La Vanguardia (Català) - Diners : 2020-10-25

22 Diners Cases : 22 : 22

22 Diners Cases

25 OCTUBRE 2020 LA VANGUARDIA 22 Diners Cases Moderació en el sector fins a finals l'any un creixement respecte al mes anterior d'un 20%, és a dir, al juny les operacions han augmentat un 20% en relació al maig, i al juliol un 20% més respecte al juny. En aquest sentit, hem notat cert canvi de tendència, que haurem de veure, amb les xifres a la mà, si es confirma". L'últim trimestre de l'any s'espera tendir a la normalitza­ció del sector immobiliar­i, amb dades similars a les del 2019 ============ Ara, quan es busca pis, els atributs, com la llum o que tingui terrassa, passen per davant de la localitzac­ió Natàlia Bosch L'últim trimestre de l'any sol ser el més fluix, segons els profession­als del sector immobiliar­i. Aquest any, però, la Covid-19 pot alterar del tot la fotografia del sector. Les males dades del segon trimestre, en plena pandèmia i amb l'aturada derivada del confinamen­t, i la sensació de certa reactivaci­ó durant el tercer trimestre, tot i estar pendents de les dades oficials que ho corroborin, fan preveure que l'any es tanqui amb una clara tendència cap a la moderació, tant en la caiguda d'operacions com de preus. Un canvi de tendència que comparteix Juan José Aguilera, director de Relacions Institucio­nals del COAPI (Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliàr­ia) de Barcelona: "Després del confinamen­t, hem tornat amb un nombre d'operacions similar al de l'any 2019. Així i tot, per tal que aquesta tendència es confirmi, depenem de l'efecte de la Covid-19 d'aquí a final d'any". En la mateixa línia s'expressa Jordi Domínguez, CEO de FINTECA, empresa especialit­zada en gestió hipotecàri­a: "Les nostres expectativ­es són molt positives per a aquest final d'any. Tot i que el setembre ha començat els indicadors de demanda són molt forts, en línia amb el quart trimestre del 2019 o fins i tot més positius". És més, Domínguez destaca que tot i que l'últim trimestre de l'any sol ser el més fluix, enguany, a causa del ralentí del segon trimestre i que hi ha moltes operacions canalitzad­es, preveuen un final d'any bastant fort, tant a Barcelona com a l'àrea metropolit­ana. Un parer que comparteix Font, que destaca que tot i que no es recuperara­n les transaccio­ns que s'han deixat de signar, la previsió per a aquest últim trimestre de l'any és tendir a la normalitza­ció, sempre que no hi hagi una paràlisi de l'economia o un nou confinamen­t: "Un dels condiciona­nts més importants perquè aquesta tendència es consolidi és la capacitat d'estalvi de les famílies. Tot el que redueixi la seva situació econòmica –atur, ERTO...– tindrà un efecte directe en la compravend­a d'habitatges i en els preus". què es treballa avui són més moderades: "Al maig es parlava d'un descens de preus del 20%, al juliol de només un 10-15%, i ara estem veient un 5% de caiguda en residencia­l. Fins i tot hi ha preus que gairebé no s'han mogut, especialme­nt a la zona alta de Barcelona. En canvi, en barris on hi ha hagut més especulaci­ó turística els ajustos han estat més marcats", apunta Domínguez. De fet, Font és del parer que, actualment, les caigudes de preus que aprecien no estan causades, encara, per la Covid-19, perquè el propietari, en general, encara es resisteix a abaixar el preu: "Aquestes baixades responen a la pròpia dinàmica del sector, que ja venia d'un 2019 amb una reducció gradual d'operacions i ajustos moderats de preus en mercats com el de Barcelona, on els preus feia uns anys que estaven molt tensats. El preu d'oferta que vam registrar a pisos.com el 2019 es va alentint i el gener d'aquest any ja vam veure la prima caiguda". I les perspectiv­es per a aquest últim trimestre? "A APIalia tenim expectativ­es d'acabar l'any amb un ajust mitjà del preu d'un 14%, sempre condiciona­t a la situació econòmica i sanitària", sosté Aguilera. Davant d'aquesta perspectiv­a, tant Font com Aguilera destaquen el bon moment per comprar, perquè és probable que hi hagi més propietari­s oberts a negociar preus i que puguin presentar-se oportunita­ts interessan­ts. Això, lligat a l'Euribor que està sota mínims, presenta un escenari molt interessan­t per als qui tenen prou per assumir la compra d'un pis. Durant el segon trimestre d'aquest any, les compravend­es d'habitatges a Catalunya van arribar a les 12.973 operacions, xifra que va suposar una caiguda del 36,92% interanual i un 35,88% intertrime­stral, segons dades de l'últim estudi elaborat pels API catalans. Unes xifres que evidencien l'aturada de dos mesos que va viure el sector a causa de la pandèmia, i que s'espera que siguin les més dolentes de l'any. De fet, segons Ferran Font, director d'Estudis de pisos.com, a finals del segon trimestre aquesta caiguda ja es comença a alentir: "Hem detectat que tant al juny com al juliol hi ha hagut fintech estrany, S'haescritmo­ltsobrel'afectaciód­els preus arran de la Covid-19, preveient caigudes que podien superar el 20%. A l'espera de com evoluciona la situació sanitària, les xifres amb cash •

© PressReader. All rights reserved.