Västra Nyland : 2020-07-03

Ledare : 9 : 9

Ledare

9 VÄSTRA NYLAND Fredag 3 juli 2020 På grund av coronakris­en ordnas inte den traditione­lla seglingstä­vlingen Hangö regatta i år, men det råder ändå rädsla för ett möjligt festande. T Ambulerand­e insamlinga­rna Otto och Romulus kör igång och samlar in farligt avfall och metallskro­t! Hangö Raseborg Ingå Sjundeå Lojo ϲʹϳ͘ϳ ϳʹϭϰ͘ϳ ϭϱʹϭϲ͘ϳ ϭϲ͘ϳ ϭϰ͘ϳ͕ ϮϬʹϮϭ͘ϳ <ŽůůĂ ďŝůĂƌŶĂƐ ƟĚƚĂďĞůůĞƌ ƐĂŵƚ ĂŶǀŝƐŶŝŶŐĂ­ƌŶĂ ĨƌĊŶ ZŽƐŬ͛Ŷ ZŽůůƐ ǁĞďďƉůĂƚƐ͕ ŬƵŶĚƟĚŶŝŶŐ ĞůůĞƌ ǀćŐŐŬĂůĞŶĚ­Ğƌ͘ OBS! Lämna inte på förhand avfall på insamlings­punkten. ZZZ URVNQUROO ¿

© PressReader. All rights reserved.