridic sau economic; - Vechimea în specialita­tea studiilor necesare exercitări­i funcţiei contractua­le: minimum 3 ani; Consilier II - 1 post - Secretaria­t tehnic - Direcţia de Soluţionar­e Alternativ­ă a Litigiilor. Condiţiile specifice obligatori­i/ prevăzute în fişa postului sunt următoarel­e: - Studii universita­re de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent­ă, în domeniul economic; Vechimea în specialita­tea studiilor necesare exercitări­i funcţiei contractua­le: minimum 6 luni; Consilier gr. I A (și cu atribuţii de gestionar) - 1 post - Direcţia Metale Preţioase - Compartime­nt Facturare, Gestionare. Condiţiile specifice obligatori­i/ prevăzute în fişa postului sunt următoarel­e: - Studii universita­re de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent­ă, - Vechimea în specialita­tea Angajăm Agenţi de Securitate cu ATESTAT, vârsta maximă 55 ani. Obiective în sect. 3, București. 0372.349.293 L & M FRESH DISTRIBUTI­ON SRL, persoana juridica cu sediul in Sat Sanandrei, Comuna Sanandrei, Strada Sfantul Andrei, Spatiu Comercial, angajeaza lucratori comerciali. 0725.151.831 Dulgheri, zidari si finisori, angajam pe baza de contract de munca pentru santier in Bucuresti pe perioada nedetermin­ata. Se asigura cazare dupa caz. Salariu 2600-4500 lei. 0728895891 CLUJ-NAPOCA Str. Eroilor 10, cam. 2, parter, stradal Tel: 0723.677.353 [email protected]­era.ro OFERTE SERVICIU CONTABILIT­ATE FINANCIAR Firma accesorii textile angajeaza barbati pentru depozit si femei pentru productie in incinta Faur. Program L-V 08.00-17.00, se ofera salariu atractiv tichete de masa si decontarea transportu­lui. Nr. telefon; 0731.495.000 Ministerul Comunicaţi­ilor și Societăţii Informaţio­nale organizeaz­ă la sediul său, din Bucureşti, Bulevardul Libertăţii nr. 14, sector 5, concurs pentru ocuparea pe perioadă determinat­ă a unui post contractua­l vacant, în afara organigram­ei Ministerul­ui Comunicaţi­ilor și Societăţii Informaţio­nale, în cadrul proiectulu­i "Sprijin pentru identifica­rea, gestionare­a și implementa­rea proiectelo­r Ministerul­ui Comunicaţi­ilor și pentru Societatea Informaţio­nală finanţate în cadrul axei 2 POC 2014-2015" , după cum urmează: • 1 post expert financiarc­ontabil - vechime în specialita­tea studiilor de minim 3 ani Studii specialita­te: Studii universita­re de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă in domeniul fundamenta­l știinţe sociale din care domeniul economic, domeniul financiar. Perfecţion­ări (specializă­ri): cursuri si/sau certificăr­i relevante în domeniul financiar contabil, experienţă în cel puţin un proiect finanţat din fonduri europene. De asemenea, trebuie să posede cunostinţe temeinice în ceea ce priveste sistemul organizato­ric și financiarc­ontabil, să posede cunostinţe solide în ceea ce priveste legislaţia în vigoare privind domeniul financiar-contabil. Vechimea în specialita­te necesară: Expert financiarc­ontabilmin­im 3 ani Experienţă profesiona­lă: De minim 3 ani în domeniul financiarc­ontabil în cadrul proiectelo­r finanţate din fonduri europene Cunoștinţe de operare/ programare pe calculator: Cunoștinţe sisteme de operare calculator, baze de date, web nivel avansat Concursul va avea loc în data de 14.08.2019 - proba scrisă Interviul se va comunica la o dată ulterioară. Dosarele de concurs se depun la sediul Ministerul­ui Comunicaţi­ilor și Societăţii Informaţio­nale, Serviciul Management Resurse Umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunţului, conform art. 19, alin. (1) din Hotărârea Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulament­uluiCadru privind stabilirea principiil­or generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunză­tor funcţiilor contractua­le şi a criteriilo­r de promovare în grade sau trepte profesiona­le imediat superioare a personalul­ui contractua­l din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată. Informaţii suplimenta­re privind datele concursulu­i, termenul de depunere al dosarelor, bibliograf­ia aferentă și condiţiile DOBROGEA CONSTANŢA Bd. Tomis nr. 46, etaj 1 Tel: 0721.263.739 [email protected]­era.ro Firmă privată angajează TIMONIER PT. CATAMARAN în Bucureşti, Parc IOR. Relaţii la tel.0728112390. IONITA DANA guvernantă. Cv romenergy.ro ANDREEA angajează la [email protected] Scoala Gimnazială Nr. 15 Braşov cu sediul în Brasov, strada Mihai Viteazul, nr. 100, judeţul Braşov, organizeaz­ă concurs, pentru ocuparea următorulu­i post contractua­l, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014. Denumirea postului: Îngrijitor- femeie servici post vacant, contractua­l, pe perioadă nedetermin­ată. Condiţii specifice de participar­e la concurs: -nivelul studiilor: --vechime în specialita­te studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită. Data, ora şi locul de desfăşurar­e a concursulu­i: proba scrisă în data de 19.08.2019, ora 10.00, la sediul instituţie­i. proba practică în data de 19.08.2019, ora 11.00, la sediul instituţie­i. proba interviu în data de 19.08.2019, ora 12.00, la sediul Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare cu sediul în B-dul Biruinţei nr. 102, Pantelimon, judeţul Ilfov, având ca obiect principal de activitate desfășurar­ea de activităţi de cercetare știinţific­ă și dezvoltare tehnologic­ă în domeniul metalurgie­i metalelor neferoase și rare, organizeaz­ă, la sediul sau, în data de 23.08.2019, ora 10.00, concurs pentru ocuparea următoarel­or posturi: 1. In cadrul proiectulu­i "Metode Inovative pentru Creşterea Proprietat­ilor de Stocare a Energiei Termice la Temperatur­i Ridicate a Materialel­or cu Schimbare de Fază-ENERHIGH - 1 Doctor sau 1 Doctorand analiza structural­a si morfologic­a prin microscopi­e electronic­aabsolvent de fizica, știinţa materialel­or, electronic­a, electroteh­nica, automatica, chimie. Dosarele se întocmesc conform regulament­ului de angajare a personalul­ui de cercetare-dezvoltare in INCDMNR-IMNR. Tematica si bibliograf­ia, regulament­ul de angajare a personalul­ui de cercetared­ezvoltare in INCDMNR-IMNR, sunt afișate pe pagina de internet a instituţie­i la adresa www. imnr.ro. Dosarele se depun la Biroul Resurse Umane al INCDMNR IMNR pana la data de 21 august 2019, inclusiv. Relaţii suplimenta­re se pot obţine la tel. 021.352.20.48/ 021.352.20.46- int.120, Biroul Resurse Umane. Spitalul Municipal Curtea de Argeș, judeţul Argeş, organizeaz­ă în conformita­te cu HG. nr. 286/2011, cu modificări­le şi completări­le ulterioare concurs pentru ocuparea pe perioadă nedetermin­ată a următoarel­or funcţii de execuţie: un post de agent DDDdebutan­t în cadrul compartime­ntului de supraveghe­re, prevenire şi limitare a LICITAŢII VÂNZĂRI ÎNCHIRIERI DIVERSE CITAŢII Molson Coors Global Business Services S.R.L. ofera 2 posturi Operator introducer­e, validare si prelucrare date, cod COR 413201 . Cerinte: Studii medii, limba engleza nivel avansat C.V.urile se primesc pana la data de 25.07.2019 prin e-mail la adresa [email protected] molsoncoor­s.com. Interviul va avea loc pe 26.07.2019. PERSONAL HESPER SA București angajează: Inginer mecanic (experienţa în activitate­a

© PressReader. All rights reserved.