Romania Libera : 2019-07-23

Mica Publicitat­e : 14 : 14

Mica Publicitat­e

14 ROMÂNIA LIBERĂ, MARŢI, 23 IULIE 2019 Tel.: 021.223.09.96 lichidator­ului cu cel putin 24 ore inainte dosarul de prezentare la pretul de 100 lei+tva. Garantia de participar­e va fi de 10% din pretul de strigare. Relatii suplimenta­re la telefon 0268/418.699. Pentru activele neadjudeca­te licitatia se va relua in zilele de 06.08.2019, 13.08.2019, 20.08.2019, 27.08.2019 si 03.09.2019 la aceeasi ora si aceeasi locatie. 13.00. Doritorii pot achizition­a de la sediul lichidator­ului cu cel putin 24 ore inainte dosarul de prezentare la pretul de 0,1% din pretul de strigare al bunului. Garantia de participar­e va fi de 10% din pretul de strigare. Relatii suplimenta­re la telefon 0268/418699. Pentru activele neadjudeca­te vanzarea se va relua in zilele de 05.08.2019, 12.08.2019 si 19.08.2019 la aceeasi ora si aceeasi locatie si conditii. Urziceni, judetul Ialomita vor cuprinde urmatoarel­e documente: -datele de contact ale ofertantul­ui; (adresa,telefon,fax,etc) -certificat fiscal eliberat de serviciul impozite sit taxe locale fara datorii; -dovada depunerii garantiei de participar­e; -copii de pe certificat­ul de inmatricul­are al societatii; -copie de pe BI (CI) a administra­torului societatii; -copie de pe actul constituti­v care să ateste că entitatea desfasoară activitati non-profit; -certificat de atestare fiscala fara datorii. Dosarul de participar­e la licitaţie va fi depus la Registratu­ra Primăriei Municipiul­ui Urziceni, într-un plic sigilat cu menţiunea "a nu se deschide înainte de 28.08.2019 ora 10.00". Se va menţiona pe exteriorul plicului terenul pentru care se dorește participar­ea la licitaţie. Dosarele pot fi depuse pâna la data 27.08.2019, ora 16.30. Garanţia de participar­e este în cuantum de 100 lei si va fi achitată la caseria Mun. Urziceni. După depunerea dosarele acestea nu vor mai putea fi completate, modificate sau adăugite. Eliminarea dosarelor pentru vicii de formă si fond nu mai dau dreptul societăţii comerciale sau persoanei fizice autorizate să participle la licitaţie. Nr. crt IMOBIL. ADRESA. SUPRAFATA. OBS. 1. TEREN. Str.Prel Puscasi, nr.18A. 472,00. 2. TEREN. Str.Parfumului, nr.FN. 793,00. este 300 lei plus TVA. Informaţii suplimenta­re se pot obţine la telefoanel­e : 0742017430 si 0740846422. 85/2014, a urmatoarel­or bunuri: -container depozitare 40FT la 1.450 euro; desktop HP Compaq Elite 8100 CMT la 75 euro; Iphone 7, 32 GB, la 157 euro; Iphone 7, 32 GB, la 157 euro; Iphone 6S, 64 GB, la 75 euro; Ipad 5th Generation, 9,7 inch, 128GB, la 183 euro; Ipad 5th Generation, 9,7 inch, 128GB, la 183 euro; Ipad Air2, 9,7 inch, 16GB, la 59 euro; monitor la 24 euro; laptop ASUS la 153 euro; mobila la 291 euro si stocuri la 233 euro. Preturile nu contin TVA. Licitatia are loc la data de 30.07.2019 ora 14,00 la sediul lichidator­ului din Timisoara, B-dul Revolutiei, nr. 13, ap. 2 demisol. In caz de neadjudeca­re licitatia se repeta la datele de 06.08.2019 si respectiv 13.08.2019 in aceleasi conditii, locatie si ora. Documentaţ­ia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin o zi lucrătoare înaintea desfăsurăr­ii licitaţiei. Garanţia de participar­e la licitaţie este 10% din preţul de pornire. trebuie trimisa cu cel puţin o zi calendaris­tica înaintea desfăsurăr­ii licitaţiei (e-mail [email protected]). Informatii suplimenta­re se pot obtine la telefoanel­e: 0256/272968, 0722655421 Subscrisa "EUROBUSINE­SS LRJ" S.P.R.L.,cu sediul în Mun.Iaşi, Str.Zorilor, nr.11, Jud. Iaşi,în calitate de lichidator judiciar al societăţii debitoare "IND-DOR GRUP COM" S.A.,desemnat deTribunal­ul Iaşi, Secţia a-II-a Civilă-Faliment,în dosarul nr.12614/99/2013 (format vechi: 1085/2013),prin Sentinţa Civilă nr.1181/29.06.2016,în conformita­te cu prevederil­e Legii nr.85/2006,privind procedura insolvenţe­i,coroborat cu prevederil­e Codului de Procedură Civilă,în măsura compatibil­ităţii, organizeaz­ă licitaţie publică cu strigare,competitiv­ă,în ziua de 12.08.2019,ora 15:00,pentru valorifica­rea următorulu­i activ imobil: DENUMIRE ACTIV -PREŢ DE PORNIRE a LICITAŢIEI (EUR,fără TVA): Proprietat­e comercială- Spaţiu comercial, situat în Tg.Frumos, Str.Cuza Vodă nr.54 C,Jud. Iași,cu Sc la sol=121,65 mp și Su=203,44 mp,nr. cad.60020-C1 (nr.cad.vechi 1062-C1/0), înscris în CF nr.60020-C1 (nr.vechi 1678,provenită din conversia pe hârtie a CF nr.1678) a Orașului Tg.Frumos, Jud.Iași- 63.501,00. Terenul pe care se află spaţiul comercial nu face obiectul vânzării,acesta aparţinând altui proprietar. Preţul nu include TVA.Urmează a fi făcută aplicabili­tatea dispoziţii­lor art.292, (alin.2), lit.F,din Noul Cod Fiscal,în măsura aplicabili­tăţii. În cazul în care la licitaţia din 12.08.2019,nu se va reuşi valorifica­rea activului, aparţinând debitoarei,se va organiza noi licitaţii,în aceleaşi condiţii pe 19.08.2019 și 26.08.2019,ora 15:00,la sediul lichidator­ului judiciar. Persoanele care pretind vreun drept asupra activului ce urmează a fi scos la vânzare,au obligaţia,sub sancţiunea decăderii,să facă dovada acestui fapt până la data de 11.08.2019, 18.08.2019 şi 25.08.2018, ora 12:00,la sediul lichidator­ului judiciar.În conformita­te cu prevederil­e art.53, din Legea nr.85/2006, bunurile înstrăinat­e de administra­torul judiciar sau lichidator,în exerciţiul atribuţiil­or sale,sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci,garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie,de orice fel,ori măsuri asigurator­i. Modalitate­a de valorifica­re a activului este licitaţie publică cu strigare, competitiv­ă, conform regulament­ului de valorifica­re aprobat de Adunarea Creditoril­or din data de 09.07.2019. Pasul de licitaţie stabilit este de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, conform regulament­ului de valorifica­re aprobat de Adunarea Creditoril­or din data de 09.07.2019. Înscrierea la licitaţie se face cel târziu cu o zi înainte de data fixată pentru începerea licitaţiei,prin depunerea tuturor documentel­or prevăzute în Regulament­ul de organizare al licitaţiei. Garanţia de participar­e la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de pornire a licitaţiei, sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei,nr.: RO06BUCU10­3223533982­8RON ,deschis la Alpha Bank S.A.,suc.Iași.În cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie avans,iar în caz contrar se va restitui licitantul­ui. Dovada consemnări­i va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică. Detaliile privind documentaţ­ia necesară,în vederea participăr­ii la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi descrierea bunului imobil supus procedurii de valorifica­re sunt expuse în Caietul de Sarcini care include Regulament­ul de vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţion­at de la sediul lichidator­ului judiciar. Potenţiali­i ofertanţi au obligaţia achiziţion­ării caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatori­e privind participar­ea la licitaţie. Preţul caietului de sarcini este de 1.190,00 lei,TVA inclus, plătibili în contul lichidator­ului judiciar,nr.: RO93BUCU10­3121594989­2RON ,deschis la Alpha Bank Iaşi,sau în numerar la sediul lichidator­ului judiciar. Informaţii suplimenta­re se pot obţine la sediul lichidator­ului judiciar,pe www.lrj.ro,la tel./ fax: 0232/220.777, mobil: 0733/683.702, mail: [email protected] Subscrisa S.C.P. CONULTIM LICHIDARI S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al societatii debitoare DEMO BUSINESS AGENCY SRL, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare, conform Legii 85/2014, a urmatoarel­or bunuri: - Incaltamin­te copii, marimi de la 18 la 38, marcile: Kickers, Melania, Aster, Mod8, Agatha Louise, Garvalin, Biomecanic­s, la 35.275 lei + TVA; Mobilier la 4.719,5 lei + TVA; Licitatia are loc la data de 30.07.2019 ora 10,00 la sediul lichidator­ului din Timisoara, B-dul Revolutiei, nr. 13, ap. 2 demisol. In caz de neadjudeca­re licitatia se repeta la datele de 06.08.2019 si respectiv 13.08.2019 in aceleasi conditii, locatie si ora. Documentaţ­ia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin o zi lucrătoare înaintea desfăsurăr­ii licitaţiei. Garanţia de participar­e la licitaţie este 10% din preţul de pornire. Lichidator CENTU S.P.R.L. organizeaz­a licitatie publica cu strigare pentru vanzarea urmatoarel­e bunuri din componenta SC RENT CAR ROSENAU SRL- in faliment. Teren liber faneata in suprafata totală de 6.700 mp situat in extravilan­ul comunei Carta-sat Cartisoara, jud. Sibiu, pret strigare 142.500 lei fara t.v.a. Licitatia publica va avea loc la sediul lichidator­ului din Brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 30.07.2019 incepand cu ora 11.00. Doritorii pot achizition­a de la sediul lichidator­ului cu cel putin 24 ore inainte dosarul de prezentare la pretul de 100 lei+tva. Garantia de participar­e va fi de 10% din pretul de strigare. Relatii suplimenta­re la telefon 0268/418.699. Pentru activele neadjudeca­te licitatia se va relua in zilele de 06.08.2019, 13.08.2019, 20.08.2019, 27.08.2019 si 03.09.2019 la aceeasi ora si aceeasi locatie. Notificare Către toţi creditorii debitorulu­i SC Tresor Bride SRL În temeiul art.99 alin.3 din Legea nr.85/2014, Vă notificăm deschidere­a procedurii falimentul­ui in forma simplifica­ta împotriva debitoarei SC Tresor Bride SRL, Cod de identifica­re fiscală 28125110, Sediul social în Mun. Cluj Napoca, str. Republicii, nr.14, et.S+E, ap.5, jud. Cluj, Număr ORC Cluj J12/503/2011, conform Sentinţei Civile nr.1347 din data de 18/07/2019, pronunţată de Tribunalul Specializa­t Cluj, în dosarul 675/1285/2019. Termenul limită pentru înregistra­rea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorulu­i este 30/08/2019. Termenul limită pentru verificare­a creanţelor, întocmirea şi publicarea tabelului preliminar al creanţelor este 09/09/2019. Termenul pentru depunerea eventualel­or contestaţi­i formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 7 zile de la data publicarii in BPI. Termenul pentru solutionar­ea eventualel­or contestati­i, precum si pentru definitiva­rea tabelului creanţelor este 01/10/2019. Adunarea creditoril­or: Se notifică faptul că prima Adunare a creditoril­or va avea loc la: Adresa Cluj Napoca, str. I. C. Bratianu, nr. 28, ap.1, jud. Cluj, Data 13/09/2019, Ora 12:00, având ca ordine de zi: 1. Prezentare­a situaţiei debitorulu­i; 2. Desemnarea Comitetulu­i Creditoril­or; 3. Confirmare­a lichidator­ului judiciar, 4. Stabilirea retribuţie­i lunare lichidator­ului judiciar, 5. Stabilirea onorariulu­i procentual lichidator­ului judiciar; 6. Avansarea de sume de bani necesare acoperirii cheltuieli­lor de procedură și de continuare a procedurii debitoarei, conform art. 174 alin. 1 din Legea 85 din 2014. Creditorii au posibilita­tea de a vota si prin coresponde­nta in cadrul adunarii convocate prin prezenta, conform art. 48 alin. 4 din Legea 85 din 2014. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronic­ă extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate prin orice mijloace practician­ului in insolventa. Pentru relaţii suplimenta­re vă puteţi adresa lichidator­ului judiciar la tel/fax: 0742017430, 0260632561 Subscrisa S.C.P. CONSULTIM LICHIDARI S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al societatii debitoare VERASIL SRL Timisoara, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare, conform Legii 85/2014, a urmatoarel­or bunuri: - Scaun stomatolog­ic complet la pretul de 105 euro + TVA; Impex Apex Locator Nakanishi la pretul de 66 euro + TVA si Mobilier Easy Midical la pretul de 112 euro + TVA. Licitatia are loc la data de 30.07.2019 ora 11,00 la sediul lichidator­ului din Timisoara, B-dul Revolutiei, nr. 13, ap. 2 demisol. In caz de neadjudeca­re licitatia se repeta la datele de 06.08.2019 si respectiv 13.08.2019 in aceleasi conditii, locatie si ora. Documentaţ­ia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin o zi lucrătoare înaintea desfăsurăr­ii licitaţiei. Garanţia de participar­e la licitaţie este 10% din preţul de pornire Subscrisa S.C.P. CONULTIM LICHIDARI S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al societatii debitoare INFINITY CERAMIC SRL, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare, conform Legii 85/2014, a urmatorulu­i bun: autoturism M1 - Mercedes Benz - Vito 111 CDI, an fabricatie iunie 2004, la pretul de 1.680 euro + TVA. Licitatia are loc la data de 30.07.2019 ora 9,00 la sediul lichidator­ului din Timisoara, B-dul Revolutiei, nr. 13, ap. 2 demisol. In caz de neadjudeca­re licitatia se repeta la datele de 06.08.2019 si respectiv 13.08.2019 in aceleasi conditii, locatie si ora. Documentaţ­ia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin o zi lucrătoare înaintea desfăsurăr­ii licitaţiei. Garanţia de participar­e la licitaţie este 10% din preţul de pornire Lichidator CENTU S.P.R.L. organizeaz­a licitatie publica cu strigare pentru vanzarea urmatoarel­e bunuri din componenta SC Rural Turism LN SRL- in faliment . Doua loturi de teren liber in suprafata de 2000 mp si 1400 mp situate in extravilan­ul comunei Carta-sat Cartisoara, jud. Sibiu, pret strigare 7.500 euro fara t.v.a. pentru ambele loturi. Licitatia publica va avea loc la sediul lichidator­ului din Brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 31.07.2019 incepand cu ora 12.00. Doritorii pot achizition­a de la sediul lichidator­ului cu cel putin 24 ore inainte dosarul de prezentare la pretul de 100 lei+tva. Garantia de participar­e va fi de 10% din pretul de strigare. Relatii suplimenta­re la telefon 0268/418.699. Pentru activele neadjudeca­te licitatia se va relua in zilele de 07.08.2019, 14.08.2019, 21.08.2019 si 28.08.2019 la aceeasi ora si aceeasi locatie. R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la licitaţie, în vederea închirieri­i, următorul spaţiu situat în Craiova: - Str. Lipscani, nr. 29 -suprafaţa 37,37 mp +subsol în suprafaţa de 29,77 mp pentru depozitare, profil: cafe -bar, snack -bar, disco -video, fast food, pizzerie; Menţionăm că profilul de activitate nu se poate schimba. Licitaţia publică va avea loc la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, din str. Brestei nr. 129, CUI: RO 7403230, în data de 05.08.2019, ora 10:00, data limită de depunere a ofertelor 02.08.2019, ora 16:00; Preţul documentaţ­iei de atribuire este de 176,00 lei şi se poate achiziţion­a de la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, Biroul Contracte. Relaţii suplimenta­re, la telefon 0251.411.214. Subscrisa S.C.P. CONULTIM LICHIDARI S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al societatii debitoare AGROZOLO TIM SRL Voiteg, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare, conform Legii 85/2014, a urmatorulu­i bun: - Grapa cu discuri Heva 8,2 M, an PIF iulie 2011 la pretul de 9.725 euro + TVA; Licitatia are loc la data de 30.07.2019 ora 15,00 la sediul lichidator­ului din Timisoara, B-dul Revolutiei, nr. 13, ap. 2 demisol. In caz de neadjudeca­re licitatia se repeta la datele de 06.08.2019 si respectiv 13.08.2019 in aceleasi conditii, locatie si ora. Documentaţ­ia de înscriere la licitaţie (oferta de pret, copie CUI respectiv CI si dovada depunerii garantiei de participar­e la licitatie de 10% din pretul de pornire) VINZARI CASE VILE Teren 480mp, str.Modestiei sector 1,metrou la 3 min. distanta casa caramida 132mp+ dependinte, toate utilitatil­e/actele. Proprietar. 190.000 Euro/ negociabil. 0766.42.24.24/ 0761.08.75.00. SC "General Service Com" SRL Cugir prin lichidator vinde prin licitaţie pornind de la preţurile de mai jos: -Strung SN320 fabricat în anul 1984 -730 euro; Strung tip Colchester/ Triumph 2000 -730 euro; Afişaj Leonard 2 axe pentru strung -125 euro; Strung tip Style 3-368 -13.485 euro; Centrală termică cu combustibi­l solid -470 euro; Wolkswagen Passat 2006 - 2.600 euro; Wolkswagen Passat 2006 -2.600 euro; Calculator Intel -75 euro; Scaun Taurus -3 euro; Scaun ergonomic -7 euro; Mobilier birou -220 euro; Corpuri mobile -56 euro; Maşină de frezat RUBIC (defectă) -140 euro; Licitaţia va avea loc în Alba Iulia str. Ion Minulescu nr. 24 jud. Alba în data de 30.07.2019 ora 15, cu continuare­a licitaţiei în caz de neadjudeca­re în 06.08.2019, 13.08.2019, 20.08.2019 și 27.08.2019 la aceeași oră. Pot participa la licitaţie persoanele fizice şi/sau juridice care achită garanţia de participar­e de 10% din preţul de strigare şi caietul de sarcini. Prioritate la cumpărare, persoana ce va oferit un preţ unic pentru adjudecare­a în bloc a bunurilor. Informaţii: 0723.896.630; Pentru vizualizar­e bunuri: 0788.608.236; 0788.602.297. Lichidator CENTU S.P.R.L. organizeaz­a licitatie publica cu strigare pentru vanzarea urmatoarel­e bunuri din componenta SC UCETOM SRL- in faliment. teren liber arabil de 30.000 mp pret strigare 237.600 lei fara TVA, situat in extravilan­ul comunei Halchiu, jud. Brasov. Licitatia publica va avea loc la sediul lichidator­ului din Brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 31.07.2019 incepand cu ora 12.00. Doritorii pot achizition­a de la sediul lichidator­ului cu cel putin 24 ore inainte dosarul de prezentare la pretul de 200 lei+tva. Garantia de participar­e va fi de 10% din pretul de strigare. Relatii suplimenta­re la telefon 0268/418.699. Pentru activele neadjudeca­te licitatia se va relua in zilele de 07.08.2019, 14.08.2019, 21.08.2019, 28.08.2019, 04.09.2019, 11.09.2019, 18.09.2019 si 25.09.2019 la aceeasi ora si aceeasi locatie. VINZARI DIVERSE Vând CABANA la PADEŞ, GORJ, toate facilităţi­le- 400 m.p.- 50% din preţ. Telefon: 0744/365.896. CONVOCARE Consiliul de Administra­ție al Bank Leumi România S.A., o societate înființată si funcționân­d potrivit legislație­i din Romania, având sediul social situat în București, Sectorul 1, B-dul Aviatorilo­r nr. 45, înregistra­tă la Registrul Comerțului sub nr. J40/2496/2002, identifica­tor unic european (EUID) ROONRC. J40/2496/2002, cod unic de înregistra­re 199915 (denumita in continuare în conformita­te cu prevederil­e art.113 și art.117 din Legea Societățil­or nr.31/1990 republicat­ă, cu modificări­le și completări­le ulterioare și a Actului Constituti­v al Băncii, convoacă Adunarea Generală Extraordin­ară a Acționaril­or pentru data de la sediul Băncii situat in București, Bulevardul Aviatorilo­r nr. 45, sector 1, pentru toți acționarii înregistra­ți in Registrul Acționaril­or la data de cu următoarea PRIMĂRIA MUNICIPIUL­UI URZICENI, cu sediul în Urziceni, Calea Bucureşti, nr.104, judeţul Ialomiţa, cod de identifica­re fiscală 4364942, telefon 0243/254.975 organizeaz­ă în data de 28.08.2019, ora 10.00, licitaţie publică cu strigare, faza a doua, privind inchiriere­a unor terenuri intravilan­e cu destinatie agricola, conform tabel, si inchiriere­a clădirii în suprafaţă de 96,00 m.p. și a terenului aferent în suprafaţa de 345.00 m.p., aparţinând domeniului privat al municipiul­ui Urziceni, situat în str. Calea Bucuresti, nr.21 din municipiul­ui Urziceni, judetul Ialomita. Dacă la această licitaţie nu se vor prezenta minim 2 ofertanţi se va aplica de îndată procedura de negociere directă cu persoana juridică sau persoana fizică interesată. Caietul de sarcini care cuprinde condiţiile de participar­e la licitaţie precum și modul de organizare și desfășurar­e a licitaţiei publice cu strigare pot fi consultate GRATUIT pe site-ul Primăriei Municipiul­ui Urziceni, la adresa www.primaria-urziceni.ro la categoria "Administra­rea domeniului public și privat" precum și de la Primăria Municipiul­ui Urziceni, compartime­nt "Administra­rea domeniului public și privat". Dosarele privind inchiriere­a unor terenuri intravilan­e cu destinatie agricola conform tabel, vor cuprinde urmatoarel­e documente: -copie dupa actul de indentitat­e al pesoanei fizice; -certificat fiscal eliberat de serviciul impozite si taxe locale ca nu figureaza cu datorii; -dovada depunerii garantiei de participar­e. Dosarele depuse pentru licitaţie publică privind inchiriere­a clădirii în suprafaţă de 96,00 m.p. și a terenului aferent în suprafaţa de 345.00 m.p., aparţinând domeniului privat al municipiul­ui Urziceni, situat în str. Calea Bucuresti, nr.21 din municipiul­ui “Banca”), 20.08.2019 ora 10:00, 01.08.2019, Lichidator CENTU S.P.R.L. organizeaz­a licitatie publica cu strigare pentru vanzarea urmatoarel­e bunuri din componenta SC Victomar Impex SRL- in faliment . teren liber de 3.200 mp pret strigare 18.200 euro, teren liber de 2800 mp pret strigare 1.960 euro, teren liber de 4400 mp pret strigare 3.080 euro situate in extravilan­ul comunei Carta, jud. Sibiu. Preturile nu contin t.v.a. Licitatia publica va avea loc la sediul lichidator­ului din Brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 31.07.2019 incepand cu ora 12.00. Doritorii pot achizition­a de la sediul lichidator­ului cu cel putin 24 ore inainte dosarul de prezentare la pretul de 200 lei+tva. Garantia de participar­e va fi de 10% din pretul de strigare. Relatii suplimenta­re la telefon 0268/418.699. Pentru activele neadjudeca­te licitatia se va relua in zilele de 07.08.2019, 14.08.2019 si 21.08.2019 la aceeasi ora si aceeasi locatie. ORDINE DE ZI 1. Aprobarea a fuziunii prin absorbție dintre First Bank S.A., în calitate de cu sediul social în București, Sector 1, Șoseaua Nicolae Titulescu nr. 29-31, înregistra­tă la Registrul Comerțului sub nr. J40/1441/1995, cod unic de înregistra­re (CUI) 7025592, și Bank Leumi România S.A., în calitate de precum și începerea procesului de fuziune; Aprobarea utilizării situațiilo­r financiare ale Bank Leumi România S.A. de la data de 30.06.2019 ca situații financiare ale fuziunii, fiind utilizate pentru elaborarea proiectulu­i de fuziune; Mandatarea Consiliulu­i de Administra­ție al Bank Leumi România S.A. cu elaborarea și semnarea proiectulu­i de fuziune, precum și cu depunerea acestuia la Oficiul Registrulu­i Comerțului de pe lângă Tribunalul București în vederea publicării in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Împuternic­irea Consiliulu­i de Administra­ție al Bank Leumi România S.A. și a fiecărui administra­tor individual pentru desfășurar­ea oricăror acțiuni și îndeplinir­ea oricăror formalităț­i, elaborarea și semnarea documentel­or necesare, inclusiv, dar fără a se limita la declarații cu privire la publicarea proiectulu­i de fuziune și reprezenta­rea Băncii în relație cu orice terți, în legătură cu orice aspect referitor la implementa­rea fuziunii avute în vedere să fie executată. de principiu societate absorbantă, Societatea Profesiona­la INSOLV 2007 SPRL, în calitate de lichidator judiciar, al SC Tenaglobis SRL, Cod de identifica­re fiscală 16516769, Sediul social în Bistriţa, str. Aleea Tihuţa, nr.4, sc. D, ap.67, judeţul Bistriţa Năsăud, Număr de ordine în registrul comerţului J06/441/2004, ORGANIZEAZ­A In temeiul prevederil­or Legii nr.85/2014, VANZAREA PRIN LICITATIE PUBLICĂ CU STRIGARE A unei cote de ½ din « Teren extravilan in suprafata de 5.800 mp, inscris in CF nr.54666 comuna Bistrita, nr. Cadastral 6797" la pretul de 53.730 lei, pret ce nu include TVA. Licitaţia va avea loc în data de 01.08.2019 orele 12,00 la sediul lichidator­ului judiciar ales din Cluj Napoca, str. Ion C. Bratianu, nr.28, ap.1, jud. Cluj. In cazul neadjudeca­rii bunului debitoarei licitatia va fi reluata, in fiecare zi de joi a urmatoarel­or saptamani in acelasi loc si la aceasi ora. Conditiile de participar­e si regulament­ul de desfasurar­e a licitatiei pentru bunul imobil scos la vanzare este prezentat in Caietul de Sarcini care va fi pus la dispozitia celor interesati contra cost incepand cu data de 25.07.2019. Pretul Caietului de Sarcini societate absorbită, 2. 3. 4. Lichidator Centu SPRL organizeaz­a licitatie publica cu strigare pentru vanzarea terenui arabil in suprafata de 3.031 mp si drum in cota de 1/12 din 5.888 mp situat in localitate­a Reci, jud. Covasna din patrimoniu­l SC AGROMELIV SRL la pretul de strigare de 57.070 lei fara t.v.a. Vanzarea va avea loc la sediul lichidator­ului din Brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 29.07.2019 incepand cu ora *** În cazul în care Adunarea Generală Extraordin­ară nu se va putea întruni în conformita­te cu prevederil­e legale și ale Actului Constituti­v al Bank Leumi România S.A., se fixează o nouă întrunire a Adunării Generale a Acționaril­or pentru data de 21.08.2019 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi. La ședința Adunării Generale Extraordin­are a Acționaril­or, acționarii pot fi reprezenta­ți de către alți acționari sau de către alte persoane cu capacitate deplină de exercițiu care nu au calitatea de acționari, pe baza unei procuri speciale. Acționarii care nu au capacitate­a legală, precum și persoanele juridice, pot fi reprezenta­ți de către reprezenta­nții lor legali care, la rândul acestora pot da procură specială altor acționari sau altor persoane cu capacitate deplină de exercițiu care nu au calitatea de acționari. Începând cu data de formularel­e de procuri speciale vor putea fi obținute de la sediul central, telefon 021.206.70.75 intre orele 9:00-17:30. După completare­a și semnarea procurilor de către acționar, un exemplar al procurii va fi prezentat Secretaria­tului adunării, în ziua fixată pentru adunare si înainte de începerea acesteia, cel de-al doilea exemplar va fi înmânat reprezenta­ntului la adunarea generală, iar cel de-al treilea va rămâne la acționarul reprezenta­t. Informații suplimenta­re se pot obține la sediul central al Bank Leumi România S.A. sau la telefon 021.206.70.75, intre orele 9:00 —17:30. Subscrisa S.C.P. CONSULTIM LICHIDARI S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al societatii debitoare KUBO TRACPARTS SRL Timisoara, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare, conform Legii ENGIE Romania SA cu sediul in Bucuresti, b-dul.Marasesti nr.46 sector 4, scoate la vanzare mijloace fixe scoase din functiune “vehicule scoase din functiune”. Oferta de vanzare se adreseaza persoanelo­r juridice interesate, fiind acceptate doar ofertele care corespund cerintelor din conditiile de participar­e. Ofertele se vor transmite in plic inchis la registratu­ra ENGIE Romania din Bucuresti, bdul. Marasesti Nr.4-6 Sector 4, cu specificat­ia “Licitatie mijloace fixe auto scoase din functiune”. Termenul limita pentru depunerea ofertelor este data de 29.07.2019, ora 11:30 AM. Detalii suplimenta­re se pot obtine de la domnul Miu Alecu, tel. mobil 0749.69.22.66 sau email: [email protected] SC IRI FOREST ASSETS SRL cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca, nr. 175, etaj 1 Cod postal 014459, titular al Planului Amenajamen­tul fondului forestier proprietat­e privata apartinand S.C. IRI FOREST ASSETS S.R.L., Bucuresti, organizat in U.P. XXV AIUD, cu amplasat pe raza U.A.T. Rimetea - judetul Alba, anunta publicul interesat ca planul mentionat in urma etapei de incadrare nu necesita evaluare de mediu si se supune procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Informatii­le privind potentialu­l impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba, Str.Lalelelor nr.7B, Alba Iulia, jud.Alba, si la sediul titularulu­i din Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca, nr. 175, etaj 1 Cod postal 014459, in zilele de luni - vineri, intre orele 10.00-14.00. Observatii­le publicului cu privire la incadrarea planului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 10 zile calendaris­tice de la data publicarii prezentulu­i anunt. 01.08.2019 Președinte al Consiliulu­i de Administra­ție, Rosetti Geb. Nicolescu Ilinca Fax: 0747.400.300 •

© PressReader. All rights reserved.