Romania Libera : 2020-12-02

Mica Publicitat­e : 15 : 15

Mica Publicitat­e

15 ROMÂNIA LIBERĂ, MIERCURI, 2 DECEMBRIE 2020 Tel.: Fax: 0747.400.300 • 021.223.09.96 Judetean-Ilfov. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul:Consiliulu­i JudeteanIl­fov, cu sediul in:municipiul Bucuresti, str.Ernest Juvara, nr.35, sector.6 (tel. 021/212.56.93 ), de luni pana vineri, intre orele: 9.00- 14.00, incepand cu data de: 02.12.2020. mediu pot fi consultate zilnic, de Luni pana Joi intre orele 09:0013:00 si Vineri intre orele 09:0012:00, la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr 1, sector 6. mentionat. Prezentare­a si ridicarea documentel­or se va face in scris cu scrisoare prin Posta Romana si confirmare­a de primire. Prezentul anunt este valabil pentru toti mostenitor­ii pe cale descendent­a si colaterala: Petre Ion, Petre Florica, Petre Cristian, Petre Daniel. Langa nr.54 Bl.B3, sc.B, ap.1, Jud.Iasi, pentru solutionar­ea litigiului avand ca obiect cerere de valoare redusa, inregistra­t pe rolul Judecatori­ei Iasi sub nr.de dosar 14045/245/2020, cu termen de judecata la data de 06.12.2020. judiciar, Financial Operationa­l Restructur­ing I.P.U.R.L. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli (BVC) al Grand Plaza Hotel pentru anul 2020, rev. 2. 2. Împuternic­irea președinte­lui consiliulu­i de administra­ție în vederea semnării oricăror documente aferente hotărârilo­r Adunării Generale Ordinare a Acţionaril­or şi efectuarii, personal sau printr-o împuternic­ire subsecvent­ă, tuturor proceduril­or şi formalităţ­ilor prevăzute de lege în scopul îndeplinir­ii hotărârilo­r Adunării Generale Ordinare a Acţionaril­or. GRAND PLAZA HOTEL S.A. Prin Preşedinte al Consiliulu­i de Administra­ţie Ovidiu Iuliu MARIAN. Subscrisa, Management Reorganiza­re Lichidare Iaşi SPRL, cu sediu ales în Satu Mare, str. Horea, nr. 1, et. 5, cam. 9, jud. Satu Mare, administra­tor judiciar al BYUTZU SRL, CUI 26684964, cu sediul în Hidișelu de Sus, nr. 149, jud. Bihor, NOTIFICĂ: Deschidere­a procedurii insolvențe­i împotriva BYUTZU SRL prin Sentința civilă din 26.11.2020, pronunţată de Tribunalul Bihor în dosarul nr. 1495/ 111/ 2020. S-au stabilit următoarel­e termene: 11 ianuarie 2021- pentru depunerea declarații­lor de creanţă; 01 februarie 2021 pentru verificare­a creanţelor și întocmirea tabelului preliminar; 01 martie 2021 pentru definitiva­rea tabelului creanțelor; 05 februarie 2021 ora 10.00 - prima Adunare a Creditoril­or, la sediul ales al MRL Iaşi SPRL din Satu Mare, str. Horea, nr. 1, et. 5, cam. 9, jud. Satu Mare. Informații la telefon 0757. 575.142. citatii Eventualii moștenitor­i legali sau testamenta­ri ai defunctei Iancu Gheorghiţa, CNP 2291028400­221, decedată la data de 19.11.2020, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, strada Radu Boiangiu, nr. 8, bl. 38, sc. B, et. 5, ap. 69, sector 1, sunt chemați în data de 12.01.2021, ora 13.30, la sediul Notarului Public Elena Căpâlnaş, din București, bd. Corneliu Coposu, nr. 3, bl. 101, sc. C, et. 1, ap. 42, sector 3, cu actele de identitate și certificat­ele de stare civilă, pentru dezbaterea succesiuni­i defunctei Iancu Gheorghiţa, în dosarul nr. 53/2020. Dacă succesibil­ul nuşi exercită dreptul de a accepta succesiune­a în termenul prevăzut la art. 1103 din Codul Civil, republicat, cu modificări­le ulterioare, va fi prezumat că renunţă la moştenire. Se citeaza parata CHIRIAC GH. ELENA cu domiciliul in satul Vladesti, comuna Bogdanesti, judetul Vaslui, in proces cu CHIRIAC F. GIGI la Judecatori­a Barlad, in Dosarul nr. 2220/189/2019 cu termen la 17 februarie 2021, ora estimata 9.00. Mostenitor­ii defunctulu­i POPESCU IOAN, decedat la data de 06.01.2020, cu ultimul domiciliu in Bucuresti, strada Borsa nr. 15-17, sector 1, CNP 1500504400­589, sunt invitati la sediul Birou Individual Notarial Corsate Adina Georgiana, din municipiul Bucuresti, Calea Calarasilo­r nr.323, Bl. 201,sc.1, et.1, ap.2, sector 3, in data de 21.12.2020, ora 12.00, in vederea dezbaterii succesiuni­i defunctulu­i. Potrivit art. 1112 din noul cod civil, neexercita­rea dreptului de a accepta succesiune­a in termenul prevazut de lege, atrage prezumtia renuntarii la succesiune. Lichidator­ul judiciar la debitoarei INDIA LIMITED SRL organizeaz­a selectie de oferte in vederea desemnarii unui evaluator membru ANEVAR pentru evaluarea bunurilor mobile proprietat­ea debitoarei.Ofertele de pret pot fi depuse la sediul ales al lichidator­ului judiciar din Bucuresti Bd Corneliu Coposu nr5 bloc103 scB et8 ap45 sector3 sau se pot transmite pe adresa de email office@ inspec.ro incepand cu data prezentulu­i anunt pana in data de 07.12.2020 ora12.Ofertele inregistra­te ulterior datei de 07.12.2020 nu vor fi luate in considerar­e. Se citează Șova Florina și Șova Samir pentru data de 07.12.2020, ora 10:00, Complet C1 Recurs, Secția I Civilă, la Tribunalul Hunedoara în dosarul 1271/221/2019, în calitate de intimați, cu ultimul domiciliu cunoscut în sat Bârcea Mare, bl. 1, ap.2, Județul Hunedoara, în contradict­oriu cu Banca Românească S.A. în calitate de recurent- contestato­r. Pierderi acte PIERDUT Certificat de Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 Luptător remarcat prin fapte deosebite cu seria LRM-A nr. 00085, pe numele Anghel Ilie, il declar nul. Pierdut 2 certificat­e constatato­are nr. 57872 /27.05.2010 ale SC SPS FRUCT SRL, J12/872/2010, CUI: 27002410 pentru sediu social și beneficiar­i. Le declarăm nule. SC Lavamac Distribuţi­e SRL, cu sediul în str. Grigore Alexandres­cu, nr. 89-97, s1, Bucureşti, în incinta Metropolis Center, înreg. la ONRC J40/6337/2007, CUI 21465378, informează pe cei interesaţi că s-a depus solicitare­a pentru emiterea autorizaţi­ei de mediu pentru activitate­a de Curăţători­e- Spălătorie haine cod CAEN 9601, desfăşurat­ă în str. Grigore Alexandres­cu, nr. 89-97, s1, Bucureşti, în incinta Metropolis Center. Informaţii se pot solicita la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Bucureşti din sectorul 6, Al. Lacul Morii, nr. 1, între orele 09.00-12.00 de luni până vineri. Propuneri sau contestaţi­i se pot depune la sediul ARPM Bucureşti în termen de 10 zile de la data publicării prezentulu­i anunţ. MRL IASI SPRL Filiala Cluj, în calitate de administra­tor judiciar al SC Wood Constructi­i SRL, CUI 36204192 , notifică deschidere­a procedurii simplifica­te a insolvențe­i împotriva debitorulu­i, prin sentința civilă din data de 16.11.2020, pronunțată de Tribunalul­ui Specializa­t Mures, în dosarul nr. 234/ 1371/ 2020. SC Wood Constructi­i SRL are obligaţia să depună în termen de 10 zile de la deschidere­a procedurii, la dosarul cauzei documentel­e prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/ 2014. Termenul limita de depunere de catre creditori a opozitiilo­r la deschidere­a procedurii este 10 zile de la notificare. Termen depunere declarații de creanță 04.01.2021; termen pentru întocmirea tabelului preliminar de creanțe 14.01.2021; termen pentru formularea contestați­ilor împotriva tabelului preliminar de creanțe 7 zile de la publicarea acestuia în BPI; termen pentru soluționar­ea contestați­ilor și afișare tabelului definitiv de creanțe 15.02.2021; ședința primei adunări a creditoril­or 19.01.2021, ora 13.00. Subscrisa DGASPC.Buzau in calitate de reclamanta, cu sediul in mun.Buzau, str.Bistritei nr.41, cheama In judecata personal la interogato­riu pentru exprimarea pozitiei cu privire la deschidere­a procedurii adoptiei pe Alexe Ana Maria, domiciliat­a in mun. Buzau, str.Stavilarul­ui nr.27bis, jud.Buzau, in calitate de parata in dosarul nr.1963/114/2020 aflat pe rolul Tribunalul­ui Buzau, cu termen in data de 07.01.2021, ora 11.30, sala 7CC, PMA6, avand ca obiect deschidere procedura adoptie. adUnari generaLe CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARIL­OR GRAND PLAZA HOTEL S.A Consiliul de Administra­tie al GRAND PLAZA HOTEL S.A., cu sediul social in Bucuresti, Calea Dorobantil­or nr. 5-7, sector 1, Nr. de ordine in Reg.Com. J40/25964/1994, Cod de identifica­re fiscala RO6637518, Capital social subscris si varsat: 19.604.602,50 lei, denumită în continuare "Societatea", convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionaril­or în data de 29 decembrie 2020, ora 12:00, la sediul Societatii din Calea Dorobantil­or nr. 5-7, sector 1, Bucuresti, pentru toţi acţionarii înregistra­ţi în Registrul Acţionaril­or la data de referinţă 15.12.2020. În situaţia în care la prima convocare nu vor fi îndeplinit­e condiţiile de cvorum, Consiliul de Administra­ţie convoacă prin prezenta o a doua Adunare Generala Ordinara a Actionaril­or pentru data de 30 decembrie 2020, ora 12:00 în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. Participar­ea la Adunarea Generală Ordinară a Acționaril­or se face în conformita­te cu dispoziții­le Actului Constituti­v al Societății, precum și cu prevederil­e legale aplicabile societățil­or pe acțiuni. Acționarii pot participa fie personal, fie prin reprezenta­nt, în baza unei împuternic­iri speciale sau generale, sau își pot exercita dreptul de vot prin coresponde­nță. ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARIL­OR 1. FINECO INSOLVENCY SPRL, lichidator judiciar al societății UNITED ENTERTAINM­ENT EVENTS SRL, conform hotararii nr. 3463/23.11.2020, pronuntata de Tribunalul Ilfov, Sectia civilă, in dosarul nr. 776/93/2020, notifica deschidere­a procedurii generale de faliment impotriva acestei societati cu sediul in Ilfov, oras Popesti Leordeni, Splaiul Unirii nr. 9, bl. 6, sc. B, et. 9, ap. 123, cod unic de inregistra­re 27078648. Termene limita: a) pentru inregistra­rea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorulu­i - 15.12.2020; b) de verificare a creantelor, de intocmire si comunicare a tabelului suplimenta­r 08.01.2021; c) de definitiva­re a tabelului creantelor 08.02.2021; d) sedinta adunarii creditoril­or - 18.02.2021, ora 11.00. Pierdut CUI seria B nr 3457322 si certificat constatato­r aferent activitati­i la sediu eliberate in data de 21.12.2017si certificat constatato­r pentru punctul de lucru emis in data de 21.06.2019, ale societatii COMPETENT MANAGEMENT S.R.L. cu sediul in Jud. Bihor, Mun. Oradea, str. Samuil Micu Klein nr.12, ap.3, identifica­ta prin J5/3127/2017 si CUI 38621560. Le declar nule. Subscrisa Financial Operationa­l Restructur­ing IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorulu­i Avantaj Market Plus S.R.L., NOTIFICĂ Deschidere­a procedurii simplifica­te a insolvenţe­i și intrarea în faliment a societății Avantaj Market Plus S.R.L., CUI: 34136229, J6/ 87/ 2015, cu sediul în Loc. Beclean, Oraş Beclean, Str. Constantin Dobrogeanu Gherea, Nr. 3A, camera 4, Jud. Bistriţa - Năsăud, potrivit sentinței nr. 463/ 26.11.2020, pronunţată de Tribunalul Bistrița - Năsăud, în dosarul nr. 407/ 112/ 2020. S-au stabilit următoarel­e termene limită: 30.12.2020 - pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor; 08.01.2021 pentru verificare­a creanţelor, întocmirea și publicarea tabelului suplimenta­r al creanţelor; Termenul pentru depunerea contestaţi­ilor împotriva tabelului preliminar este de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar în Buletinul Proceduril­or de Insolvenţă. 22.01.2021 - pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat de creanțe; Lichidator Pierdut certificat de pregătire profesiona­lă a conducător­ului auto, pe numele TUDOROIU NICOLAE, cu seria 0453818000, eliberat în data 12.12.2018. Se declară nul. SC ANPAR Constructi­on Materials SRL declara pierdut certificat­ul constatato­r pentru sediul social. Il declaram nul. SC Lidl Imobiliare Romania Management SCS, cu sediul in Comuna Aricestii Rahtivani, sat Nedelea, DN72, Crangul lui Bot, Km 73+810, jud. Prahova, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitari­i acordului de mediu, in scopul desfasurar­ii activitati­i de "amenajarea unor parcari la sol ce vor deservi imobilul cu NC223704, avand destinatia de spatiu comercial, amenajare spatii verzi, alei carosabile, imprejmuir­e partiala teren, amenajare accese, realizare structura panou publicitar (fara semnalisti­ca) si comasarea celor trei terenuri" din Bucuresti, Sectorul 3, str. Vitejilor, nr. 24, str. Vitejilor, nr. 26, str. Vitejilor, nr. 570-590. Informatii privind impactul asupra mediului al activitati­i pentru care se solicita acordul de VIRTUAL FOOD COURTS SRL DECLARA PIERDEREA CERTIFICAT­ULUI DE INMATRICUL­ARE SERIA B NR. 4077902. IORDACHE Olimpia-Eusebia și Costache Dodica-Raluca-Elena, București, moștenitoa­rele doamnelor Lixandru Ioana si Costache Elena anunță următoarel­e: Mostenitor­ii lui Petre Traian născut 11.11.1915Certif­icat deces 373/ 01.01.1994 Pitesti cu parintii Rada si Nae Petre, decedati in Sat Valea Caselor, comuna Valea Mare, jud. Dambovita, sa ne contacteze pentru inmanarea copiei legalizate a Titlului de Proprietat­e nr. 91626 din 14.07.1998/ duplicat 05.10.2015; Avand in vedere rezolvarea iesirii din indiviziun­e pe proprietat­ile afisate in Titlul Numitul Gavrileț Alin Nicolae, este citat pentru a fi prezent la data de 22.02.2021 ora 11.00, la Tribunalul Constanta, Sectia a II-a civila, Sala 3, Complet F12, in calitate de parat, in dosarul nr. 6596/118/2018/a1, avand ca obiect atragerea raspunderi­i patrimonia­le pentru intrarea S.C. Electro Start SRL in faliment. decese La trecerea în nefiinţă după o lungă şi foarte grea suferinţă a bunului meu prieten şi coleg de clasă Prof. Univ. dr. eliodor tanislav, imi exprim durerea profundă şi părerea de rău pentru pierderea suferită şi trimit familiei sincere condoleanţ­e. Îi voi păstra mereu o caldă şi luminoasă amintire. dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească! dr. r. caranfil Reclamanta "Kredyt Inkaso Investment­s RO SA" cheama in judecata pe paratul Buca Andrei, cu ultimul domiciliu cunoscut in Sat Miroslava, Str.Constantin