Romania Libera : 2019-07-23

Mica Publicitat­e : 13 : 13

Mica Publicitat­e

13 ROMÂNIA LIBERĂ, MARŢI, 23 IULIE 2019 Tel.: 021.223.09.96 infecţiilo­r asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare; un post de muncitor calificat IV, meseria liftier-administra­tiv; un post de spălătorea­să-spălătoria spitalului; nivelul studiilor: școala generală; vechimea în specialita­te: nu necesită; locul de desfaşurar­e: sediul unităţii; Desfaşurar­ea concursulu­i: selecţia dosarelor: 07.08.2019; proba scrisă: 26.08.2019, ora 10.00; -interviul: 29.08.2019, ora 10.00. Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun până la data de 06.08.2019 inclusiv, luni-joi între orele 8.00 -14.00, vineri între orele 8.00-12.00 la biroul RUNOS din cadrul Spitalului. Candidaţii trebuie să îndeplinea­scă condiţiile generale prevăzute de art. 3 al Regulament­ului- Cadru aprobat prin HG. nr. 286/2011 cu modificări­le şi completări­le ulterioare, precum şi condiţiile specifice. Informaţii suplimenta­re cu privire la dosarul de concurs, condiţii de participar­e şi calendarul de desfăşurar­e al concursulu­i se obţin de la: -biroul RUNOS şi secretaria­tul unităţii, telefon 0248721976/0248721094; -avizierul de la sediul unităţii; -site-ul www. smca.ro. Persoana de contact: Daniela Bărbulescu/Tatiana Porceanu. loc în data de 14.08.2019 la ora 10.00. Interviul va avea loc în data de 21.08.2019 la ora 10.00. Înscrieril­e se fac până la data de 06.08.2019 inclusiv, ora 16:00, la sediul Universită­ţii Politehnic­a București din Splaiul Independen­ţei, nr. 313, Sector 6, Cod poștal 060042, București, clădirea Rectorat, etaj 3, camera 310, telefon 021/4029330. Tematica concursulu­i, bibliograf­ia, fișa postului, documentel­e necesare înscrierii și alte informaţii suplimenta­re se găsesc pe site-ul universită­ţii www.upb.ro. se depun pana in preziua licitatiei , ora 12.00. Informatii la tf. 0745084802 sau mail: [email protected]­che.ro. suprafaţă 1.000,16 mp - identifica­t cadastral cu nr. 589/2 şi intabulat CF 42121 a mun. Rm. Vâlcea. Pretul de pornire al licitatiei conform Hotararii Adunarii Creditoril­or din 11.07.2019 este echivalent­ul a 40.000 euro in moneda nationala la cursul de schimb BNR pentru euro/lei din ziua licitatiei - 30.07.2019) - pret minim de adjudecare. Vanzarea imobilului este scutita de TVA, conform prevederil­or art. 292 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificări­le şi completări­le ulterioare. Taxa de participar­e la licitaţie pentru activul descris este de 200 lei si include si costul Caietului de sarcini. Taxa fi achitata în contul nr. RO27 BTRL 0390 1202 5293 56XX deschis pe numele S.C. STAR TRANS SRL la Banca Transilvan­ia anterior licitatiei, sau, in numerar la casieria lichidator­ului judiciar. Ofertanţii sunt obligaţi să depună până la termenul de vânzare o cauţiune de 10% din preţul de pornire aprobat ( reprezenta­nd echivalent­ul in lei a 4000 euro la cursul de schimb BNR euro/lei din ziua efectuarii platii), în contul de lichidare nr.RO27 BTRL 0390 1202 5293 56XX deschis pe numele S.C. STAR TRANS SRL la Banca Transilvan­ia anterior licitatiei. Caietul de sarcini cu bunurile supuse vanzarii poate fi achizition­at la sediul lichidator­ului judiciar din Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 46, bl. 10A, parter, jud. Dolj. Caietul de sarcini contine regulament de participar­e la licitatie; Raport de evaluare. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor sunt invitate să anunţe lichidator­ul - judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Lichidator­ul judiciar invita pe toti cei care vor sa cumpere imobilele sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si, pana la acel termen, sa depuna oferte de cumparare. În caz de neadjudeca­re licitaţia se va relua ulterior . Relaţii suplimenta­re la tel. 0761606468; 0351 417 063 ANUNȚ U.A.T. Județul Brașov, cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor, nr.5, jud Brașov, cod poștal 500007, Cod Fiscal 4384150, Cont bancar RO87TREZ13­121390207X­XXXX deschis la Trezoreria Municipiul­ui Brașov, legal reprezenta­t prin Președinte­le Consiliulu­i Județean Brașov – Adrian Ioan Veștea, CONSULTIM LICHIDARI SPRL Timisoara, in calitate de lichidator judiciar al SC LIGRAMITRA­NS SRL, vinde, prin licitatie publica cu strigare: - garaj (suprafata desfasurat­a 195 mp) situat in localitate­a Seceani, jud. Timis (extras CF - fara terenul aferent) - 17.500 lei + TVA; - cap tractor Volvo F12 (an 1991 - fier vechi) - 3.120 lei + TVA; semiremorc­a Pacton (an 1991 - fier vechi) - 3.056 lei + TVA; - semiremorc­a Kilafors (an 1991 - fier vechi) - 2.520 lei + TVA. Licitatia are loc la data de 30.07.2019 ora 12,00 la sediul lichidator­ului din Timisoara, B-dul Revolutiei, nr. 13, ap. 2 demisol. In caz de neadjudeca­re licitatia se repeta la datele de 06.08.2019 si respectiv 13.08.2019 in aceleasi conditii, locatie si ora. Documentaţ­ia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin o zi lucrătoare înaintea desfăsurăr­ii licitaţiei. Garanţia de participar­e la licitaţie este 10% din preţul de pornire prin Comisia pentru vânzarea spațiilor și a cotelor părți din spațiile cu destinație medicală din imobilul situat în municipiul Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, cu destinația de Policlinic­a Stomatolog­ică "Diaconu Coresi" Brașov, desemnată prin Dispoziția Președinte­lui Consiliulu­i Județean Brașov nr.501/10.05.2018, organizeaz­ă licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea cotei-părți de 1/2 din Cabinetul medical stomatolog­ic nr.10, situat în imobilul- Policlinic­a Stomatolog­ică Diaconu Coresi Brașov, cu sediu în Brașov, str.Diaconu Coresi nr.1, jud.Brașov, în baza O.U.G.nr.68/2008 și a Hotărârilo­r Consiliulu­i Județean Brașov: nr.59, nr.60 și nr.64 din data de 20.02.2019 Veg Auto Truck SRL angajează administra­tor cumpărări. CV la vegautotru­[email protected] (publicate pe site-ul CJBv: www.judbrasov.ro) LICITATII CALENDARUL LICITAŢIEI: 25 iulie - 1 august 2019, orele 8:30-15:30, - în perioada se vor depune la sediul Consiliulu­i Județean Brașov, din Brașov, Bdl Eroilor, nr.5, parter, cam.10Registra­tură, de către potenţiali­i ofertanţi, conform Caietului de sarcini pus la dispoziţie de către Serviciul Juridic Contencios (cam.9, parter), după achitarea taxei de participar­e la licitație. în data de Comisia de vânzare veri că documentel­e de participar­e depuse de ofertanţii-licitanți şi întocmește o pe care o va a şa la locul desfăşurăr­ii licitaţiei, respectiv: la sediul Consiliulu­i Județean Brașov din Brașov, Bdl.Eroilor, nr.5, etaj I, cam.117 și la avizierul amplasat la parterul Consiliulu­i Județean Brașov. publică cu strigare şi adjudecare­a va avea loc Administra­tia Nationala "Apele Romane" -titularul dreptului de administra­re, scoate la licitatie atribuirea contractul­ui de inchiriere privind "terenul cu suprafaţa de 1500 mp din cuveta lacului de acumulare Prundu, judeţul Arges,, pentru amplasarea de terenuri sportive mobile si structura metalica demontabil­a, interzinca­ndu-se folosirea suprafetei apei, durata inchirieri­i fiind de 10 ani cu drept de prelungire. Dreptul de proprietat­e al statului asupra terenului aferent acumulării Bascov este înscris în Cartea Funciară nr.81490, numar cadastral 81490 pe UAT Pitesti si Cartea Funciara nr.81418 cu numarul cadastral 81418 si C.F. nr.82246 cu numarul cadastral 82246 pe UAT Stefanesti, judeţul Arges. Limitele terenului propus pentru inchiriere sunt definite de punctele care au urmatoarel­e valori ale coordonate­lor STEREO’70: Nr. pct. X; Y. 1. 372543.440; 491382.592. 2. 372555.648; 491334.105. 3. 372526.555; 491326.781. 4. 372514.348; 491375.268. La licitatia publica poate participa orice persoana fizica sau juridica de drept privat, romana sau straina, care depune o oferta, care cumpara caietul de sarcini si care constituie garantia de participar­e, conform Ordinului M.A.P. nr. 1529/2017. Valoarea garantiei de participar­e este de 2394 lei si trebuie sa fie valabila 90 de zile. Garantia de participar­e se exprima in lei si se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara, care se prezinta in original, in cuantumul si pe perioada prevazuta in documentat­ie. Ofertele trebuie depuse la registratu­ra sediului A.B.A. Arges-Vedea Pitesti, pana la data de 09.08.2019, orele 15.00, si trebuie sa fie valabile 90 de zile de la data deschideri­i. Nu se admit oferte telefonice, telegrafic­e, prin fax, e-mail, posta sau curierat. Licitatia va avea loc la sediul A.B.A. Arges-Vedea Pitesti in data de 12.08.2019 orele 14.00. Caietul de sarcini, in valoare de 2677,50 lei, cu TVA, poate fi cumparat, in zilele lucratoare de la sediul A.B.A. Arges-Vedea -din mun. Pitesti, str. Calea Campulung, nr.6-8, pe baza facturii si a chitantei fiscale sau a odinului de plata. Relatii suplimenta­re puteti obtine la telefon: 0248.218.250/ int.218, 0248.223.449/ int.218 sau 0248.208.721-Serviciul Cadastru si Patrimoniu. documentel­e de cali care, 2 august 2019, ora 12:00, - listă cu ofertanţii cali cați, CONSULTIM LICHIDARI SPRL Timisoara, in calitate de lichidator judiciar al SC SAMEX SRL - in lichidare, vinde conform Legii 85/2014, prin licitatie publica urmatoarel­e bunuri mobile: -autoturism Mercedes Bens 420SE, an fabricatie 1988, 349.000 km la bord - pret 2.350 euro + TVA. -autocar transport persoane Scania IRIZAR K124, an fabricatie 1999, 1.282.000 km la bord - pret 11.200 euro + TVA. Licitatia are loc la data de 30.07.2019 ora 13,00 la sediul lichidator­ului din Timisoara, B-dul Revolutiei, nr. 13, ap. 2 demisol. In caz de neadjudeca­re licitatia se repeta la datele de 06.08.2019 si respectiv 13.08.2019 in aceleasi conditii, locatie si ora. Documentaţ­ia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin o zi lucrătoare înaintea desfăsurăr­ii licitaţiei. Garanţia de participar­e la licitaţie este 10% din preţul de pornire şedinţa de licitaţie august 2019, ora 14:00. la data de 5 - Spitalul Orăşenesc Pucioasa cu sediul în Pucioasa, strada Republicii, nr. 95, judeţul Dâmboviţa organizeaz­ă concurs pentru ocuparea unui post contractua­l vacant de economist I (S) în cadrul Biroului FinanciarC­ontabilita­te, pe perioadă nedetermin­ată, cu normă întreagă, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţie­i. Condiţii specifice de participar­e la concurs: -diplomă de licenţă în specialita­te economică;-vechime in specialita­te: 3 ani şi 6 luni; -cunoștinţe de operare P.C. (word, excel). Data, ora şi locul de desfăşurar­e a concursulu­i: -proba scrisă:- data de 14.08.2019, ora 10.00, la sediul Spitalului Orăşenesc Pucioasa; -proba interviu: -data de 20.08.2019, ora 10.00, la sediul Spitalului Orăşenesc Pucioasa. Pentru verificare­a aptitudini­lor salariatul­ui, la încheierea contractul­ui individual de muncă se stabilleşt­e o perioadă de probă de 90 de zile calendaris­tice. Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părti, fără a fi necesară motivarea. Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs 06.08.2019, ora 12.00, la sediul Spitalului Orăşenesc Pucioasa -Birou R.U.N.O.S. Date contact: birou R.U.N.O.S. tel.0245760510 int. 110. OBIECTUL VÂNZĂRII: Cota-parte de ½ din Cabinetul medical stomatolog­ic nr. 10, spațiul 1, situat la etajul I al imobilului-Policlinic­a Stomatolog­ică "Diaconu Coresi" Brașov, proprietat­e privată a Județului Brașov, cu nr. cad. 119041-C1-U55, compus din una cameră cu o suprafață utilă de 28,19 mp, cu cota din părțile de uz comun de 2243/87000, cota de teren de 1359/52700 conform descrierii din extrasul CF119041C1-U55, cotele din părțile de uz comun intabulate ca unități individual­e și cotele din PUC aferente acestora, conform descrierii din: CF nr. 119041-C1-U50 cu cota de 3,52% din 64,28 mp = 2,26 mp; CF nr.119041-C1-U51 cu cota de 3,52% din 35,19 mp = 1,24 mp; CF nr.119041C1-U52 cu cota de 3,52% din 101,33 mp = 3,57 mp; cu cota de 3,52% din 2,86 mp = 0,10 mp; CF cu cota de 3,52% din 2,41 mp = 0,08 mp; CF cu cota de 3,52% din 13,98 cu cota de 3,52% din 5,76 cu cota de 18,88% din 1,89 mp = cu cota de 18,88% din 1,92 mp = 0,36 mp; I) cu cota de 19,84% din 5,81 mp = (centrală termică, subsol) (post trafo, subsol) (depozite și 2 holuri, subsol) (boxă, subsol) (boxă, subsol) (terasă în curtea de lumină, parter) (cameră portar, parter) (wc, etajI) (wc, etajI) (cameră sterilizar­e, etaj CF nr.119041-C1-U53 nr.119041-C1-U54 nr.119041-C1- U48 mp = 0,49; CF nr.119041-C1-U49 mp = 0,20 mp; CF nr.119041-C1-U64 0,36 mpCF nr.119041-C1-U66 CF nr.119041-C1-U65 1,15 mp; LICHIDATOR­UL judiciar al JC LLOYDS&PARTNERS INTERNATIO­NAL SRL in faliment organizeaz­a licitatie publica pentru valorifica­rea terenului situat in Domnesti Ilfov lotul 12 nr cad 3484/12 in suprafata de 433mp impreuna cu cota de 1/13 din lotul 14 nr cad 3484/14 categoria de folosinta drum acces la pretul de pornire de 14.800euro+TVA. Licitatia va avea loc in data de 22.08.2019 ora14.00 la sediul lichidator­ului judiciar.Cei interesati sunt rugati sa ridice Regulament­ul de vanzari si publicatia de vanzare si sa depuna documentel­e solicitate prin aceasta pana in preziua licitatiei ora14.00. In cazul in care bunurile nu se vor vinde la primul termen de licitatie alta licitatie se organizeaz­a in data 29.08.2019 la aceeasi ora in acelasi loc si in aceleasi conditii fara posibilita­tea de scadere a pretului stabilit. 031.107.48.11 Carpaţi Consulting SPRL în calitate de lichidator judiciar al KLEVEN ENTERTAINM­ENT SRL, dosar 10567/3/2018 aflat pe rolul Tribunalul­ui București, organizeaz­ă în data 24.07.2019, orele 12, la sediul ales al lichidator­ului din Bucureşti, bd. Burebista, nr. 1, bl. D15, et. 3, ap. 13, sector 3, licitatie publică cu vânzare în scopul valorifică­rii stocului de marfă al debitoarei care a avut ca obiect de activitate "Baruri și alte activităţi de servire a băuturilor". Preţul de pornire al licitaţiei este de 800 euro + TVA la cursul BNR din data la care s-a efectuat integral plata, iar pasul de licitare de 10% din preţul de pornire. Valoarea caietului de sarcini este de 50 lei. În situaţia în care stocul nu este adjudecat, licitaţia se repetă în fiecare zi de miercuri la aceeași oră și în aceleași condiţii. Termenul limită de înscriere la licitaţie este de 48 ore înainte de deschidere­a acesteia. Relaţii la telefon 0726.713.763. PREȚUL Preţul de pornire al licitatiei este de 30.473 euro. Pasul de licitare: 10% din prețul de pornire. Prețul vânzării se va plăti în lei, în ziua încheierii contractul­ui de vânzarecum­părare, prin virament bancar în Contul RO87TREZ13­121390207X­XXXX deschis la Trezoreria Municipiul­ui Brașov, pe numele vânzătorul­ui-Județul Brașov, Cod Fiscal 4384150. GARANŢIA DE PARTICIPAR­E LA LICITAȚIE Garanţia de participar­e la licitație este de 10% din prețul de pornire al licitației și va constitută în lei, prin virament bancar în Contul RO33TREZ13­15006XXX00­0169, deschis la Trezoreria Municipiul­ui Brașov, pe numele vânzătorul­ui-Județul Brașov, Cod Fiscal 4384150. Strungar, sudor atelier piese mecanice Bd. Timișoara, Nr.100, București. 0766.229.614. Subscrisa ROTEC SA, cu sediul social în Aleea Industriei, nr. 12, Buzau- România, angajează Operator la mașini- unelte cu comanda numerică, cod COR-722323. Cerinţele pentru ocuparea postului sunt: studii medii, calificare­a profesiona­lă, experienţa și cunoaștere­a limbii engleze. CV-urile vor fi depuse la sediul societăţii sau adresa de E-mail: www.rotec.ro Lichidator CENTU S.P.R.L. organizeaz­a licitatie publica cu strigare pentru vanzarea urmatoarel­e bunuri din componenta SC DARIUS TURISM MONTAN SRL- in faliment. Teren liber faneata in suprafata totală de 6.099 mp situat in extravilan­ul comunei Carta-sat Cartisoara, jud. Sibiu, pret strigare 8.540 euro fara t.v.a. Licitatia publica va avea loc la sediul lichidator­ului din Brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 29.07.2019 incepand cu ora 11.00. Doritorii pot achizition­a de la sediul lichidator­ului cu cel putin 24 ore inainte dosarul de prezentare la pretul de 200 lei+tva. Garantia de participar­e va fi de 10% din pretul de strigare. Relatii suplimenta­re la telefon 0268/418.699. Pentru activele neadjudeca­te licitatia se va relua in zilele de 05.08.2019, 12.08.2019 si 19.08.2019 la aceeasi ora si aceeasi locatie. TAXA DE PARTICIPAR­E Taxa de participar­e este de 150 lei și se va achita la Casieria Consiliulu­i Județean Brașov, din Brașov, Bdl. Eroilor, nr.5, parter, cam.8 și nu este restituibi­lă. Potențiali­i achizitori care au achitat taxa de participar­e la licitație, în baza unei programări prealabile la nr. de tel 0268/410777 int. 211 sau camera 9, parter, Bdl. Eroilor, nr.5 (persoană de contact: Săpunaru Alina, e-mail: sau Voiculeț Ioana, e-mail: cabinetul care face obiectul licitației. FORINSOLV SPRL, lichidator judiciar al debitoarei STAR TRANS SRL conform Incheierii din 14.09.2015, pronuntată în dosarul 9136/90/2012* de Tribunalul Valcea, in temeiul Legii 85/2006 organizeaz­ă in conformita­te cu Hotararea Adunarii Creditoril­or din data de 11.07.2019, licitaţie publică pentru vânzarea bunurilor imobile aparţinând S.C. Star Trans SRL - in faliment, cu sediul Rm. Valcea,str Barajului, nr.4, jud. Valcea, J38/430/1998, Cod de identifica­re fiscală 11067600, în data de 30.07.2019 orele 12.00 la sediul lichidator­ului judiciar din Craiova, str A. I Cuza nr. 46, bl. 10A, parter, Jud Dolj pentru : Activul situat in Rm. Vâlcea, str. Intrarea Islazului, nr. 2C, pct. "În Deal la Nuşa" jud. Vâlcea, identifica­t cu nr. cadastral 589/2, înscris în CF nr. 42121 a mun. Rm. Vâlcea compus din: C1 - Casa de locuit -regim înălţime: P + M, Sc = 126 mp, Sdc = 251 mp - identifica­tă cadastral cu nr. 589/2- C1şi intabulată în CF 42121 (CF vechi 9390) a mun. Rm. Vâlcea si teren în [email protected] [email protected]), judbrasov.ro pot viziona C.I.I. Marilena-Mariana Enache in calitate de lichidator judiciar pentru debitorul Rimaco Agrointer SRL, CUI 33533077, organizeaz­a licitatie publica cu strigare in zilele de 31.07.2019, 07.08.2019, 28.08.2019 si 06.09.2019 ora 15,00, in Constanta, str. Traian nr. 68, et. 2, cam. 2, pentru vanzarea: masina de ierbicidat Berthoud mack la pretul de pornire de 2,056.32 euro TVA inclus, semanatoar­e Monosem NG + la pretul de pornire de 4,417.28 euro TVA inclus, plug reversibil Gregoire Besson SP 6 + 1 brazde la pretul de pornire de 24,289.09 euro TVA inclus, tractor agricol Case IH Magnum 340 la pretul de pornire de 110,411.77 TVA inclus. Persoanele interesate trebuie sa achite garantia de participar­e la licitatie de 10% din pretul de pornire exclusiv TVA si caietul de sarcini in valoare de 300 lei. Documentel­e Universita­tea Politehnic­a din Bucureşti, în conformita­te cu prevederil­e LG 53/2003 cu modificări­le şi completări­le ulterioare şi ale HG 286/2011 cu modificări­le şi completări­le ulterioare, anunţă organizare­a în data de 14.08.2019 la sediul din Splaiul Independen­ţei nr. 313, Sector 6, Cod poștal 060042, CIF 4183199, București, a concursulu­i pentru ocuparea pe perioadă nedetermin­ată, cu normă întreagă, a următorulu­i post contractua­l vacant de execuţie din cadrul Direcţiei pentru Management­ul Activităţi­i de Cercetare Știinţific­ă, Serviciul Inovare și Transfer Tehnologic: Administra­tor financiar I (S)-1 post Condiţii pentru ocuparea postului: a) Nivelul studiilor- Superioare; b) Domeniul studiilor- Economic/Tehnic; c) Vechime în muncă- minim 5 ani. Proba scrisă va avea DOCUMENTEL­E NECESARE PENTRU PARTICIPAR­EA LA LICITAŢIE: Pentru furnizorii de servicii medicale - persoane zice: a) declarația de participar­e la procedura de vânzare (cerere fermă de cumpărare, declarație de participar­e la procedura de licitație, după caz); b) șa participan­tului; c) copie de pe actul de identitate (semnată de conformita­te cu originalul și datată); d) copie de pe autorizați­a de liberă practică, respectiv: certi catul de membru al CMDR, avizat la zi (semnată de conformita­te cu originalul și datată); declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că participan­tul la procedura de vânzare nu este bene ciarul unui alt contract de cumpărare a unui cu destinație medicală, în condiţiile O.U.G.nr.68/2008; f) dovada achitării taxei de participar­e la procedura de vânzare; g) dovada constituir­ii garanției de participar­e la procedura de vânzare. e) spațiu Lichidator CENTU S.P.R.L. organizeaz­a licitatie publica cu strigare pentru vanzarea urmatoarel­e bunuri din componenta SC Kaprun Invest SRL- in faliment. Teren arabil de 5000 mp situat in extravilan­ul comunei Haghig, jud.Covasna, pret strigare 3.825 euro fara t.v.a., teren arabil de 2.205 mp situat in extravilan­ul comunei Reci, jud.Covasna, pret strigare 2.805 euro fara t.v.a. Licitatia publica va avea loc la sediul lichidator­ului din Brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 30.07.2019 incepand cu ora 11.00. Doritorii pot achizition­a de la sediul lichidator­ului cu cel putin 24 ore inainte dosarul de prezentare la pretul de 100 lei+tva. Garantia de participar­e va fi de 10% din pretul de strigare. Relatii suplimenta­re la telefon 0268/418.699. Pentru activele neadjudeca­te licitatia se va relua in zilele de 06.08.2019 si 13.08.2019 la aceeasi ora si aceeasi locatie. Pentru furnizorii de servicii medicale - persoane juridice: a) declarația de participar­e la procedura de vânzare (cerere fermă de cumpărare, ofertă fermă de cumpărare, după caz, semnată și datată de reprezenta­ntul legal); șa ofertantul­ui; copie de pe certi catul de înmatricul­are, din care să reiasă că societatea are ca obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activități conexe (semnată de conformita­te cu originalul și datată de reprezenta­ntul legal); d) copie de pe certi catul de înregistra­re scală (semnată de conformita­te cu originalul și datată de reprezenta­ntul legal); certi cat constatato­r eliberat de O ciul Registrulu­i Comerţului, din care să reiasă starea la zi a persoanei juridice; declaraţie pe propria răspundere a reprezenta­ntului legal, din care să rezulte că participan­ta la licitație nu este bene ciara unui alt contract de cumpărare a unui cu destinație medicală, în condiţiile O.U.G.nr.68/2008; împuternic­irea acordată de asociați pentru participar­ea la licitația publică cu strigare, însoțită de copia actului de identitate al reprezenta­ntului; h) dovada achitării taxei de participar­e la procedura de vânzare; i) dovada constituir­ii garanției de participar­e la procedura de vânzare. b) c) AGENŢII DE PUBLICITAT­E COLABORATO­ARE FIRMA ADRESA TELEFON 1 St. Klass Internatio­nal București, Calea 13 Septembrie 126, Bl.P34, parter (magazin), sect. 5 021.411.75.67 e) Adplanner Studio SRL București, Șos. Mihai Bravu 196, bl. 200, sc. A, parter, sect. 2 0732.971.632 f) spațiu SC GENIN MEDIA SRL București, Str. Valea lui Mihai nr. 14, sect. 6 0726.376.391 0722.609.887 g) Casa de Presă şi Editură Tribuna Sibiu, Str. George Coşbuc nr. 38 0269.211.281 Indicativ Media SRL București, Str. Nicolae Teodorescu nr. 41, sect. 6 0748.84.35.53 0744.10.15.12 Lichidator CENTU S.P.R.L. organizeaz­a licitatie publica cu strigare pentru vanzarea urmatoarel­e bunuri din componenta SC LAN&LBN Construct SRL- in faliment . Teren liber faneata in suprafata totală de 19.983 mp situat in intravilan­ul comunei Carta-sat Cartisoara, jud. Sibiu, pret strigare 60.000 euro fara t.v.a. Licitatia publica va avea loc la sediul lichidator­ului din Brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 30.07.2019 incepand cu ora 11.00. Doritorii pot achizition­a de la sediul Manpres Distributi­on București, P-ţa Presei Libere nr. 1, corp C parter, camera 11, sect. 1 021.314.63.39 NOTĂ: Potrivit prevederil­or Art.10 alin.(2) din același act normativ: "Imobilele dobândite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu pot înstrăinat­e, închiriate sau folosite de cumpărător pentru alte activităţi decât în scopul desfășurăr­ii activităţi­i medicale și/sau a activităţi­lor conexe actului medical.” Persoane desemnate să dea relaţii suplimenta­re: Săpunaru Alina și Voiculeț Ioana - consilieri juridici în cadrul Serviciulu­i Juridic Contencios al Consiliulu­i Județean Brașov – camera 9, parter, Bdl.Eroilor, nr.5, tel. 0268.410.777, int. 211. Maxim Servcomex Intermed București, Bd. Carol I nr. 66 021.314.52.10 Profesiona­l Global Press București, Bd. Magheru nr. 32-36, anexa E, ap. 1 București, B-dul Dimitrie Cantemir nr. 16 0721.213.403 021.301.99.45 Metropolit­an Maxpress ADV SRL Craiova, Str. Madona Dudu bl. 8, (incinta ASIROM) 0768.441.133 0721.080.810 Paper Ganet București, Str. Braşov nr. 21 021.746.57.62 Fax: 0747.400.300 •

© PressReader. All rights reserved.